ಹಸಿರು ಮಿಂಚು ಮತ್ತು ಫ್ಲ್ಯಾಷ್

ಗ್ರೀನ್ ಥಂಡರ್

ಹಸಿರು ಕಿರಣ ಮತ್ತು ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಈ ಮಾಂತ್ರಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.

ಚಂಡಮಾರುತದ ಹಾನಿ ಫ್ಯಾಬಿಯನ್

ಸ್ಕ್ವಾಲ್ ಫ್ಯಾಬಿಯನ್

ಫ್ಯಾಬಿಯನ್ ಚಂಡಮಾರುತದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ರಚನೆ, ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಹಾನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ.

ಉಷ್ಣವಲಯದ ಚಂಡಮಾರುತದ ರಚನೆ

ಉಷ್ಣವಲಯದ ಚಂಡಮಾರುತ

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣವಲಯದ ಚಂಡಮಾರುತ ಎಂದರೇನು ಮತ್ತು ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಬರ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ವೀಕ್ಷಕ

ಬರ ವೀಕ್ಷಕ

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಬರ ವೀಕ್ಷಕ ಮತ್ತು ಅದರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ವಾತಾವರಣದ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು

ವಾತಾವರಣದ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು

ನಮ್ಮ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಮುಖ್ಯ ವಾತಾವರಣದ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ.

ಡೋರಿಯನ್ ಚಂಡಮಾರುತ

ಡೋರಿಯನ್ ಚಂಡಮಾರುತ

ಡೋರಿಯನ್ ಚಂಡಮಾರುತ ಮತ್ತು ಅದರ ಕಾರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ತೀವ್ರ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಸ್ಫೋಟಗಳು

ಬೇಸಿಗೆಯಿಲ್ಲದ ವರ್ಷ

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಕಾರಣಗಳಿಲ್ಲದೆ ನೀವು ವರ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಅದರ ಮೂಲ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಮೇಲ್ oft ಾವಣಿಯ ಮೇಲೆ ಐಸ್

ಐಸಿಕಲ್ಸ್

ಹಿಮಬಿಳಲುಗಳು, ಅವುಗಳ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಸಂಭವನೀಯ ಅಪಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಟೈಫೂನ್ ವರ್ಗ 5

ಟೈಫೂನ್ ಹಗಿಬಿಸ್

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಟೈಫೂನ್ ಹಗಿಬಿಸ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರಬಲ ಚಂಡಮಾರುತದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ

ಕ್ಯಾನಿಕುಲಾ

ಕ್ಯಾನಿಕುಲಾ

ಶಾಖದ ಅಲೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಈ ವಿದ್ಯಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಸ್ಕ್ವಾಲ್ ಮಿಗುಯೆಲ್

ಸ್ಕ್ವಾಲ್ ಮಿಗುಯೆಲ್

ಸ್ಕ್ವಾಲ್ ಮಿಗುಯೆಲ್ ಮತ್ತು ಅದರ ರಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಅಲರ್ಜಿಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು

ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಅಲರ್ಜಿಗಳು

ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಅಲರ್ಜಿಯ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಗಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಇಳಿಯುವಿಕೆಗಳು

ಬರಿಯ

ಬರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ವಾಯುಯಾನದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಲೊರೆಂಜೊ ಚಂಡಮಾರುತ

ಲೊರೆಂಜೊ ಚಂಡಮಾರುತ

ಲೊರೆಂಜೊ ಚಂಡಮಾರುತ, ಅದರ ಮೂಲ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಭವನೀಯ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ.

ಉಪಗ್ರಹದಿಂದ ಬಿರುಗಾಳಿಯ ವೈಭವ

ಸ್ಕ್ವಾಲ್ ಗ್ಲೋರಿಯಾ

2020 ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇನ್ ಅನುಭವಿಸಿದ ಗ್ಲೋರಿಯಾ ಚಂಡಮಾರುತದ ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಅದರ ಮೂಲ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಸುಂಟರಗಾಳಿ

ಫುಜಿತಾ ಸ್ಕೇಲ್

ಫುಜಿತಾ ಸುಂಟರಗಾಳಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಭೂಗೋಳ ಮಳೆ

ಒರೊಗ್ರಾಫಿಕ್ ಮಳೆ

ಆರ್ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಮಳೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಫಿಲೋಮಿನಾ ಮತ್ತು ಚಂಡಮಾರುತ

ಸ್ಪೇನ್ 2021 ರಲ್ಲಿ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಮತ್ತು ಹಿಮಪಾತ

ಫಿಲೋಮಿನಾ ಚಂಡಮಾರುತ, ಅದರ ಕಾರಣಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಶತಮಾನದ ಹಿಮಪಾತದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಸಂವಹನ ಮಳೆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಕ್

ಸಂವಹನ ಮಳೆ

ಸಂವಹನ ಮಳೆ, ಅವುಗಳ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿಯಿರಿ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ವಿವರಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಮೋಡಗಳು

ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಮುಂಭಾಗ

ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಮುಂಭಾಗ, ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ರಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಹಾಪರ್ ರಚನೆ

ಹಾಪರ್

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಸ್ಟ್‌ಬಿನ್ ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ, ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಹಿಮದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಿ

ಹಿಮದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಏನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಮಿಂಚಿನ ತರಬೇತಿ

ಫುಲ್ಗುರೈಟ್

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಫುಲ್‌ಗುರೈಟ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಈ ವಿಚಿತ್ರ ರಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ವಾತಾವರಣದ ಪರಿಣಾಮ

ಪಾರ್ಹೆಲಿಯನ್

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾರ್ಹೆಲಿಯನ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಈ ವಾತಾವರಣದ ವಿದ್ಯಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಐಸಿಂಗ್

ಐಸಿಂಗ್

ಐಸಿಂಗ್, ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಅದು ಯಾವ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಮಿಂಚಿನ ಮುಷ್ಕರ

ಶುಷ್ಕ ಚಂಡಮಾರುತ

ಶುಷ್ಕ ಚಂಡಮಾರುತ ಯಾವುದು ಮತ್ತು ಅದು ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಿರಣಗಳ ವಿಧಗಳು

ಮಿಂಚಿನ ಪ್ರಕಾರಗಳು

ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಕಿರಣಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಮುಖ್ಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ವಿವರಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಬೇಸಿಗೆ ಬಿರುಗಾಳಿಗಳು

ಬೇಸಿಗೆ ಬಿರುಗಾಳಿಗಳು

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆಯ ಬಿರುಗಾಳಿಗಳು ಯಾವುವು ಮತ್ತು ಅವು ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆ

ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆ

ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆ ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಯಾವ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಮೆಡಿಕೇನ್

ಮೆಡಿಕೇನ್

Medic ಷಧಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಅದು ಯಾವ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಈ ವಿಪರೀತ ಹವಾಮಾನ ವಿದ್ಯಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿಯಿರಿ.

ixion ಸುಡುವ ಚಕ್ರ

ಇಕ್ಸಿಯಾನ್

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲ ಮತ್ತು ಗ್ರೀಕ್ ಪುರಾಣಗಳಾದ ಇಕ್ಸಿಯಾನ್ ಮತ್ತು 22º ಸೌರ ಪ್ರಭಾವಲಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಕಡಿಮೆ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟ

ರಿಸಾಗಸ್

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಸಾಗಸ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಲವನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಉಬ್ಬರವಿಳಿತದ ವಿದ್ಯಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಸಾಗರ ತೋಳು

ಸಾಗರ ತೋಳು

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ತೋಳು ಎಂದರೇನು, ಅದು ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಏನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಈ ವಿಪರೀತ ಹವಾಮಾನ ವಿದ್ಯಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ರಂಬಲ್

ರೈಮ್ ಒಂದು ಹವಾಮಾನ ವಿದ್ಯಮಾನವಾಗಿದ್ದು ಅದು ಅದ್ಭುತ ಭೂದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೂಲ ಯಾವುದು ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಉಷ್ಣ ವಿಲೋಮ

ಉಷ್ಣ ವಿಲೋಮ ಎಂದರೇನು ಮತ್ತು ಅದು ಹೇಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿವರವಾಗಿ ವಿವರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಮರುಭೂಮಿ ಮರಳು

ಮರಳು ನದಿ

ತುಂಬಾ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಮರಳಿನ ನದಿಯ ಮೂಲವನ್ನು ನಾವು ವಿವರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದು ವಿಚಿತ್ರ ವಿದ್ಯಮಾನ. ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ವೇಷಿಸಿ.

ಮಾನ್ಸೂನ್ ಪತನ

ಮುಂಗಾರು

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುವು, ಅವು ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮಳೆಗಾಲದಿಂದ ಯಾವ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ

ಆಕೃತಿಯಿಂದ

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಕೃತಿ ಎಂದರೇನು ಮತ್ತು ಅದು ಸಮುದ್ರ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆಯೇ? ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ವೇಷಿಸಿ.

ಗಾಳಿ ನಗರಗಳನ್ನು ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುತ್ತದೆ

ಧ್ರುವ ಸುಳಿ ಎಂದರೇನು

ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಧ್ರುವ ಸುಳಿ ಎಂದರೇನು ಮತ್ತು ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶದ ಹವಾಮಾನಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.

ವಾಯು ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ

ವಾಯು ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ

ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿನ ವಾಯು ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಗಳ ಚಲನಶಾಸ್ತ್ರವು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ವಾಯು ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಗಳ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಅವು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೆಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಚಂಡಮಾರುತ, ಮಿಂಚಿನ ಹೊಡೆತ ಅಥವಾ ಗುಡುಗಿನ ದೊಡ್ಡ ಶಬ್ದದಿಂದ ಯಾರು ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ. ಮಿಂಚು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹತ್ತಿರವಾದಾಗ ಅಥವಾ ಮನೆಯಾದ್ಯಂತ ಗುಡುಗು ಜೋರಾಗಿ ಬೀಸಿದಾಗ ಅದು ಹೊಡೆಯುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬ್ರಾಂಟೊಫೋಬಿಯಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಮಿಂಚು ಮತ್ತು ಗುಡುಗಿನ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಯವಿದೆ. ಇದು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಒಬ್ಬರು ಹೊಂದಿರುವ ಮಿಂಚು ಮತ್ತು ಗುಡುಗಿನ ಭಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚೇನೂ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದರೆ ಪ್ರೌ .ಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿಲ್ಲ. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ, ಬ್ರಾಂಟೊಫೋಬಿಯಾ ಎಂದರೇನು, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ. ಬ್ರಾಂಟೊಫೋಬಿಯಾ ಎಂದರೇನು? ಈ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯು ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಬಿರುಗಾಳಿಗಳ ಭಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಮಿಂಚು ಮತ್ತು ಗುಡುಗು ಸಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಗುಡುಗಿನ ಸರಳ ಶಬ್ದದಿಂದ, ಬ್ರಾಂಟೊಫೋಬಿಯಾ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಭಯದಿಂದ ನಡುಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು, ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು, ವಿಪರೀತವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಇದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಈ ಏಜೆಂಟ್‌ಗಳಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಒಡ್ಡಿಕೊಂಡಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಆತಂಕದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಒಂದು ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷಿತ, ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಮತ್ತು ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಭಯ. ಆತಂಕದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ನಡವಳಿಕೆ, ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ನಡವಳಿಕೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹವು ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭಯವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅವನನ್ನು ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಪಲಾಯನ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಬ್ರಾಂಟೊಫೋಬಿಯಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮುಂಚಿನ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಬಿರುಗಾಳಿಗಳಿಗೆ ಹೆದರುವುದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿದೆ. ಹೇಗಾದರೂ, ಈ ಭಯವು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರಗೊಂಡು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದು ನಿಜವಾದ ಭಯವಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಬ್ರಾಂಟೊಫೋಬಿಯಾ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ವಾಸಿಸುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ, ಈ ಭಯವು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಬಿರುಗಾಳಿಗಳ ಭಯವಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತಿಂಗಳಿಗೆ 1 ಅಥವಾ 2 ಬಿರುಗಾಳಿಗಳು ಇರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು g ಹಿಸಿ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ಅವನಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಬಾರದು ಎಂಬ ಸರಳ ಸತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅನಗತ್ಯ ಭಯಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಈ ಭಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾನಸಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿವೆ. ಆತಂಕದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಬ್ರಾಂಟೋಫೋಬಿಯಾ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು, ಆತಂಕದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಉತ್ತಮ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಬ್ರಾಂಟೊಫೋಬಿಯಾದ ಅತ್ಯಂತ ನೇರ ಲಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಪರಿಣಾಮವೆಂದರೆ, ಅದರಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಯಾವಾಗಲೂ ಆತ ಹೆದರುವ ನಿರಂತರ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಥವಾ ಪಲಾಯನ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕೆಲವು ಗಾ dark ವಾದ ಮೋಡಗಳನ್ನು ನೋಡುವ ಮೂಲಕ, ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಗೆ ಹೋಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಚಂಡಮಾರುತ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಯೋಚಿಸುವುದರಿಂದ ಅವಳನ್ನು ತುಂಬಾ ನರ, ಕಿರಿಕಿರಿ ಮತ್ತು ಭಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ರಾಂಟೊಫೋಬಿಯಾ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮುಖ್ಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಇವು: person ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅವರು ಇರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅತಿಯಾದ ಮತ್ತು ಅಸಮವಾದ ಭಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. You ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಭಯವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ತರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಪ್ಪು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಮಿಂಚಿನಂತಹ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೊಡೆಯಬಹುದು, ಗುಡುಗಿನ ಶಬ್ದವು ಕಿಟಕಿಗಳನ್ನು ಮುರಿಯಬಹುದು, ಇತ್ಯಾದಿ. Fear ಈ ಭಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಯಾರಾದರೂ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದೇನೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ. • ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಬ್ರಾಂಟೋಫೋಬಿಯಾ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಭಯವನ್ನು ಹೇಳುವ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಂದ ಪಲಾಯನ ಮಾಡಲು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ. Person ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಭಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಬ್ರಾಂಟೋಫೋಬಿಯಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಆತಂಕದ ಕಾಯಿಲೆ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ಭಯವನ್ನು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಇದರ ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು: ದೈಹಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅನುಭವಿಸಿದ ಭಯ ಮತ್ತು ಆತಂಕ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ: heart ಹೆಚ್ಚಿದ ಹೃದಯ ಬಡಿತ. • ತಲೆನೋವು. Unit ಪ್ರತಿ ಯೂನಿಟ್‌ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಸಿರಾಟ. • ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾನೆ. The ಸ್ನಾಯುಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ವೇಗ. Swe ಹೆಚ್ಚಿದ ಬೆವರುವುದು. Ause ವಾಕರಿಕೆ ಅಥವಾ ವಾಂತಿ. The ಕೆಟ್ಟ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ನಷ್ಟ. ಅರಿವಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಬ್ರಾಂಟೊಫೋಬಿಯಾವು ಈ ದೈಹಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಚಂಡಮಾರುತವಿದೆ ಅಥವಾ ಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನೋವನ್ನು ಹೊರಗಿನಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಶಂಸಿಸಬಹುದು. ಅರಿವಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳೂ ಇವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಪೀಡಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಬಿರುಗಾಳಿಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ನಿಜವಾದ ಅಪಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ. ಹವಾಮಾನ ವಿದ್ಯಮಾನದ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ದುರಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಂಬಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ, ಅವನು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸ್ವತಃ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಭಯ ಮತ್ತು ತರ್ಕಬದ್ಧವಾಗಿ ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಚಂಡಮಾರುತಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ. ವರ್ತನೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಈ ಹಿಂದಿನ ಎರಡು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇತರ ಜನರಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನ ನಡವಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಪ್ರಚೋದನೆಯು ಈಗಾಗಲೇ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಭಯಭೀತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ಪಲಾಯನ ಮಾಡುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಸೂಚಕವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಚಂಡಮಾರುತದಿಂದ ಪಲಾಯನ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅವರು ಚಂಡಮಾರುತದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ.ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವುದು ಬ್ರಾಂಟೊಫೋಬಿಯಾವು ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಬಹುದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಈ ಬಿರುಗಾಳಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ಹವಾಮಾನದಿಂದ ಅದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅರಿವಿನ ಮತ್ತು ವರ್ತನೆಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಈ ಭಯಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ನಾವು ಈ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದ 3 ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನೀವು ಹಲವಾರು ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೀರಿ. ಅರಿವಿನ ಪುನರ್ರಚನೆಯ ಮೂಲಕ, ಬಿರುಗಾಳಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಬಹುದು ಇದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಉಳಿದ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂತಹ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಚಂಡಮಾರುತವು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ, ಅವನು ಶಾಂತವಾಗಬಹುದು. ವಿಜ್ಞಾನವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಜನರಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಸುದ್ದಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಭಯವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ವಿವರಿಸಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡದೆ ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳದೆ.

ಬ್ರಾಂಟೊಫೋಬಿಯಾ

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬ್ರಾಂಟೊಫೋಬಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು: ಮಿಂಚಿನ ಭಯ ಮತ್ತು ಗುಡುಗಿನ ಭಯ. ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಗುರುತಿಸುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ನಮೂದಿಸಿ.

ಸರ್ಕಮ್-ಅಡ್ಡಲಾಗಿರುವ ಚಾಪ

ಬೆಂಕಿಯ ಮಳೆಬಿಲ್ಲು

ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೆಂಕಿಯ ಮಳೆಬಿಲ್ಲಿನ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ಅದ್ಭುತ ವಿದ್ಯಮಾನವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಹವಾಮಾನಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಅಡಗಿದೆ

ಹವಾಮಾನಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹವಾಮಾನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ವಿವರಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಶೀತ ಮುಂಭಾಗದ ಮಳೆ

ಕೋಲ್ಡ್ ಫ್ರಂಟ್

ಕೋಲ್ಡ್ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂದರೇನು ಮತ್ತು ಅದು ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ವಿವರವಾಗಿ ವಿವರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿಯಲು ಇಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ. ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಡಿ!

ಆಲಿಕಲ್ಲು

ಆಲಿಕಲ್ಲು

ಆಲಿಕಲ್ಲು ಎಂದರೇನು ಮತ್ತು ಅದು ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಓದಲು ನಮೂದಿಸಿ. ಈ ಹವಾಮಾನ ವಿದ್ಯಮಾನ ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.

ಭಿನ್ನತೆಯ ಪ್ರದೇಶಗಳು

ಭಿನ್ನತೆ ಮತ್ತು ಒಮ್ಮುಖ

ಹವಾಮಾನಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮುಖ ಮತ್ತು ಭಿನ್ನತೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ವಿವರಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಹುಲ್ಲುಹಾಸಿನ ಮೇಲೆ ಫ್ರಾಸ್ಟ್

ಫ್ರಾಸ್ಟ್

ಹಿಮ ಎಂದರೇನು ಮತ್ತು ಅದು ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ವಿವರವಾಗಿ ವಿವರಿಸುತ್ತೇವೆ. ತರಬೇತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಇಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದು ಯಾವ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ.

ಶವರ್

ಶವರ್

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ನಾನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಾಣಬಹುದು. ನಮೂದಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಇತರ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲು ಕಲಿಯಿರಿ.

ಗೋಚರತೆ

ಕ್ಯಾಲಿಮಾ

ಮಬ್ಬು ಏನು ಮತ್ತು ಅದು ಮಂಜು ಮತ್ತು ಮಂಜಿನಂತಹ ಇತರ ಹವಾಮಾನ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳಿಂದ ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.

ಕರಾವಳಿ ಮಬ್ಬು

ಮಿಸ್ಟ್

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಂಜು ಮತ್ತು ಅದು ಮಂಜಿನಿಂದ ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಇಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ.

ಬಿರುಗಾಳಿ

ಬಿರುಗಾಳಿ

ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಚಂಡಮಾರುತ ಯಾವುದು, ಅದು ಯಾವ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಅದು ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಪ್ರಕಾರಗಳಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಕಲಿಯಬಹುದು. ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಹಿಂಜರಿಯಬೇಡಿ.

ಏರೋಲಿತ್ಸ್

ಏರೋಲೈಟ್

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏರೋಲಿತ್ ಎಂದರೇನು ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂಭವನೀಯ ಮೂಲ ಮತ್ತು ರಚನೆ ಏನು ಎಂದು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ವಿಚಿತ್ರ ವಿದ್ಯಮಾನದ ಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ.

ಸ್ಲೀಟ್

ಸ್ಲೀಟ್

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಸ್ಲೀಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿಯಿರಿ. ಈ ಹವಾಮಾನ ವಿದ್ಯಮಾನವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಅದು ಹೇಗೆ ಹಿಮಪಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ವಿವರಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಸ್ನೋಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ಹಿಮ ಸಂಗ್ರಹ

ಸ್ನೋಡ್ರಿಫ್ಟ್

ಇಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ ಮತ್ತು ಸ್ನೋ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಎಂದರೇನು ಮತ್ತು ಅದು ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ. ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಿಮಪಾತದ ಉಪಯುಕ್ತತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಕಪ್ಪು ಹಿಮದ ಪರಿಣಾಮಗಳು

ಕಪ್ಪು ಹಿಮ

ಕಪ್ಪು ಹಿಮವು ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಹಾನಿ ಮಾಡುವ ಒಂದು ವಿದ್ಯಮಾನವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಈ ವಿದ್ಯಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಮೂದಿಸಿ ಮತ್ತು ಕಲಿಯಿರಿ.

DANA

ಡಾನಾ, ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಖಿನ್ನತೆ

ಡಾನಾ (ಹೈ ಲೆವೆಲ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಖಿನ್ನತೆ) ವಾಯುಮಂಡಲದ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದ್ದು ಅದು ಶೀತಲ ಕುಸಿತವನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರೊಂದಿಗೆ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಎಂದರೇನು

ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಾಪ್

ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ನಗರಗಳು ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ವಿಪತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ತೀವ್ರವಾದ ಮಳೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಏಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಧ್ರುವ ಅರೋರಾ

ಧ್ರುವ ಅರೋರಾ

ಧ್ರುವ ಅರೋರಾ ಒಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನವಾಗಿದ್ದು ಅದು ಆಕಾಶವನ್ನು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುವು ಮತ್ತು ಅದು ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ನೀವು ಬಯಸುವಿರಾ? ಈಗ ಒಳಗೆ ಬನ್ನಿ.

ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿರುಗಾಳಿಗಳು

ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿರುಗಾಳಿಗಳು

ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಆದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಹವಾಮಾನ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು. ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಆಕಾಶವು ಧೂಳಿನಿಂದ ಕೂಡಿದೆ

ಮಣ್ಣಿನ ಮಳೆ ಎಂದರೇನು ಮತ್ತು ಅದು ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ?

ಮಣ್ಣಿನ ಶವರ್ ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಮಾನವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಸ್ಪೇನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆ ಮತ್ತು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅದು ಏಕೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ನೀವು ಬಯಸುವಿರಾ?

ಸ್ಪೇನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಗೋ ಸ್ಫೋಟಕ ಸೈಕ್ಲೊಜೆನೆಸಿಸ್

ಸ್ಫೋಟಕ ಸೈಕ್ಲೊಜೆನೆಸಿಸ್ ಯಾವುದು ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ

ಸ್ಫೋಟಕ ಸೈಕ್ಲೊಜೆನೆಸಿಸ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ರಚನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ. ನೀವು ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವಿರಾ?

ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪಗಳು

ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ ತೀವ್ರ ಹವಾಮಾನ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು

ನಮ್ಮ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ವಿಪರೀತ ಹವಾಮಾನ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೇವೆ. ನೀವು ಅವರನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವಿರಾ?

ಬಿರುಗಾಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಿಂಚು

ಬಿರುಗಾಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಿಂಚುಗಳು ಯಾವುವು ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ?

ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಬಿರುಗಾಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಿಂಚಿನ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಅವು ಯಾವ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ನೀವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವಿರಾ?

ನಾರ್ವೇಜಿಯನ್ ಉತ್ತರದ ದೀಪಗಳು

ನಾರ್ವೆಯ ಉತ್ತರ ದೀಪಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ನೋಡಬೇಕು

ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಉತ್ತರ ದೀಪಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ರಚನೆ ಮತ್ತು ನಾರ್ವೆಯ ಉತ್ತರ ದೀಪಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯಲು ಬಯಸುವಿರಾ?

ಲಾ ಮೊಜಾನಾದಲ್ಲಿನ ಪ್ರವಾಹದ ಚಿತ್ರ

ಪ್ರವಾಹ ಎಂದರೇನು?

ಪ್ರವಾಹಗಳು ಮಾನವೀಯತೆಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಹಾನಿ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಅವು ನಿಖರವಾಗಿ ಯಾವುವು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಕಾರಣಗಳು ಯಾವುವು? ನಮೂದಿಸಿ ಮತ್ತು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ.

ಸ್ಪೇನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಿಮ

ಹಿಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇನ್: -8ºC ವರೆಗಿನ ತಾಪಮಾನವು 60 ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ

ಶೀತ ಮತ್ತು ಹಿಮಭರಿತ ಚಂಡಮಾರುತವು ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ದೇಶದ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಹಿಮ ಮತ್ತು ಮಂಜಿನಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿದೆ. 60 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲ್ಲದೆ ಉಳಿದಿದೆ.

ಕೇಪ್ ಟೌನ್

ಬರಗಾಲದಿಂದಾಗಿ ಕೇಪ್ ಟೌನ್ ನೀರಿನಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯುತ್ತದೆ

ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೇಪ್ ಟೌನ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಪಳಿಸುತ್ತಿರುವ ತೀವ್ರ ಬರಗಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅದರ ಬಳಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗದೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 12 ರೊಳಗೆ ಅದು ಖಾಲಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಸ್ಪೇನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

ಸಿಯುಡಾಡಾನೋಸ್ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಪಿಎಚ್‌ಎನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತಾನೆ

ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಲವಿಜ್ಞಾನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿಯುಡಡಾನೋಸ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಸಿಡ್ನಿ ದೊಡ್ಡ ಶಾಖದ ಅಲೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸುತ್ತದೆ

ಸಿಡ್ನಿ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ನಡುವಿನ ತೀವ್ರ ಹವಾಮಾನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು

ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಿಡ್ನಿ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿನ ತೀವ್ರ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವಿರಾ?

ಜಲಾಶಯಗಳು

ಸ್ಪೇನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆತಂಕಕಾರಿಯಾಗಿದೆ

ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಜಲಾಶಯಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನಾವು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಬರಗಾಲದ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವಿರಾ?

ವಿನುಯೆಲಾ ಜಲಾಶಯ

ಸ್ಪೇನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರಗಾಲದ ಪರಿಣಾಮಗಳು

ಸ್ಪೇನ್ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಬರ ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಭೀಕರವಾಗಿದೆ. ಮಟ್ಟಗಳು ಎಂದಿಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ?

ಸ್ಪೇನ್‌ನ ಬೊರಾಸ್ಕಾ ಅನಾ

ಅನಾ ಚಂಡಮಾರುತ ಸ್ಪೇನ್‌ಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತದೆ

'ಅನಾ' ಚಂಡಮಾರುತವು ಹವಾಮಾನ ವಿದ್ಯಮಾನವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪ ಮತ್ತು ಬಾಲೆರಿಕ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಅದು ಯಾವ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ.

ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಚಂಡಮಾರುತ

ಚಂಡಮಾರುತ ಎಂದರೇನು ಮತ್ತು ಅದು ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ

ಚಂಡಮಾರುತ ಎಂದರೇನು, ಅದು ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಪ್ರಕಾರಗಳಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ವಿವರಿಸುತ್ತೇವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಹವಾಮಾನ ವಿದ್ಯಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಚಂಡಮಾರುತ ಉಪಗ್ರಹ ನೋಟ

ವೀಡಿಯೊ: 2017 ರ ಚಂಡಮಾರುತವು ಹೇಗಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾಸಾ ನಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ

ನಾಸಾ ಮುಖ್ಯ ಚಂಡಮಾರುತಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯು ಸಮುದ್ರದ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಇತರ ಕಣಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಒಯ್ಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ರಚಿಸಿದೆ.

ಸಿಸಿಲಿ ಮತ್ತು ಗ್ರೀಸ್ ಬಳಿ ಮೆಡಿಕೇನ್

ನುಮಾ ಎಂಬ ವಿಲಕ್ಷಣ ಚಂಡಮಾರುತ ಗ್ರೀಸ್ ಮತ್ತು ಸಿಸಿಲಿಯ ಬಳಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ

ಗ್ರೀಸ್ ಮತ್ತು ಸಿಸಿಲಿಯ ಹತ್ತಿರ, ನುಮಾ ಎಂಬ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಚಂಡಮಾರುತವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ, ಇದು ಈಗಾಗಲೇ 15 ಜನರನ್ನು ಬಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಲು ನಮೂದಿಸಿ.

ರೋಲಿಂಗ್ ಪಿನ್ ಅಥವಾ ಹಿಮ ಡೊನಟ್ಸ್

ಹಿಮ ಡೊನಟ್ಸ್ ಎಂದರೇನು ಮತ್ತು ಅವು ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ?

ಹಿಮ ಡೊನಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಈ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅಪರೂಪದ ಹವಾಮಾನ ವಿದ್ಯಮಾನವು ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಮತ್ತು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20, 2017 ರಂದು ಶುಕ್ರವಾರ ಟೈಫೂನ್ ಲ್ಯಾನ್

ಟೈಫೂನ್ ಲ್ಯಾನ್ ಜಪಾನ್ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದೆ

2017 ಪೆಸಿಫಿಕ್ season ತುವಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ನಕ್ಷತ್ರವಿದೆ: ಟೈಫೂನ್ ಲ್ಯಾನ್. ಈ ಶಕ್ತಿಯುತ ವಿದ್ಯಮಾನವು ಜಪಾನ್‌ಗೆ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಗಮನಾರ್ಹ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಒಫೆಲಿಯಾದ ಸಂಭಾವ್ಯ ಕುರುಹುಗಳು

ಉಷ್ಣವಲಯದ ಚಂಡಮಾರುತ ಒಫೆಲಿಯಾ ಗಲಿಷಿಯಾವನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು

ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ಹೊಸ ಉಷ್ಣವಲಯದ ಚಂಡಮಾರುತದ ಒಫೆಲಿಯಾ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಲಿಷಿಯಾದ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ.

ಡೈಮಿಯಲ್ ಕೋಷ್ಟಕಗಳು

ಲಾಸ್ ತಬ್ಲಾಸ್ ಡಿ ಡೈಮಿಯೆಲ್ ತೀವ್ರ ಬರಗಾಲದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ

ಈಗಾಗಲೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನವು ಅನುಭವಿಸಿದ ನಾಲ್ಕನೇ ಶುಷ್ಕ ವರ್ಷವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸಮತೋಲನ ಎರಡೂ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿದೆ.

ವರ್ಜಿನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವಾಗ ಇರ್ಮಾ ಚಂಡಮಾರುತ

2017 ರ ಚಂಡಮಾರುತ, ತುವಿನಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಶತಮಾನಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಅತ್ಯಂತ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದೆ

2017 ರ ಚಂಡಮಾರುತವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದೆ: ಒಂಬತ್ತು ಚಂಡಮಾರುತಗಳೊಂದಿಗೆ, ಇದು ಒಂದು ಶತಮಾನಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ತೀವ್ರವಾಗಿದೆ.

ಕೋಸ್ಟರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣವಲಯದ ಖಿನ್ನತೆ

ಉಷ್ಣವಲಯದ ಖಿನ್ನತೆಯು ಕೋಸ್ಟರಿಕಾ, ನಿಕರಾಗುವಾ ಮತ್ತು ಹೊಂಡುರಾಸ್‌ಗಳನ್ನು ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸುವ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದೆ

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4, 2017 ರಂದು ಕೆರಿಬಿಯನ್‌ನಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ಉಷ್ಣವಲಯದ ಖಿನ್ನತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ, ಇದು ಕೆರಿಬಿಯನ್ನರನ್ನು ಕೆಂಪು ಎಚ್ಚರಿಕೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಚಂಡಮಾರುತಗಳು

ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಚಂಡಮಾರುತಗಳು, ಭೂಮಿಯ ಮೂಕ ಶತ್ರುಗಳು

ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಚಂಡಮಾರುತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಇವು ಭೂಮಿಗೆ ಬಹಳ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳಾಗಿವೆ. ಅವು ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ.

ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ

ಹೆಚ್ಚು ಜೀವವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಾಡುಗಳು ಬರವನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿರೋಧಿಸುತ್ತವೆ

ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪರಿಸರ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಪ್ರತಿರೋಧಿಸಲು ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯವು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಏಕೆ ಎಂದು ನೀವು ತಿಳಿಯಬೇಕೆ?

ಹೇಗೆ ಸುನಾಮಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ

ಸುನಾಮಿಗಳು ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?

ಸುನಾಮಿ ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಗಂಭೀರ ಹಾನಿಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವು ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸುನಾಮಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?

ಹುಡುಗಿ ಭಾರೀ ಮಳೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ

ಲಾ ನಿನಾ ವಿದ್ಯಮಾನ

ಎಲ್ ನಿನೊಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಲಾ ನಿನಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಒಂದು ವಿದ್ಯಮಾನವೂ ಇದೆ. ಇದು ಗ್ರಹದ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿವೆ.

ಮರಿಯಾ ಚಂಡಮಾರುತದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಪೋರ್ಟೊ ರಿಕೊದಲ್ಲಿ ಹಾನಿ

ಪೋರ್ಟೊ ರಿಕೊ ಮತ್ತು ವರ್ಜಿನ್ ದ್ವೀಪಗಳು, ಮಾರಿಯಾ ಚಂಡಮಾರುತದ ಹಾದಿಯ ನಂತರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಧ್ವಂಸಗೊಂಡವು

ಮಾರಿಯಾ ಚಂಡಮಾರುತವು ಕೆರಿಬಿಯನ್‌ನಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪೋರ್ಟೊ ರಿಕೊ ಮತ್ತು ವರ್ಜಿನ್ ದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಿತು, ಅವುಗಳು ಧ್ವಂಸಗೊಂಡಿವೆ.

ದೊಡ್ಡ ಆಲಿಕಲ್ಲು

ಆಲಿಕಲ್ಲು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನವು ದೃ ms ಪಡಿಸುತ್ತದೆ

ಈ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಜರ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು 1948 ರಿಂದ 2015 ರವರೆಗೆ ಆಲಿಕಲ್ಲು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದೆ. ನೀವು ಯಾವ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ?

ಮಾರಿಯಾ ಚಂಡಮಾರುತ

ಮಾರಿಯಾ ಚಂಡಮಾರುತವು ಅತ್ಯುನ್ನತ ವರ್ಗವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಡೊಮಿನಿಕಾ ದ್ವೀಪವನ್ನು ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ

ಮಾರಿಯಾ ಚಂಡಮಾರುತದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ಇದು ಕೆರಿಬಿಯನ್ ದ್ವೀಪಗಳಿಗೆ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಇರ್ಮಾ ಹೊಡೆದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತದೆ.

ಇರ್ಮಾ ಚಂಡಮಾರುತ

ಇದು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಕೆಟ್ಟ ಮುಖವೇ?

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಯುತ್ತಿವೆ, ಹೆಚ್ಚು ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ತೀವ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಕೆಟ್ಟ ಮುಖವೇ?

ಮಾರಿಯಾ ಚಂಡಮಾರುತ ನಕ್ಷೆ ಗಾಳಿ

ಹಾರ್ವೆ ಮತ್ತು ಇರ್ಮಾ ನಂತರ, ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಚಂಡಮಾರುತ ಮಾರಿಯಾ ಬರುತ್ತದೆ

ಉಷ್ಣವಲಯದ ಚಂಡಮಾರುತ ಮರಿಯಾ, ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಚಂಡಮಾರುತದ ವರ್ಗವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ, ಇರ್ಮಾ ಚಂಡಮಾರುತದ ಹಾದಿಯನ್ನು ಹೊಡೆದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತದೆ

ಜಪಾನ್‌ನ ತಾಲಿಮ್‌ನಿಂದ ಹಾನಿ

ಜಪಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಟೈಫೂನ್ ತಾಲಿಮ್ ಆಗಮನವು 600 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತದೆ

ಚಂಡಮಾರುತದ ತಾಲಿಮ್ ಜಪಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಭೂಕುಸಿತವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ, ಭಾರೀ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಗಾಳಿಯಿಂದ ದಕ್ಷಿಣದ ಅರ್ಧ ಭಾಗವನ್ನು ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿಸಿದೆ.

ಅರಣ್ಯ ಪಾಚಿ ಸಸ್ಯವರ್ಗ

ಚಂಡಮಾರುತಗಳು ತರುವ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

ಚಂಡಮಾರುತಗಳು ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರಲು ಹೇಗೆ ಸಮರ್ಥವಾಗಿವೆ, ಮತ್ತು ತಾಪಮಾನದಿಂದ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ

ಇರ್ಮಾ ಚಂಡಮಾರುತವು ಉತ್ತರ ಫ್ಲೋರಿಡಾ ಕಡೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆ, ಅದರ ವರ್ಗವು 1 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ

ಇರ್ಮಾ ಚಂಡಮಾರುತವು ಫ್ಲೋರಿಡಾ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. ಅದರ ಗಾಳಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಅವರು ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಬೃಹತ್ ಧ್ವಂಸಗಳ ಹಿಂದೆ ಎಲೆಗಳು

ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಾಸಾದಿಂದ ನೋಡಿದ ಇರ್ಮಾ ಚಂಡಮಾರುತ

ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಇರ್ಮಾ ಚಂಡಮಾರುತವು ಅಪಾರ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದೆ

ಈಗ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಚಂಡಮಾರುತ ಇರ್ಮಾ ಚಂಡಮಾರುತವು ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸಾಮೂಹಿಕ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ.

ಚಂಡಮಾರುತಗಳು ಮತ್ತು ಸುಂಟರಗಾಳಿಗಳು

ಚಂಡಮಾರುತಗಳು ಮತ್ತು ಸುಂಟರಗಾಳಿಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಯಾವುವು

ಚಂಡಮಾರುತಗಳು ಮತ್ತು ಸುಂಟರಗಾಳಿಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು, ಅವು ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿ?

ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಿಂದ ನೋಡಿದ ಚಂಡಮಾರುತ

ಇರ್ಮಾ, ಕೆರಿಬಿಯನ್ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ಹೊಸ ದೊಡ್ಡ ಚಂಡಮಾರುತ

ಇರ್ಮಾ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಪಡೆದ ಹೊಸ ಚಂಡಮಾರುತವು ಕೆರಿಬಿಯನ್ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೇವಲ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣವಲಯದ ಚಂಡಮಾರುತದಿಂದ ವರ್ಗ 3 ಚಂಡಮಾರುತಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು.

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹಾರ್ವೆ ಚಂಡಮಾರುತ

ಹಾರ್ವೆ ಚಂಡಮಾರುತದ ಪರಿಣಾಮ

ಹಾರ್ವಿಯ ನಂತರದ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ತು ಅವನು ಬಿಟ್ಟ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರವಾಹಗಳು ವಿಶಾಲ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಬಳಸಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಸಹಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಧನಗಳು

ಬರಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿವೆ

ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಬರಗಾಲದ ನಂತರ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ

XNUMX ನೇ ಶತಮಾನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬರಗಾಲದಿಂದ ಭೂಮಂಡಲದ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುವ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಯನವಿದೆ.

ಚಂಡಮಾರುತ ಹಾರ್ವೆ

ಹಾರ್ವೆ ಈ ಶುಕ್ರವಾರ ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ಅನ್ನು ಚಂಡಮಾರುತ ಎಂದು ಅಪ್ಪಳಿಸಬಹುದು

ಉಷ್ಣವಲಯದ ಖಿನ್ನತೆ ಹಾರ್ವೆ ಈ ಶುಕ್ರವಾರ ಚಂಡಮಾರುತವಾಗಿ ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ರಾಜ್ಯದ ಕರಾವಳಿಯನ್ನು ತಲುಪುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಕಣ್ಗಾವಲು ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಶಾಖ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ

ಸನ್‌ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಮತ್ತು ಹೀಟ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಅವುಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು

ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಟ್‌ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಥವಾ ಹೀಟ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಹೇಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ, ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು.

ಹಸಿರು ಮೋಡಗಳಿಂದ ಆಕಾಶ

ಹಸಿರು ಬಿರುಗಾಳಿಗಳು ಯಾವುವು?

ಹಸಿರು ಬಿರುಗಾಳಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ನಮೂದಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವು ಯಾವುವು ಮತ್ತು ಈ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಹವಾಮಾನ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ವಿವರಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಎರಡು ಬಲವಾದ ಭೂಕಂಪಗಳು ಮಧ್ಯ ಮತ್ತು ವಾಯುವ್ಯ ಚೀನಾವನ್ನು ನಡುಗಿಸುತ್ತವೆ

ಎರಡು ಬಲವಾದ ಭೂಕಂಪಗಳು ಚೀನಾವನ್ನು 24 ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಲುಗಾಡಿಸಿವೆ, ಜೊತೆಗೆ 120 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭೂಕಂಪನ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ತುರ್ತು ಸೇವೆಗಳು ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ.

ಆಲ್ಪ್ಸ್ ಪರ್ವತಗಳು

ಯುರೋಪಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಶಾಖ ತರಂಗವು ಆಲ್ಪ್ಸ್ ಪರ್ವತಗಳನ್ನು ಹಿಮವಿಲ್ಲದೆ ಬಿಡುತ್ತಿದೆ

ಲೂಸಿಫರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯುರೋಪ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಪಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಶಾಖ ತರಂಗವು ಇಟಾಲಿಯನ್ ಆಲ್ಪ್ಸ್ ಪರ್ವತಗಳಿಂದ ಹಿಮವನ್ನು ಕರಗಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಚಂಡಮಾರುತ ಕಣ್ಣು

ಉಷ್ಣವಲಯದ ಬಿರುಗಾಳಿ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಂಡಮಾರುತವಾಗಬಹುದು

ಈಗಾಗಲೇ ಯುಕಾಟಾನ್ ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪವನ್ನು ಅಪ್ಪಳಿಸಿರುವ ಉಷ್ಣವಲಯದ ಚಂಡಮಾರುತ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ ಮತ್ತೆ ಭೂಕುಸಿತವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಚಂಡಮಾರುತ.

ನಾಯಿ ಕುಡಿಯುವ ಶಾಖ

ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಶಾಖದಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರಭಾವಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ?

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನದೊಂದಿಗೆ ಅದರ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.

ಶಾಂಘೈ ನಗರ

145 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಂಘೈನ ಕೆಟ್ಟ ಶಾಖದ ಅಲೆ 4 ಜನರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತದೆ

ಚೀನಾದ ಶಾಂಘೈ 145 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ದಾಖಲೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಅದರ ಕೆಟ್ಟ ಶಾಖದ ಅಲೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಇದು ಎಷ್ಟು ವಿನಾಶಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.

ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಮಾನ

ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಪ್ಪಂದದ ಅನುಸರಣೆ ಎಲ್ ನಿನೋ ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನು ತಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ

ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಪ್ಪಂದದ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದರೂ ಸಹ, ಇದು ಎಲ್ ನಿನೊವನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಲು ನೆರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ ನಿನೊ ಪರಿಣಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವಿರಾ?

ಬಿಸಿಲಿನ ದಿನ ಮುಸ್ಸಂಜೆಯ

ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಸಾವಿನ ಪ್ರಮಾಣದೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಸಂಬಂಧ

ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮರಣ. ಉಷ್ಣತೆಯಿಂದಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆದರೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಶಾಖ ತರಂಗ, 2003

ಶಾಖದ ಅಲೆ ಎಂದರೇನು?

ಶಾಖ ತರಂಗ ಎಂದರೇನು ಮತ್ತು ಅದು ಯಾವ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ? ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಹಿಂಜರಿಯಬೇಡಿ.

ಕಡಲತೀರದ ಚಿತ್ರ

ಎಲ್ ನಿನೋ ವಿದ್ಯಮಾನ ಎಂದರೇನು?

ಎಲ್ ನಿನೊ ವಿದ್ಯಮಾನ ಯಾವುದು ಮತ್ತು ಅದು ಯಾವ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ವಿವರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿದೆಯೇ ಎಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಡಿ.

ಫೋಹೆನ್ ಪರಿಣಾಮವು ಸ್ಥಳೀಯ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಆದರೆ ಇದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ

ಫೋಹೆನ್ ಪರಿಣಾಮ ಏನು?

ಆರ್ದ್ರ ಗಾಳಿಯ ರಾಶಿಯು ಪರ್ವತವನ್ನು ಏರಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದಾಗ ಅದು ನಡೆಯುವ ಒಂದು ವಿದ್ಯಮಾನವಾಗಿದೆ.ಫೊಹೆನ್ ಪರಿಣಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವಿರಾ?

ಚಂಡಮಾರುತ ಕಣ್ಣು

ಹೈಪರ್ಕನ್: ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರಬಹುದಾದ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಚಂಡಮಾರುತ!

ಹೈಪರ್ಕನ್, ಅಥವಾ ಬೈಬಲ್ನ ಅನುಪಾತದ ಮೆಗಾ ಚಂಡಮಾರುತವು ಹವಾಮಾನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಒಂದು ದಿನ ಅವು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿದಿದೆ.

ಚಂಡಮಾರುತದ ಕಣ್ಣು

ಚಂಡಮಾರುತ ಎಂದರೇನು?

ಚಂಡಮಾರುತ ಎಂದರೇನು ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ನೀವು ಬಯಸುವಿರಾ? ಗಂಭೀರವಾದ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೊರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ಒಂದು ವಿದ್ಯಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನುಮಾನವನ್ನು ನಾವು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಸ್ಪೇನ್‌ನ ಆವರಣಗಳು ಖಾಲಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ

53% ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಲಾಶಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪೇನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ

ಜಲಾಶಯಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ 53% ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಸಿಗೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದು 20 ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊಂದಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಸುಮಾರು 2007% ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.

ಜೂನ್ 16, 2017 ರ ಶುಕ್ರವಾರದ ತಾಪಮಾನ ಮುನ್ಸೂಚನೆ

ಸ್ಪೇನ್‌ನ ಮೊದಲ ಶಾಖ ತರಂಗವು 34 ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ

ಸ್ಪೇನ್ ಕೆಂಪು ಬಿಸಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಕನಿಷ್ಠ ಸೋಮವಾರದವರೆಗೆ. ಮೊದಲ ಶಾಖ ತರಂಗವು 34 ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ 42ºC ವರೆಗಿನ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ತಲುಪಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸೂಪರ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಚಮತ್ಕಾರವನ್ನು ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ

ಸೂಪರ್‌ಸೆಲ್‌ಗಳು. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 160000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು, ಹತ್ತಾರು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಶಾಟ್‌ಗಳು. ಚಾಡ್ ಕೋವನ್ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಚಮತ್ಕಾರವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ

ಮಳೆಬಿಲ್ಲು ಬಣ್ಣಗಳು

ಮಳೆಬಿಲ್ಲಿನ 7 ಬಣ್ಣಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಮಳೆಬಿಲ್ಲುಗಳು ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ? ಈ ಹವಾಮಾನ ವಿದ್ಯಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ

ಸೆಂಟೆಲ್ಲಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ

ಗ್ಲೋಬ್ಯುಲರ್ ಮಿಂಚು ಅಥವಾ ಫ್ಲ್ಯಾಷ್, ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಕಂಡ ವಿದ್ಯಮಾನ

ಗೋಳಾಕಾರದ ಕಿರಣ ಅಥವಾ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಎಂದರೇನು? ನಿಮ್ಮ ಅನುಮಾನವನ್ನು ನಾವು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತೇವೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ನೀವು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಹವಾಮಾನ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯು ನಮ್ಮ ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುತ್ತದೆ

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯು ನಮ್ಮ ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಅಳಿಸಿಹಾಕುವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತದೆ

ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಜಲವಿಜ್ಞಾನ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಲೋಚಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರಬಹುದು

ಕತ್ರಿನಾ ಚಂಡಮಾರುತ, ಎನ್‌ಒಎಎಯ ಗೋಸ್ -12 ಉಪಗ್ರಹ ನೋಡಿದಂತೆ

ಕತ್ರಿನಾ ಚಂಡಮಾರುತ, ನಮ್ಮ ಇತ್ತೀಚಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿನಾಶಕಾರಿ

ಕತ್ರಿನಾ ಚಂಡಮಾರುತವು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೀಚಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಾರಕವಾಗಿದೆ. ಇದು 1833 ಜನರನ್ನು ಕೊಂದಿತು ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಿತು.

ಮಿಂಚು

ಗುಡುಗು, ಮಿಂಚು ಮತ್ತು ಮಿಂಚಿನ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು?

ಬಿರುಗಾಳಿಗಳು ಅದ್ಭುತವಾದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಚಮತ್ಕಾರಗಳು, ಆದರೆ ಗುಡುಗು, ಮಿಂಚು ಮತ್ತು ಮಿಂಚಿನ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ನಮೂದಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ.

ಹಾರುವ ನರಿಗಳು

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾವನ್ನು ಹೊಡೆಯುವ ಕ್ರೂರ ಶಾಖ ತರಂಗವು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವಾಗ ಬಾವಲಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತದೆ

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾವನ್ನು ಹೊಡೆಯುವ ಕ್ರೂರ ಶಾಖ ತರಂಗವು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ದೈತ್ಯ ಹಾರುವ ಬಾವಲಿಗಳು ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಕೊಲ್ಲುತ್ತಿದೆ.

ಶೀತ ತರಂಗ

ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಪದಗಳನ್ನು ಗೊಂದಲಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆಯೇ?

ಹವಾಮಾನಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗದ ಕೆಲವು ಪರಿಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಶೀತ ಅಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಏನು ಗೊಂದಲಕ್ಕೀಡಾಗುತ್ತೇವೆ?

ಸೂಪರ್ಸೆಲ್

ಚಂಡಮಾರುತಗಳು ಯಾವುವು

ಚಂಡಮಾರುತಗಳು ಯಾವುವು ಮತ್ತು ಯಾವ ಪ್ರಕಾರಗಳಿವೆ? ಧ್ರುವ ಚಂಡಮಾರುತ, ಉಪೋಷ್ಣವಲಯದ ಚಂಡಮಾರುತ ಮತ್ತು ಚಂಡಮಾರುತದ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದರ ಎಲ್ಲಾ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತೇವೆ

ಸ್ಪೇನ್‌ನಲ್ಲಿ ಶೀತಲ ಅಲೆ: ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿದ ದೇಶ (ಕ್ಯಾನರಿ ದ್ವೀಪಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)

ಸ್ಪೇನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಶೀತಲ ಅಲೆಯು ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಹಿಮವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಿಡುತ್ತಿದೆ. ಇಂದು ಮತ್ತು ನಾಳೆ ಯಾವ ಹವಾಮಾನವಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ? ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ.

ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಎಂದರೇನು?

ಶೀತ ತರಂಗವು ಒಂದು ವಿದ್ಯಮಾನವಾಗಿದ್ದು, ತಾಪಮಾನವು 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ? ಒಳಗೆ ಬಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಸ್ಪೇನ್‌ನಲ್ಲಿ ಶೀತಲ ಅಲೆ: ದೇಶದ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ಈಶಾನ್ಯದಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಹಿಮ

ಸ್ಪೇನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಶೀತಲ ತರಂಗವು ಶೂನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುತ್ತಿದೆ, ಹಿಮವು -13ºC ವರೆಗೆ ಮತ್ತು 80 ಕಿ.ಮೀ / ಗಂ ವರೆಗೆ ಬಲವಾದ ಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತದೆ.

ಒರಿಹುಯೆಲಾ ನದಿಯ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುವುದು.

ಚಂಡಮಾರುತವು ಮರ್ಸಿಯಾ ಮತ್ತು ಅಲಿಕಾಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಹಾನಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಎರಡು ಸಾವುಗಳನ್ನು ಬಿಡುತ್ತದೆ

ಐಬೇರಿಯನ್ ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪ ಮತ್ತು ಬಾಲೆರಿಕ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಗ್ನೇಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯು ಹಲವಾರು ಹಾನಿಗಳನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪ

2016 ರ ಭೀಕರ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳು

2016 ರಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೀಕರ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳನ್ನು ನಾವು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತೇವೆ: ಚಂಡಮಾರುತಗಳು, ಭೂಕಂಪಗಳು ಮತ್ತು ಗಮನಾರ್ಹ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದ ಪ್ರವಾಹಗಳು.

ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾನಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವಿಕೆ

ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಹವಾಮಾನ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಹನ್ನೊಂದು ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಬಿರುಗಾಳಿಯಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಒಟ್ಟೊ ಚಂಡಮಾರುತ ಮಧ್ಯ ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ಅಪ್ಪಳಿಸಿದೆ

ಒಟ್ಟೊ ಚಂಡಮಾರುತವು ಮಧ್ಯ ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಪನಾಮದಲ್ಲಿ 3 ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ 10 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವವರು ಮತ್ತು ಗಮನಾರ್ಹ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ.

ಸುನಾಮಿ

ಸುನಾಮಿ ಹೇಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ

ಇದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನಾವು ನೋಡಬಹುದಾದ ಅತ್ಯಂತ ವಿನಾಶಕಾರಿ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಸುನಾಮಿ ಹೇಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಒಳಗೆ ಬನ್ನಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ.

ಹವಾಮಾನ ಭಯ

ಹವಾಮಾನ ಭಯಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿವೆ

ಕೆಲವು ಹವಾಮಾನ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಭೀತಿ ಅಥವಾ ಭಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಶೇಕಡಾವಾರು ಇದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಹವಾಮಾನ ಭೀತಿಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಚಂಡಮಾರುತ

ಚಂಡಮಾರುತಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಯಾರು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ?

ಚಂಡಮಾರುತಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಯಾರು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಏಕೆ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಹೆಸರನ್ನು ಏಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ನಮೂದಿಸಿ.

ಜೋಕ್ವಿನ್ ಚಂಡಮಾರುತ

ಚಂಡಮಾರುತಗಳ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

ಅವು ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳಾಗಿವೆ, ಆದರೆ ಅವು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಚಂಡಮಾರುತಗಳ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಏನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.

ಸುಂಟರಗಾಳಿ

ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸುಂಟರಗಾಳಿಗಳು ಇವೆ?

ಅವು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರೂ, ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಸುಂಟರಗಾಳಿಗಳಿವೆ. ಅವು ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಸುಂಟರಗಾಳಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ನಮೂದಿಸಿ.

560

ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಟೈಫೂನ್ ಮತ್ತು ಚಂಡಮಾರುತಗಳು

ಈಗ ಅದು ಚಂಡಮಾರುತ ಮತ್ತು ಚಂಡಮಾರುತದ ಕಾಲವಾಗಿದ್ದು, ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇಳಿಮುಖವಾದವುಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಶಕ್ತಿಗಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಲಿದ್ದೇನೆ.

ಮರದ ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಶಾಖ ತರಂಗ, ಅಸಾಮಾನ್ಯ ವಿದ್ಯಮಾನ

ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಪೇನ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಲಕ್ಷಣವಾದ ಉಷ್ಣ ತರಂಗವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. 42ºC ವರೆಗಿನ ತಾಪಮಾನವು ಬೇಸಿಗೆಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಏನು?

ಟಾರ್ಮೆಂಟಾ

ಮಿಂಚು ನಾರ್ವೆಯಲ್ಲಿ 323 ಹಿಮಸಾರಂಗವನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತದೆ

ನಾರ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಗತಿಯೊಂದು ಸಂಭವಿಸಿದೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚು 323 ಹಿಮಸಾರಂಗವನ್ನು ಕೊಂದಿದೆ. ನಂಬಲಾಗದ ನಿಜ? ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಲು ನಮೂದಿಸಿ.

ಗ್ಯಾಸ್ಟನ್

ಗ್ಯಾಸ್ಟಾನ್ ಚಂಡಮಾರುತ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಅದು ಸ್ಪೇನ್‌ಗೆ ತಲುಪುತ್ತದೆಯೇ?

ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಚಂಡಮಾರುತದ ಅತ್ಯಂತ ತೀವ್ರವಾದ ಗ್ಯಾಸ್ಟನ್ ಚಂಡಮಾರುತವು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಅದು ಸ್ಪೇನ್‌ಗೆ ಬರುತ್ತದೆಯೇ? ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ.

ಡೆನಿಸ್ ಚಂಡಮಾರುತ

ಎನ್ಒಎಎ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ರಿಯ ಚಂಡಮಾರುತವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ

ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಚಂಡಮಾರುತ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ? ಎನ್ಒಎಎ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಲು ನಮೂದಿಸಿ.

ಲಾ ನಿನಾ ವಿದ್ಯಮಾನ

ಲಾ ನಿನಾ ವಿದ್ಯಮಾನದ ಪರಿಣಾಮಗಳು

ಲಾ ನಿನಾ ವಿದ್ಯಮಾನದ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ನಮೂದಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸ್ಥಳಗಳು. ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಡಿ.

ಚಂಡಮಾರುತ ಉಪಗ್ರಹ ನೋಟ

ಚಂಡಮಾರುತಗಳ ಬಗ್ಗೆ 6 ಕುತೂಹಲಗಳು ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ

ಉಷ್ಣವಲಯದ ಚಂಡಮಾರುತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ತಿಳಿದಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸುತ್ತೀರಾ? ನಮೂದಿಸಿ ಮತ್ತು ಚಂಡಮಾರುತಗಳ ಬಗ್ಗೆ 6 ಕುತೂಹಲಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಕರಾವಳಿಯ ಸಮೀಪ ವಾಟರ್ಸ್‌ಪೌಟ್

ನೀರಿನ ತೋಳುಗಳು ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ?

ನೀರಿನ ಕೊಳವೆಗಳು ಅಥವಾ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವ ಬಹಳ ಅಪರೂಪದ ಹವಾಮಾನ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳಾಗಿವೆ. ಅವು ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ನಮೂದಿಸಿ.

ಸಹಾರನ್ ಧೂಳು

ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಏಕೆ

ನಿಮ್ಮ ಕಾರು ಧೂಳಿನಿಂದ ತುಂಬಿದೆಯೇ? ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಸಂಭವಿಸುವ ಒಂದು ವಿದ್ಯಮಾನವಾಗಿದೆ. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಏಕೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ.

ಪೈರೋಕುಮುಲಸ್

5 ಅಪರೂಪದ ಹವಾಮಾನ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು

ಕೆಲವು ಅಪರೂಪದ ಹವಾಮಾನ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ನೀವು ಬಯಸುವಿರಾ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗಿರಿ.

ಶಾಖ (1)

ಹೀಟ್ವೇವ್ ಎಂದರೇನು

ಮೊದಲ ಶಾಖ ತರಂಗವು ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಪೇನ್ ತಲುಪಿದೆ ಮತ್ತು ಶಾಖದ ಅಲೆಯು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ತಾಪಮಾನವು 40 ಡಿಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಮೀರುತ್ತದೆ.

ಸುಂಟರಗಾಳಿ ಎಫ್ 5

ಸುಂಟರಗಾಳಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ 4 ಕುತೂಹಲಗಳು

ಅವು ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ನಮೂದಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುವಂತಹ ಸುಂಟರಗಾಳಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ 4 ಕುತೂಹಲಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ.