கான்டினென்டல் மேலோடு

கான்டினென்டல் மற்றும் கடல்சார் மேலோடு

வித்தியாசத்தில் பூமியின் அடுக்குகள்எங்கள் கிரகத்தின் உட்புறம் வெவ்வேறு அடுக்குகளாக எவ்வாறு பிரிக்கப்பட்டுள்ளது என்பதைக் கண்டோம். மேலோடு, மேன்டில் மற்றும் கரு ஆகியவை முக்கிய அடுக்குகளாக இருக்கின்றன, அதில் நமது கிரகத்தின் உட்புறம் பொருட்களின் தன்மை அடிப்படையில் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு அடுக்குக்கும் அதன் குணாதிசயங்கள் மற்றும் கிரகத்தின் செயல்பாடு மற்றும் உயிரினங்களின் வளர்ச்சியில் உள்ளன என்று நாம் நினைக்க வேண்டும். இன்று, நாம் விளக்குவதில் கவனம் செலுத்தப் போகிறோம் கண்ட மேலோடு இன்னும் விரிவான வழியில்.

எங்கள் கிரகத்தின் உள் மற்றும் வெளிப்புற புவியியல் பற்றி நீங்கள் அதிகம் தெரிந்து கொள்ள விரும்பினால், அதைப் பற்றி மேலும் அறிய இங்கே.

பூமியின் அடுக்குகள் மற்றும் அவற்றின் செயல்பாடு

லித்தோஸ்பியர்

பூமியின் மையமானது ஆனது உருகிய பாறைகள் மற்றும் அதிக அளவு உருகிய இரும்பு மற்றும் நிக்கல். இந்த உலோகங்கள் பூமியின் காந்தப்புலத்தை உருவாக்குகின்றன, அவை வெளிப்புற கூறுகளிலிருந்து நம்மை பாதுகாக்கின்றன சூரிய குடும்பம் எப்படி முடியும் எரி மற்றும் விண்கற்கள் அல்லது சூரிய காற்று மற்றும் அதன் கதிர்வீச்சு.

மறுபுறம், மேன்டில் பாறைகளின் அடுக்கு மற்றும் வெவ்வேறு அடர்த்திகளின் மணல் உள்ளது. அடர்த்திகளில் இந்த மாறுபாடு தான் இயக்கத்தின் மற்றும் இடப்பெயர்ச்சிக்கு காரணமான வெப்பச்சலன நீரோட்டங்களை ஏற்படுத்துகிறது டெக்டோனிக் தகடுகள். தட்டுகளின் இந்த இயக்கம் காரணமாக, கண்டங்கள் பல சந்தர்ப்பங்களில் உலகின் நிவாரணத்தை மாற்றியுள்ளன. கண்டங்கள் இன்றைய நிலையில் அமைக்கப்படவில்லை. உதாரணமாக, அறிவுக்கு நன்றி ஆல்ஃபிரட் வெஜனர் பூமி ஒரு சூப்பர் கண்டத்தால் ஆனது என்று அறியப்பட்டது.

டெக்டோனிக் தகடுகளின் இயக்கம் காரணமாக தற்போதைய நிலை இருக்கும் வரை அது வருடத்திற்கு சுமார் 2-3 செ.மீ என்ற விகிதத்தில் விலகிச் சென்று கொண்டிருந்தது. இருப்பினும், இன்று கண்டங்கள் தொடர்ந்து நகர்கின்றன. மனிதனுக்கு உணரக்கூடிய இயக்கம் எதுவல்ல. கண்டங்கள் விலகிச் செல்லும் போக்கு உள்ளது.

மறுபுறம், பூமியின் மேலோடு இருக்கும் கிரகத்தின் வெளிப்புற அடுக்கு நம்மிடம் உள்ளது. பூமியின் மேலோட்டத்தில்தான் உயிரினங்களும் நமக்குத் தெரிந்த அனைத்து வானிலை ஆராய்ச்சிகளும் உருவாகின்றன.

பூமியின் மேலோடு மற்றும் அதன் பண்புகள்

டெக்டோனிக்ஸ் மற்றும் கண்ட மேலோடு

பூமியின் மேலோடு சுமார் 40 கி.மீ நீளம் கொண்டது மற்றும் கண்ட மேலோடு மற்றும் கடல் மேலோடு என பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. கண்ட மேலோட்டத்தில் நன்கு அறியப்பட்டவை கான்டினென்டல் தளம் அங்கு தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள், தாதுக்கள் மற்றும் எண்ணெய் மற்றும் இயற்கை எரிவாயு போன்ற புதைபடிவ எரிபொருள்கள் அதிக அளவில் காணப்படுகின்றன. இதன் காரணமாக, இந்த பகுதி உலகின் அனைத்து நாடுகளுக்கும் பெரும் பொருளாதார ஆர்வமாக உள்ளது.

பூமியின் மேலோடு என்பது முழு வான உடலின் வெகுஜனத்தில் 1% மட்டுமே இருக்கும் அடுக்கு ஆகும். பூமியின் மேலோட்டத்திற்கும் மேன்டலுக்கும் இடையிலான எல்லை மொஹோரோவிசிக் இடைநிறுத்தமாகும். இந்த அடுக்கின் தடிமன் எல்லா இடங்களிலும் ஒரே மாதிரியாக இல்லை, ஆனால் பகுதிகளைப் பொறுத்து மாறுபடும். நிலப்பரப்பில் இது வழக்கமாக 30 முதல் 70 கி.மீ வரை தடிமனாக இருக்கும், அதே சமயம் கடல் மேலோட்டத்தில் 10 கி.மீ தடிமன் மட்டுமே இருக்கும்.

இது கிரகத்தின் மிகவும் பன்முகத்தன்மை வாய்ந்த பகுதி என்று கூறலாம், ஏனெனில் இது வெவ்வேறு பகுதிகளால் உருவாக்கப்படும் மாற்றங்களுக்கு உட்பட்டு கண்ட பகுதிகளைக் கொண்டுள்ளது புவியியல் முகவர்கள் மற்றும் வானிலையின் கூறுகள் போன்ற நிவாரணங்களை உருவாக்கும் அல்லது அழிக்கும் பிற வெளிப்புற சக்திகள்.

மேலோட்டத்தின் செங்குத்து அமைப்பு, நாம் குறிப்பிட்டுள்ளபடி, கண்ட மற்றும் கடல் மேலோடு பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. கான்டினென்டல் மேலோடு அதன் மேல் அமைப்பைக் கொண்டுள்ளது பெரும்பான்மை கிரானிடிக் மற்றும் குறைந்த பெரும்பான்மை பாசால்ட்டுடன். மறுபுறம், கடல் மேலோடு கிரானைட் அடுக்கு இல்லை மற்றும் அதன் வயது மற்றும் அடர்த்தி இரண்டும் குறைவாக இருக்கும்.

கண்ட மேலோட்டத்தின் பண்புகள்

மேலோடு பிரிவு

கண்ட மேலோட்டத்தின் பண்புகளை நாம் பகுப்பாய்வு செய்யப் போகிறோம். நாம் குறிப்பிட்டுள்ளபடி, இது மிகவும் சிக்கலான அடுக்கு மற்றும் அடர்த்தியானது. சரிவுகளும் கண்ட அலமாரியும் உள்ளன. கண்ட மேலோட்டத்தில் மூன்று செங்குத்து அடுக்குகளை நாங்கள் வேறுபடுத்துகிறோம்:

 • வண்டல் அடுக்கு. இது மேல் பகுதி மற்றும் அதிகமாகவோ அல்லது குறைவாகவோ மடிந்திருக்கும். பூமியின் சில பகுதிகளில் இந்த அடுக்கு இல்லை, மற்ற இடங்களில் இது 3 கி.மீ க்கும் அதிகமான தடிமன் கொண்டது. அடர்த்தி 2,5 gr / cm3 ஆகும்.
 • கிரானைட் அடுக்கு. இது ஒரு அடுக்கு, இது க்னீஸ்கள் மற்றும் மைக்காசிஸ்டுகள் போன்ற பல்வேறு வகையான உருமாற்ற பாறைகள் காணப்படுகின்றன. இதன் அடர்த்தி 2,7 gr / cm3 மற்றும் தடிமன் பொதுவாக 10 முதல் 15 கி.மீ வரை இருக்கும்.
 • பாசல்ட் அடுக்கு. இது 3 இன் ஆழமானது மற்றும் பொதுவாக 10 முதல் 20 கிமீ வரை தடிமன் கொண்டது. அடர்த்தி 2,8 gr / cm3 அல்லது ஓரளவு அதிகமாக உள்ளது. கலவை கப்ரோஸ் மற்றும் ஆம்பிபோலைட்டுகளுக்கு இடையில் இருப்பதாக கருதப்படுகிறது. கிரானைட் மற்றும் பாசால்ட்டின் இந்த அடுக்குகளுக்கு இடையில், பூகம்பங்களில் பி மற்றும் எஸ் அலைகளால் அவதானிக்கக்கூடிய தோராயமான தொடர்பு இருக்கலாம். கான்ராட்டின் இடைநிறுத்தம் நிறுவப்பட்ட இடம் இது.

கண்ட மேலோட்டத்தின் கட்டமைப்புகள்

பூமியின் அடுக்குகள்

பூமியின் கட்டமைப்பு மாதிரியானது பூமியின் மேற்பரப்பில் காணப்படும் இன்னும் சில வரையறுக்கப்பட்ட பகுதிகளைக் கொண்டுள்ளது. இந்த வேறுபாடுகள் கிரட்டான்கள் மற்றும் மலைத்தொடர்களுக்கு இடையில் காணப்படுகின்றன.

 • கிராட்டன்ஸ் அவை பல மில்லியன் ஆண்டுகளாக இருந்து வந்த மிக நிலையான பகுதிகள். இந்த பகுதிகளில் பொதுவாக முக்கியமான நிவாரணங்கள் இல்லை மற்றும் கேடயங்கள் மற்றும் தளங்கள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றை உற்று நோக்கலாம்:
 • கேடயங்கள் கண்டங்களின் மையப் பகுதியை ஆக்கிரமிக்கும் பகுதிகள். இந்த ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளில் அரிப்பு மற்றும் பிற வெளிப்புற முகவர்களின் செயல்முறையால் குறைக்கப்பட்டு மோசமடைந்துள்ள பண்டைய மலைத்தொடர்களின் இருப்புக்கு அவை பொறுப்பு. இந்த பகுதிகளில் வண்டல் அடுக்கு முற்றிலும் இழந்துவிட்டது. மேற்பரப்பில் இருக்கும் பாறைகள் டெபாசிட் செய்யப்பட்டுள்ளன, அவை ஆரம்பகால மலைகளை உருவாக்கியவை அல்ல. இந்த கேடயங்களை உருவாக்கியவர்கள் அவற்றின் உருவாக்கத்திற்கான பெரும் அழுத்தங்களையும் வெப்பநிலையையும் தாங்க வேண்டியிருந்தது, எனவே அவை உருமாற்றமாகத் தோன்றுகின்றன.
 • தளங்கள் வண்டல் அடுக்கைப் பாதுகாக்கும் அந்த கிராடோனிக் பகுதிகள். இந்த அடுக்கு சற்று மடிந்திருப்பதைப் பார்ப்பது பொதுவானது.

மறுபுறம், ஓரோஜெனிக் மலைத்தொடர்களைக் காண்கிறோம். அவை கிரட்டான்களின் விளிம்புகளில் காணப்படுகின்றன. டெக்டோனிக் தகடுகளின் இயக்கம் மற்றும் இடப்பெயர்ச்சி காரணமாக அவை பல்வேறு சிதைவுகளுக்கு உட்படுத்தப்பட்ட கார்டிகல் பகுதிகள். மிகவும் நவீன மலைத்தொடர்கள் பசிபிக் பெருங்கடலின் விளிம்பில் விநியோகிக்கப்படுகின்றன. இந்த மலைத்தொடர்களுக்கு அடியில் மேலோடு மிகவும் அடர்த்தியானது மற்றும் 70 கி.மீ. கட்டுரையின் ஆரம்பத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

இந்த தகவலுடன் நீங்கள் கண்ட மேலோடு பற்றி மேலும் அறிய முடியும் என்று நம்புகிறேன்.


உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்கவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்பட்ட முடியாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டிருக்கும் *

*

*

 1. தரவுக்கு பொறுப்பு: மிகுவல் ஏஞ்சல் கேடன்
 2. தரவின் நோக்கம்: கட்டுப்பாட்டு ஸ்பேம், கருத்து மேலாண்மை.
 3. சட்டபூர்வமாக்கல்: உங்கள் ஒப்புதல்
 4. தரவின் தொடர்பு: சட்டபூர்வமான கடமையால் தவிர மூன்றாம் தரப்பினருக்கு தரவு தெரிவிக்கப்படாது.
 5. தரவு சேமிப்பு: ஆக்சென்டஸ் நெட்வொர்க்குகள் (EU) வழங்கிய தரவுத்தளம்
 6. உரிமைகள்: எந்த நேரத்திலும் உங்கள் தகவல்களை நீங்கள் கட்டுப்படுத்தலாம், மீட்டெடுக்கலாம் மற்றும் நீக்கலாம்.