අභ්‍යවකාශ නැව

ජාත්‍යන්තර අභ්‍යවකාශ මධ්‍යස්ථානය දකින්නේ කෙසේද?

ජාත්‍යන්තර අභ්‍යවකාශ මධ්‍යස්ථානය යනු අභ්‍යවකාශ ආයතන පහක ඒකාබද්ධ ව්‍යාපෘතියකි: නාසා, රුසියානු ෆෙඩරල් අභ්‍යවකාශ ඒජන්සිය,…