ජර්මානු පෝටිලෝ

පාරිසරික විද්‍යාව පිළිබඳ උපාධියක් ලබා ඇති අතර මලගා විශ්ව විද්‍යාලයෙන් පාරිසරික අධ්‍යාපනය පිළිබඳ ශාස්ත්‍රපති උපාධිය ලබා ඇත. මම ධාවන තරඟයේ කාලගුණ විද්‍යාව සහ දේශගුණ විද්‍යාව හැදෑරූ අතර මම සෑම විටම වලාකුළු කෙරෙහි දැඩි ඇල්මක් දැක්වුවෙමි. මෙම බ්ලොග් අඩවිය තුළ අපගේ ග්‍රහලෝකය සහ වායුගෝලයේ ක්‍රියාකාරිත්වය තව ටිකක් අවබෝධ කර ගැනීමට අවශ්‍ය සියලු දැනුම සම්ප්‍රේෂණය කිරීමට මම උත්සාහ කරමි. මෙම සියලු දැනුම පැහැදිලි, සරල හා විනෝදාත්මක ආකාරයකින් ග්‍රහණය කර ගැනීමට උත්සාහ කරන කාලගුණ විද්‍යාව හා වායුගෝලයේ ගතිකතාවයන් පිළිබඳ පොත් රාශියක් මම කියවා ඇත්තෙමි.