පිළිතුර - එස්තෙබන්

මගේ නම ඇන්ටෝනියෝ, මට භූ විද්‍යාව පිළිබඳ උපාධියක්, සිවිල් වැඩ සඳහා සිවිල් ඉංජිනේරු විද්‍යාව පිළිබඳ උපාධියක් සහ භූ භෞතික විද්‍යාව හා කාලගුණ විද්‍යාව පිළිබඳ ශාස්ත්‍රපති උපාධියක් ඇත. මම ක්ෂේත්‍ර භූ විද්‍යා ologist යෙකු ලෙස සහ භූ තාක්‍ෂණික වාර්තා ලේඛකයෙකු ලෙස සේවය කර ඇත්තෙමි. වායුගෝලීය හා පස් පාංශු CO2 වල හැසිරීම අධ්‍යයනය කිරීම සඳහා මම ක්ෂුද්‍ර කාලගුණ පරීක්ෂණ සිදු කර ඇත්තෙමි. කාලගුණ විද්‍යාව වැනි ආකර්ෂණීය විනයක් සෑම කෙනෙකුටම වැඩි වැඩියෙන් ලබා ගත හැකි වන පරිදි මගේ වැලි ධාන්ය සඳහා දායක විය හැකි යැයි මම බලාපොරොත්තු වෙමි.

පිළිතුර - එස්ටෙබන් 21 දෙසැම්බර් සිට ලිපි 2011 ක් ලියා ඇත