എ. എസ്റ്റെബാൻ

എന്റെ പേര് അന്റോണിയോ, എനിക്ക് ജിയോളജിയിൽ ബിരുദം, സിവിൽ വർക്ക്സിന് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ മാസ്റ്റർ, ജിയോഫിസിക്സ്, മെറ്റീരിയോളജി എന്നിവയിൽ മാസ്റ്റർ. ഞാൻ ഒരു ഫീൽഡ് ജിയോളജിസ്റ്റായും ജിയോ ടെക്നിക്കൽ റിപ്പോർട്ട് എഴുത്തുകാരനായും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. അന്തരീക്ഷ, സബ്സോയിൽ CO2 എന്നിവയിലെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ഞാൻ മൈക്രോമീറ്റോളജിക്കൽ അന്വേഷണങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. കാലാവസ്ഥാ ശാസ്ത്രം പോലുള്ള ആവേശകരമായ ഒരു ശിക്ഷണം എല്ലാവർക്കുമായി കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതിന് എന്റെ മണൽ ധാന്യം സംഭാവന ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

ഉത്തരം. എസ്റ്റെബാൻ 21 ഡിസംബർ മുതൽ 2011 ലേഖനങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്