ក្លូន Claudi

ខ្ញុំធំដឹងក្តីនៅជនបទខ្ញុំរៀនសូត្រពីអ្វីៗដែលព័ទ្ធជុំវិញខ្ញុំបង្កើតភាពស៊ីចង្វាក់ខាងក្នុងរវាងបទពិសោធន៍និងការទាក់ទងជាមួយធម្មជាតិ ជាច្រើនឆ្នាំកន្លងផុតទៅខ្ញុំមិនអាចជួយបានទេប៉ុន្តែគួរអោយចាប់អារម្មណ៍ចំពោះការតភ្ជាប់ដែលយើងទាំងអស់គ្នាមាននៅក្នុងពិភពធម្មជាតិ។

Claudi Casals បានសរសេរ ៩៨ មាត្រាចាប់តាំងពីខែមិថុនាឆ្នាំ ២០១៧