Sut mae newid yn yr hinsawdd yn effeithio ar wledydd?

effeithiau newid yn yr hinsawdd yn y byd

Mae newid yn yr hinsawdd yn cael effeithiau dinistriol ar ein planed. Mae ei ganlyniadau yn cynyddu o ran amlder a dwyster oherwydd cynnydd yn yr effaith tŷ gwydr.

Yn hanes y Ddaear bu sawl newid hinsoddol, fodd bynnag, yr hyn a gynhyrchir gan ddyn yw'r mwyaf dwys. Ei brif achos yw allyriadau nwyon tŷ gwydr sy'n cael eu gollwng i'r atmosffer gan ein gweithgareddau diwydiannol, amaethyddol, cludo, ac ati. Fodd bynnag, newid yn yr hinsawdd ddim yn effeithio'n gyfartal ar bob gwlad gan ei fod yn gweithio yn dibynnu ar nodweddion yr ecosystemau a gallu cadw gwres pob nwy tŷ gwydr. Ydych chi eisiau gwybod mwy amdano?

Ffactorau sy'n effeithio ar yr hinsawdd

dadmer a achosir gan newid yn yr hinsawdd a thymheredd byd-eang yn codi

Fel y gwyddom, mae'r effaith tŷ gwydr yn naturiol ac yn gwbl angenrheidiol ar gyfer bywyd ar ein planed. Mae'n system gytbwys o drosglwyddo a thrawsnewid ynni yn yr atmosffer, wyneb y ddaear a'r cefnforoedd. Diolch i'r effaith tŷ gwydr, mae hinsawdd y Ddaear yn parhau'n sefydlog a chyda thymheredd cyfartalog sy'n ei gwneud yn gyfanheddol. Mae'r sefydlogrwydd hwn yn digwydd oherwydd faint o egni y mae'r Ddaear yn ei dderbyn mae'n cyfateb i'r un y mae'n ei roi i ffwrdd. Mae hyn yn achosi cydbwysedd egni eithaf cytbwys.

Fodd bynnag, oherwydd bodau dynol a'n gweithgareddau sy'n allyrru nwyon tŷ gwydr i'r atmosffer, mae'r cydbwysedd egni hwn yn anghytbwys. Pan fydd cyfanswm yr egni sy'n cael ei storio yn fwy, mae gwres yn digwydd a phan fydd y ffordd arall, oeri. Yn ein hachos ni, gallwn yn hawdd ddyfalu bod faint o ynni y mae'r Ddaear yn ei gadw yn llawer mwy na'r hyn a ryddheir gan allyriadau nwyon tŷ gwydr sy'n cadw gwres yn yr atmosffer.

Mae crynodiad y nwyon tŷ gwydr wedi cynyddu yn yr atmosffer er 1750 gyda dechrau'r chwyldro diwydiannol. Dyna pryd y dechreuodd llosgi tanwydd ffosil fel glo ac olew fwydo peiriannau llosgi diwydiannau a chludiant. Mae'r allyriadau afreolus hyn o nwyon tŷ gwydr i'r atmosffer yn achosi cydbwysedd egni cadarnhaol yn system awyrgylch y Ddaear. Hynny yw, cedwir mwy o wres nag a ddychwelir i'r gofod allanol.

Amrywiadau naturiol yn yr hinsawdd

Amrywiadau ac osgiliadau naturiol fel ffenomen El Niño

Mae llawer o bobl yn cysylltu digwyddiadau cylchol neu ddigwyddiadau hinsoddol eraill o wahanol fathau â newid yn yr hinsawdd. Mae'n wir bod newid yn yr hinsawdd yn cynyddu amlder a dwyster ffenomenau meteorolegol eithafol, ond ni ddylid cymysgu newidiadau yn yr hinsawdd a achosir gan yr anghydbwysedd hwn mewn balansau ynni ag amrywiadau naturiol yn yr hinsawdd.

Mewn gwirionedd, er mwyn dangos bod hyn yn wir, rhaid crybwyll, hyd yn oed mewn cyfnodau pan fo'r hinsawdd yn gymharol sefydlog, mai'r systemau sy'n ffurfio'r hinsawdd ddaearol maent yn amrywio'n naturiol. Yn nodweddiadol, gelwir yr amrywiadau hyn yn osgiliadau oherwydd eu bod yn pendilio rhwng dwy brif wladwriaeth.

Gall yr osgiliadau hyn gael perthnasedd ac effaith fawr ar yr hinsawdd yn rhanbarthol ac yn fyd-eang. Yr enghreifftiau mwyaf adnabyddus o'r osgiliadau hyn yw Y bachgen a'r ferch. Mae El Niño yn achosi cynhesu amlwg ar wyneb y cefnfor yn y Môr Tawel cyhydeddol canolog a dwyreiniol, sy'n para tri neu bedwar. Pan fydd tymheredd y rhanbarth cefnforol hwn yn disgyn yn is na'r lefelau arferol, gelwir y ffenomen yn La Niña.

Beth mae newid yn yr hinsawdd yn effeithio arno?

Mae sychder a achosir gan newid yn yr hinsawdd yn ei gwneud yn anodd ffermio

Mae gan newid yn yr hinsawdd effeithiau amrywiol sy'n achosi effeithiau gwahanol ar:

 • Yr ecosystemau: Mae newid yn yr hinsawdd yn ymosod ar ecosystemau, gan leihau bioamrywiaeth a'i gwneud hi'n anodd i lawer o rywogaethau oroesi. Mae hefyd yn newid storio carbon yn y cylch ac yn darnio cynefinoedd pob rhywogaeth. Mae cynefinoedd darniog yn beryglon mawr y mae'n rhaid i anifeiliaid a phlanhigion eu hwynebu ac y gall hynny, ar brydiau, olygu diflaniad y rhywogaeth.
 • Systemau dynol: Oherwydd yr effeithiau andwyol y mae'n eu cael ar yr awyrgylch, glawiad, tymereddau, ac ati. Mae newid yn yr hinsawdd yn ymosod ar systemau dynol gan achosi colli perfformiad mewn amaethyddiaeth. Er enghraifft, mae sychder eithafol yn difrodi llawer o gnydau neu ni ellir eu tyfu oherwydd tymereddau uchel, mae angen cylchdroi cnwd, mae plâu yn cynyddu, ac ati. Ar y llaw arall, mae'r sychdwr yn cynyddu'r prinder dŵr yfed i'w ddyfrhau, cyflenwi dinasoedd, golchi strydoedd, addurno, diwydiant, ac ati. Ac am yr un rheswm, mae'n achosi niwed i iechyd, ymddangosiad afiechydon newydd ...
 • Systemau trefol: Mae newid yn yr hinsawdd hefyd yn effeithio ar systemau trefol, gan achosi i batrymau neu lwybrau trafnidiaeth gael eu haddasu, mae'n rhaid gwella neu osod technolegau newydd mewn adeiladau, ac yn gyffredinol mae'n effeithio ar ffordd o fyw.
 • Systemau economaidd: Beth i'w ddweud am systemau economaidd. Yn amlwg, mae newidiadau yn yr hinsawdd yn effeithio ar gynhyrchu ynni, gweithgynhyrchu, diwydiannau sy'n defnyddio cyfalaf naturiol ...
 • Systemau cymdeithasol: Mae newid yn yr hinsawdd hefyd yn effeithio ar systemau cymdeithasol gan achosi newidiadau mewn ymfudo, gan arwain at ryfeloedd a gwrthdaro, torri tegwch, ac ati.

Fel y gwelwn, mae newid yn yr hinsawdd yn rhywbeth sy'n effeithio arnom yn ein bywydau beunyddiol ac o'n cwmpas.

Capasiti cadw nwyon tŷ gwydr

Mae nwyon tŷ gwydr yn cadw gwres yn yr atmosffer ac yn cynyddu tymereddau byd-eang

Ar ôl i ni ddadansoddi sut mae newid yn yr hinsawdd yn effeithio arnom ni, rydyn ni'n mynd i ganolbwyntio ar ba nwyon sy'n cael eu hallyrru fwyaf a'u pŵer i gadw gwres. Mae hyn yn bwysig gwybod, po fwyaf y gwyddom am y nwyon hyn, y mwyaf o agweddau y gallwn geisio lleihau'r cynnydd yn yr effaith tŷ gwydr.

Mae nwyon tŷ gwydr (GHG) yn nwyon hybrin yn yr atmosffer sy'n amsugno ac yn allyrru ymbelydredd tonnau hir. Maent yn amgylchynu'r Ddaear yn naturiol a, hebddyn nhw yn yr atmosffer, byddai tymheredd y blaned 33 gradd yn is. Protocol Kyoto a gymeradwywyd ym 1997 ac a ddaeth i rym yn 2005, roedd yn cynnwys y saith nwy tŷ gwydr hyn fel y pwysicaf:

 • Carbon deuocsid (CO2): Mae pob nwy tŷ gwydr wedi cael uned yn seiliedig ar y gallu i gadw gwres yn yr atmosffer. Enw'r uned honno yw'r Potensial Cynhesu Byd-eang (GWP). Mae gan CO2 1 CFM ac mae ei allyriadau yn cyfateb i 76% o gyfanswm yr allyriadau. Mae hanner y CO2 sy'n cael ei ollwng i'r atmosffer yn cael ei amsugno gan y cefnforoedd a'r biosffer. Mae gweddill y CO2 nad yw'n cael ei amsugno yn aros yn yr atmosffer am gant neu filoedd o flynyddoedd.
 • Methan (CH4): Nwy methan yw'r ail nwy tŷ gwydr pwysicaf, gan gyfrannu 16% o gyfanswm yr allyriadau. Ei PCM yw 25, hynny yw, mae'n cadw 25 gwaith yn fwy o wres na CO2, er bod ei grynodiad yn yr atmosffer yn llawer is. Mae ei gylch bywyd yn fyrrach, prin ei fod yn para tua 12 mlynedd yn yr awyrgylch.
 • Ocsid nitraidd (N2O): Mae'n nwy tŷ gwydr sy'n gyfrifol am 6% o'r holl allyriadau. Mae ganddo GWP o 298, er bod yn rhaid dweud bod 60% o allyriadau N2O i'r atmosffer yn dod o ffynonellau naturiol fel llosgfynyddoedd. Mae ganddo gylch bywyd o tua 114 mlynedd.
 • Nwyon fflworinedig: Gall ei botensial gwresogi a chadw gwres fod 23.000 gwaith yn fwy pwerus na CO2. Maent yn aros yn yr awyrgylch am hyd at 50.000 o flynyddoedd.

Newidiadau a Arsylwyd yn Dyodiad Blynyddol y Ddaear

Mae newid yn yr hinsawdd yn arwain at fwy o lifogydd

Mae arsylwadau'n dangos bod newidiadau yn y maint, dwyster, amlder a'r math o wlybaniaeth ar hyn o bryd. Yn gyffredinol, mae'r agweddau hyn ar wlybaniaeth yn dangos amrywioldeb naturiol mawr; ac mae ffenomenau fel El Niño ac amrywiadau naturiol eraill yn yr hinsawdd yn cael dylanwad nodedig.

Dros y ganrif ddiwethaf, fodd bynnag, bu tueddiadau tymor hir amlwg yn swm y dyodiad, sy'n sylweddol fwy niferus yn rhannau dwyreiniol Gogledd a De America, gogledd Ewrop, gogledd a chanolbarth Asia, ond yn brinnach. yn y Sahel, de Affrica, Môr y Canoldir a de Asia. Yn ogystal, arsylwyd arno cynnydd cyffredinol mewn ffenomenau glawiad trwm, hyd yn oed mewn lleoedd lle mae cyfanswm y dyodiad wedi gostwng.

Effaith newid yn yr hinsawdd yn Affrica

Mae newid yn yr hinsawdd yn cynyddu sychder

Affrica yw un o'r cyfandiroedd sydd fwyaf agored i newid yn yr hinsawdd. Bydd y rhan fwyaf o Affrica yn derbyn llai o lawiad, a dim ond y rhanbarth canolog a dwyreiniol fydd yn profi mwy o lawiad. Amcangyfrifir y bydd cynnydd mewn tiroedd cras a lled-cras yn Affrica rhwng 5% ac 8% tan 2080. Bydd pobl hefyd yn dioddef mwy o straen dŵr oherwydd sychder a phrinder dŵr a achosir gan newid yn yr hinsawdd. Bydd hyn yn niweidio cynhyrchu amaethyddol a bydd mynediad at fwyd yn dod yn fwyfwy anodd.

Ar y llaw arall, bydd lefelau'r môr yn codi yn effeithio ar ddinasoedd mawr sydd wedi'u lleoli mewn ardaloedd arfordirol isel, fel Alexandria, Cairo, Lomé, Cotonou, Lagos a Massawa.

Effaith newid yn yr hinsawdd yn Asia

Mae newid yn yr hinsawdd yn achosi dadmer yn Tsieina

Bydd effeithiau heblaw Affrica i'w gweld yn Asia. Er enghraifft, bydd rhewlifoedd yn toddi yn cynyddu llifogydd ac eirlithriadau creigiau, a bydd yn effeithio ar adnoddau dŵr Tibet, India a Bangladesh; Bydd hyn yn ei dro yn achosi gostyngiad yn llif afonydd ac argaeledd dŵr croyw, wrth i'r rhewlifoedd gilio. Yn y flwyddyn 2050, gallai mwy nag 1000 biliwn o bobl ddioddef o brinder dŵr. Mae De-ddwyrain Asia, ac yn enwedig rhanbarthau deltas mawr sydd wedi'u gorboblogi, mewn perygl o lifogydd. Disgwylir i oddeutu 30% o riffiau cwrel yn Asia ddiflannu yn ystod y 30 mlynedd nesaf oherwydd pwysau amrywiol a newid yn yr hinsawdd. Bydd newidiadau mewn glawiad yn arwain at gynnydd mewn clefydau dolur rhydd, sy'n gysylltiedig yn bennaf â llifogydd a sychder.

Gall hefyd gynyddu ystod y mosgito malaria a thrwy hynny effeithio ar fwy o boblogaethau Asiaidd.

Effeithiau newid yn yr hinsawdd yn America Ladin

Bydd amaethyddiaeth yn America Ladin yn dioddef o newid yn yr hinsawdd

Gall enciliad y rhewlifoedd yn yr ardal hon a'r gostyngiad o ganlyniad mewn glawiad arwain at ostyngiad yn y dŵr sydd ar gael ar gyfer amaethyddiaeth, defnydd a chynhyrchu ynni. Gyda phrinder y dŵr sydd ar gael, byddai cynhyrchiant cnydau bwyd hefyd yn lleihau a byddai hyn yn arwain at broblemau o ran diogelwch bwyd.

Oherwydd diflaniad llawer o ardaloedd trofannol, gallai America Ladin golli amrywiaeth biolegol yn sylweddol. Disgwylir i'r gostyngiad mewn lleithder pridd achosi a disodli coedwigoedd trofannol yn raddol gan savannas yn nwyrain Amazonia. Ecosystem arall sydd mewn perygl yn y Caribî yw riffiau cwrel, sy'n gartref i lawer o adnoddau morol byw. Bydd cynnydd yn lefelau'r môr yn cynyddu'r risg o lifogydd mewn rhanbarthau isel, yn enwedig yn y Caribî.

Effaith newid yn yr hinsawdd ar ynysoedd bach

Bydd lefelau'r môr yn effeithio ar y Caribî ac ynysoedd bach eraill

Bydd llawer o ynysoedd bach, er enghraifft yn y Caribî a'r Môr Tawel, yn profi gostyngiad mewn adnoddau dŵr i'r pwynt na fyddant yn ddigonol i ateb y galw yn ystod cyfnodau o lawiad isel. Bydd lefelau'r môr yn codi yn achosi ymdreiddiad dŵr halen i adnoddau dŵr croyw ac o ganlyniad ni fydd yn bosibl ei yfed mwyach. Hefyd Disgwylir i lefelau'r môr yn codi ddwysáu llifogydd, ymchwyddiadau storm, erydiad a ffenomenau arfordirol peryglus eraill, yn fygythiad i seilwaith, aneddiadau a chyfleusterau hanfodol sy'n angenrheidiol i oroesi cymunedau ynysoedd. Bydd dirywio amodau arfordirol a channu cwrel yn lleihau gwerth y rhanbarthau hyn fel cyrchfan i dwristiaid.

Fel y gwelwch, mae newid yn yr hinsawdd yn effeithio ar wahanol ardaloedd mewn gwahanol ffyrdd ond mae ganddo rywbeth yn gyffredin: mae'n dinistrio popeth yn ei lwybr.

 


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.