Effaith tŷ gwydr

Allyriadau nwyon tŷ gwydr

Effaith tŷ gwydr Mae'n rhywbeth y mae bron pawb wedi clywed amdano heddiw. Dywed llawer fod yr effaith tŷ gwydr yn cynyddu tymereddau byd-eang ac yn cynyddu effeithiau newid yn yr hinsawdd. Mae hefyd yn gysylltiedig â chynhesu byd-eang. Ond a ydych chi wir yn gwybod rôl yr effaith tŷ gwydr, sut mae'n digwydd a pha effaith y mae'n ei chael ar y blaned?

Cyn egluro beth yw effaith tŷ gwydr, byddaf yn gwneud datganiad fel eich bod yn darllen hwn gyda'r pwysigrwydd y mae'n rhaid iddo ei gael: "Heb yr effaith tŷ gwydr, ni fyddai bywyd yn bodoli heddiw fel rydyn ni'n ei wybod gan na fyddai'n bosibl". Wedi dweud hynny, gobeithio bod ganddo'r pwysigrwydd y mae'n ei haeddu.

Diffiniad o Effaith Tŷ Gwydr

Mae'r "effaith tŷ gwydr" fel y'i gelwir yn cynnwys cynnydd yn nhymheredd y blaned a achosir gan weithred grŵp penodol o nwyon, rhai ohonynt yn cael eu cynhyrchu'n aruthrol gan ddyn, sy'n amsugno ymbelydredd is-goch, gan achosi i wyneb y ddaear a rhan isaf yr haen atmosfferig o'i chwmpas gynhesu. Diolch i'r effaith tŷ gwydr hwn bod bywyd ar y Ddaear yn bosibl, oherwydd, os nad ar gyfer hyn, byddai'r tymereddau cyfartalog oddeutu -88 gradd.

Effaith tŷ gwydr

Beth yw nwyon tŷ gwydr?

Y nwyon tŷ gwydr neu'r nwyon tŷ gwydr, fel y'u gelwir, sy'n gyfrifol am yr effaith a ddisgrifir uchod:

 • Anwedd dŵr (H2O)
 • Carbon deuocsid (CO2)
 • Methan (CH4)
 • Ocsidau nitrogen (NOx)
 • Osôn (O3)
 • Clorofluorocarbonau (CFCartificial)

Er bod pob un ohonynt (ac eithrio CFCs) yn naturiol, ers y Chwyldro Diwydiannol ac yn bennaf oherwydd y defnydd dwys o danwydd ffosil mewn gweithgareddau diwydiannol a chludiant, bu cynnydd sylweddol yn y symiau a ollyngir i'r atmosffer. Nodweddion y nwyon tŷ gwydr hyn yw hynny cadw gwresFelly, po uchaf yw crynodiad y nwyon hyn yn yr atmosffer, y lleiaf o wres all ddianc.

Gwaethygir popeth gan fodolaeth gweithgareddau dynol eraill, megis datgoedwigo, sydd wedi cyfyngu gallu adfywiol yr awyrgylch i ddileu carbon deuocsid, y prif sy'n gyfrifol am yr effaith tŷ gwydr gan mai hwn yw'r un sy'n cael ei ollwng fwyaf heddiw.

Anwedd dŵr

Anwedd dŵr (H2O) yn y cyfrannwr mwyaf at yr effaith tŷ gwydr naturiol ac dyma'r un sydd wedi'i gysylltu'n fwyaf uniongyrchol â hinsawdd ac, o ganlyniad, yn cael ei reoli leiaf yn uniongyrchol gan weithgaredd dynol. Mae hyn oherwydd bod anweddiad yn dibynnu'n gryf ar dymheredd yr wyneb (prin y caiff ei addasu gan weithgaredd dynol, os ydym yn ystyried ardaloedd mawr), ac oherwydd bod anwedd dŵr yn pasio trwy'r atmosffer mewn cylchoedd cyflym iawn, yn para bob tymor hanner un bob wyth i naw diwrnod.

Carbon deuocsid

Mae carbon deuocsid (CO2) yn cyfrannu at dymheredd cyfanheddol y Ddaear, cyhyd â bod ei grynodiad yn aros o fewn ystod benodol. Heb garbon deuocsid, byddai'r Ddaear yn floc o rew, ond ar y llaw arall, mae gormodedd yn atal gwres rhag gadael i'r gofod ac yn achosi cynhesu gormodol y blaned. Mae'n tarddu o ffynonellau naturiol (resbiradaeth, dadelfennu deunydd organig, tanau coedwig naturiol) ac anthropogenig (llosgi tanwydd ffosil, newidiadau mewn defnydd tir (datgoedwigo yn bennaf), llosgi biomas, gweithgareddau diwydiannol, ac ati.

Allyriadau carbon deuocsid
Erthygl gysylltiedig:
Mae NASA yn creu fideo yn dangos carbon deuocsid y blaned

Methan

Mae'n sylwedd sy'n digwydd ar ffurf nwy ar dymheredd a phwysau cyffredin. Mae'n ddi-liw a phrin yn hydawdd mewn dŵr yn ei gyfnod hylif. 60% o'i allyriadau ledled y byd mae o darddiad anthropogenig, yn bennaf o weithgareddau amaethyddol a gweithgareddau dynol eraill. Er ei fod hefyd yn tarddu o ddadelfennu gwastraff organig, ffynonellau naturiol, echdynnu tanwydd ffosil, ac ati. Mewn amodau lle nad oes ocsigen.

Allyriadau methan

Ocsidau nitrogen

Mae ocsidau nitrogen (NOX) yn gyfansoddion nitrogen ac ocsigen nwyol sy'n ffurfio yn y hylosgi â gormod o ocsigen a thymheredd uchel. Fe'u rhyddheir i'r awyr o wacáu cerbydau modur (yn enwedig disel a llosgi heb lawer o fraster), llosgi glo, olew, neu nwy naturiol, ac yn ystod prosesau fel weldio arc, electroplatio, ysgythru metel, a thanio deinameit. .

Osôn

Mae osôn (O3), ar dymheredd a gwasgedd amgylchynol, yn nwy di-liw gydag arogl pungent, a all, mewn crynodiadau mawr, droi yn bluish. Ei brif eiddo yw ei fod yn ocsidydd cryf iawn, gan ei fod yn adnabyddus yn bennaf am y rôl bwysig y mae'n ei chwarae yn yr atmosffer. Mae osôn stratosfferig yn gweithredu fel hidlydd sydd ddim yn gadael i basio ymbelydredd UV niweidiol i wyneb y ddaear. Fodd bynnag, os yw osôn yn bresennol yn rhan isaf yr atmosffer (troposffer), gall achosi, mewn crynodiad digonol, niwed i lystyfiant.

Twll haen osôn

CFCs

Mae clorofluorocarbonau, a elwir hefyd yn CFCs, yn deillio o hydrocarbonau ac, oherwydd eu sefydlogrwydd ffisegol-gemegol uchel, fe'u defnyddiwyd yn helaeth fel oeryddion, asiantau diffodd a gyrwyr ar gyfer erosolau. Gwaharddwyd cynhyrchu a defnyddio clorofluorocarbonau gan y Protocol Montreal, oherwydd eu bod yn ymosod ar yr haen osôn trwy adwaith ffotocemegol. Bydd un dunnell o CFCs yn cynhyrchu effaith cynhesu byd-eang yn y 100 mlynedd ar ôl ei ollwng i'r atmosffer sy'n cyfateb i 4000 o weithiau yr un gyfran o garbon deuocsid (CO2).

Canlyniadau'r effaith tŷ gwydr cynyddol

Fel y gwelsom eisoes, nid yr effaith tŷ gwydr yw’r “drwg” yn y ffilm hon, ond ei gynnydd cynyddol. Wrth i weithgareddau dynol gynyddu, rydym yn gweld sut mae allyriadau nwyon tŷ gwydr yn cynyddu a sut bob tro cynyddu mwy tymereddau cyfartalog y blaned. Gall hyn arwain at ganlyniadau negyddol iawn i'r amgylchedd yn ogystal ag i fodau dynol a'u ffordd o fyw

Y canlyniadau y gall yr effaith tŷ gwydr eu hachosi yw:

 • Y cynnydd yn nhymheredd cyfartalog y blaned.
 • Y cynnydd mewn sychder mewn rhai ardaloedd a llifogydd mewn eraill.
 • Amledd uwch o ffurfio corwynt.
 • Toddi'r capiau pegynol yn raddol, gyda'r cynnydd o ganlyniad i lefelau'r cefnforoedd.
 • Cynnydd mewn gwlybaniaeth ar lefel blanedol (bydd yn bwrw glaw llai o ddyddiau ac yn fwy cenllif).
 • Cynnydd yn nifer y diwrnodau poeth, wedi'u cyfieithu i donnau gwres.
 • Dinistrio ecosystemau.

Gyda'r arwyddo yn ddiweddar Cytundeb Paris Mae'r gwledydd sydd wedi'i gadarnhau yn bwriadu lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr i'r atmosffer, a thrwy hynny helpu i liniaru effeithiau dinistriol newid yn yr hinsawdd. Mae'r gymuned wyddonol wedi cynnal sawl astudiaeth lle deuir i'r casgliad pe bai tymereddau cyfartalog y blaned yn cynyddu mwy na dwy radd Celsius, byddai'r effeithiau yn anghildroadwy. Dyna pam eu bod wedi gosod y crynodiad CO2 uchaf ar y blaned ar 400 ppm. Hyd yn hyn, rhagorwyd ar y crynodiad hwn ddwy flynedd yn olynol.

Effeithiau negyddol nwyon tŷ gwydr ar fodau dynol

Gall NO2 achosi effeithiau ar iechyd a lles pobl, gan achosi llid i'r mwcosa trwynol a niweidio'r system resbiradol trwy dreiddio i rannau dyfnach yr ysgyfaint, a thrwy gyfrannu at ffurfio glaw asid.

O'i ran, mae SO2 yn adweithio â dŵr atmosfferig i gynhyrchu glaw asid, yn cythruddo'r mwcws a'r llygaid ac yn achosi peswch wrth ei anadlu. Gall glaw asid hefyd gael effeithiau anuniongyrchol ar iechyd, gan y gall dyfroedd asidig doddi metelau a sylweddau gwenwynig o briddoedd, creigiau, cwndidau a phibellau a'u cludo wedyn i systemau dŵr yfed i'w bwyta gan bobl, gan gynhyrchu meddwdod.

Glaw asid

Prif effaith y nwyon hyn ar yr amgylchedd naturiol yw glaw asid. Mae ffenomen glaw asid (gan gynnwys hefyd eira, niwl a gwlith asid) yn cael canlyniadau negyddol ar yr amgylchedd, oherwydd nid yn unig mae'n effeithio ar ansawdd dŵr, ond hefyd ar briddoedd, ecosystemau ac, o ganlyniad, yn benodol ar lystyfiant. Effaith arall glaw asid yw'r cynnydd yn asidedd dŵr croyw ac o ganlyniad y cynnydd mewn metelau trwm gwenwynig iawn sy'n achosi chwalfa'r cadwyni troffig a phroses atgenhedlu pysgod, gan gondemnio afonydd a llynnoedd i ostyngiad araf ond annirnadwy yn eu ffawna.

Mae glaw asid hefyd yn cael effeithiau negyddol yn yr amgylchedd trefol, ar y naill law, cyrydiad adeiladau, dirywiad cerrig eglwysi cadeiriol a henebion hanesyddol eraill ac, ar y llaw arall, serchiadau’r system resbiradol mewn bodau dynol, y soniwyd amdanynt eisoes .

Gweithfeydd pŵer niwclear, un o achosion llygredd aer
Erthygl gysylltiedig:
Beth yw glaw asid?

glaw asid

Mwrllwch ffotocemegol

Effaith arall nwyon asid yw ffenomen a elwir yn mwrllwch; sef Seisnigrwydd a ffurfiwyd o undeb y geiriau mwg (mwg) a niwl (niwl) yn fath o lygredd aer sy'n tarddu o ymgorffori mwg mewn niwl (o un erosol i erosol arall). Mwrllwch llwyd neu fwg diwydiannol yw'r llygredd aer a gynhyrchir gan huddygl a sylffwr. Prif ffynhonnell allyriadau llygryddion sy'n cyfrannu at fwg llwyd yw llosgi glo, a all fod yn uchel mewn sylffwr. Mae mwrllwch ffotocemegol yn tarddu o sylweddau sy'n cynnwys mwg llosgi nitrogen a cheir, wedi'i gymysgu o dan effeithiau ymbelydredd solar sy'n cynhyrchu nwy osôn, sy'n wenwynig iawn.

Mwg ffotocemegol, llygredd aer

Beth allwn ei wneud i leihau effaith tŷ gwydr?

Rhaid rheoli allyriadau nwyon ar ddwy raddfa wahanol, yn dibynnu a ydynt yn cyfeirio at allyriadau o gerbydau neu at ddiwydiant yn gyffredinol.

Mae peiriannau tryciau a cheir yn ffynhonnell bwysig iawn o'r llygryddion hyn. Er mwyn lleihau allyriadau, fe'ch cynghorir i ddefnyddio mesurau atal a glanhau ar gyfer y nwyon a allyrrir gan yr injan cyn iddynt gael eu rhyddhau i'r atmosffer. Gallwch gyfrannu at leihau effaith tŷ gwydr gyda'r mesurau canlynol:

 • Defnyddiwch fwy o drafnidiaeth gyhoeddus, beicio neu gerdded.
 • Defnyddiwch beiriannau sydd â thechnolegau llygrol isel, er enghraifft, peiriannau sy'n disodli tanwydd cyfredol â llai o danwydd llygrol, er enghraifft, nwy naturiol, alcoholau, hydrogen neu drydan.
 • Gwella effeithlonrwydd yr injans fel y gellir gwneud mwy o gilometrau gyda llai o litr o danwydd.
 • Addaswch yr injan fel bod ei allyriadau yn cael eu lleihau.
 • Cynyddu'r cyfraddau a'r trethi y mae'n rhaid i'r ceir mwyaf llygrol eu talu ac annog eu newid ar gyfer rhai newydd. Byddai hyn yn annog awtomeiddwyr i leihau allyriadau ac annog prynwyr i brynu cerbydau glanach.
 • Creu parthau cerddwyr yng nghanol dinasoedd ac, yn gyffredinol, cyfyngu ar gylchrediad cerbydau preifat mewn rhai ardaloedd o ddinasoedd.
Trafnidiaeth gyhoeddus i frwydro yn erbyn y cynnydd yn yr effaith tŷ gwydr

Defnyddiwch fwy o drafnidiaeth gyhoeddus

Gyda hyn gallwch ddysgu mwy am yr effaith hon sy'n ein cadw'n fyw ond ei bod hefyd yn hanfodol ei chadw mewn cydbwysedd digon sefydlog fel nad yw ei chynnydd yn achosi trychinebau hinsoddol.


Sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

 1.   Roberto meddai

  Mae'r erthygl yn ddiddorol iawn, rwy'n eich llongyfarch