Cemtrails, a ydych chi'n trin y tywydd?

staff

Mewn byd cynyddol orlawn, mae'r amrywiaeth anhygoel o farnau, syniadau a damcaniaethau sy'n cael eu creu yn ei gwneud hi'n anodd iawn dirnad y real o'r dychmygol weithiau. Rhaid i mi fy hun gyfaddef fy mod wedi amau ​​gwyddoniaeth ar sawl achlysur, ond bob amser, pan fyddaf yn gorffen chwilio am wybodaeth wir, hynny yw, ar ôl darllen astudiaethau a wnaed gan weithwyr proffesiynol, yn y diwedd rwyf wedi credu ynddo eto.

A dyna'n union yr hyn nad ydym yn ei wneud weithiau: edrychwch am wybodaeth a'i chyferbynnu. Heddiw mae'r Rhyngrwyd wedi gwneud bywyd yn llawer haws i ni, ond mae hefyd wedi'i gymhlethu mewn ffordd benodol. Mae wedi caniatáu inni gredu mewn damcaniaethau chwilfrydig, ac un ohonynt yw hwnnw Chemtrails. A ydyn nhw'n addasu'r hinsawdd i leihau poblogaeth y byd? Dim o gwbl. Ac rydw i'n mynd i esbonio pam.

Tarddiad theori Chemtrails

stelae

Theori Chemtrails neu Theori Cynllwyn y chemtrails, yn ôl pob sôn, a adawyd gan awyrennau ei greu gan Richard Finke ym 1997, pwy oedd y cyntaf i wadu bodolaeth honedig y stelae a oedd i ddod â dynoliaeth i ben. Ni ddaeth y term, fodd bynnag, yn enwog ddwy flynedd yn ddiweddarach, a gwnaeth hynny o law (yn hytrach, o gordiau lleisiol) y newyddiadurwr William Thomas.

Er gwaethaf popeth, dywed amddiffynwyr y theori hon fod chemtrails wedi cychwyn flynyddoedd cyn hynny, nad yw'n gwneud llawer o synnwyr ers hynny, fel y gwelwn isod, un o nodau Chemtrails yw lleihau poblogaeth y byd, ac mae hynny'n nifer cynyddol. Mewn gwirionedd, ar hyn o bryd rydym yn agos at gyrraedd 7.500 biliwn fel y gallwch weld ynddo we hon, ac ym 1997 roedd 5.850 miliwn o drigolion fel yr eglurwyd gan y papur newydd El Pais yn ei ddydd.

Beth yw amcanion tybiedig y Chemtrails?

Lleihau poblogaeth

Un o'r prif amcanion yw, fel y dywedasom, lleihau poblogaeth y byd. Pam? Nid wyf yn gwybod, er fy mod yn amau efallai ei fod i gael rheolaeth well arnomSy'n anhygoel yn ystyr caeth y gair, am y rheswm syml ei bod yn dechnegol amhosibl i ychydig o bobl reoli miliynau o fodau dynol, hyd yn oed os ydyn nhw'n bwerus o gyfoethog.

Rhyfela biolegol neu gemegol

Mae hyn yn eithaf cysylltiedig â'r un blaenorol. Mae rhyfeloedd bob amser yn cael eu hymladd am ryw reswm, boed hynny fel bod gan wlad fwy o gyflenwad o olew, neu oherwydd ei bod am gael rhyw fath o gyfoeth. Beth bynnag, mae pobl bob amser yn marw, a'r rhan fwyaf o'r amser maen nhw'n bobl ddiniwed. Ond i'r rhai sy'n cystadlu, mae pobl yn union hynny, bobl, niferoedd.

Byddai rhyfela biolegol neu gemegol nid yn unig yn cymryd bywydau miloedd neu filiynau o bobl, ond byddai hefyd yn gwneud pethau'n llawer haws i'r arweinwyr sy'n ei wneud.

Newid DNA

Efallai er mwyn gwneud y boblogaeth yn haws i'w rheoli. Mae cymariaethau yn atgas, ond mae rhai o'r farn pe bai pob bod dynol yn ymddwyn yr un peth, byddem fel cenfaint o anifeiliaid: hawdd eu rheoli, hawdd eu trin.

Ymlediad afiechyd

Mae yna lawer o afiechydon sy'n peryglu bywydFel anthracs, er enghraifft, os yw'r asiantau sy'n eu hachosi yn cael eu hanadlu - yn yr achos hwn, bacteria - mae bywyd yr unigolyn hwnnw mewn perygl difrifol o farw.

Rheoli hinsawdd

Naill ai i liniaru effeithiau newid yn yr hinsawdd, neu i'w hachosi.

A oes tystiolaeth?

Na. Dylai'r amser y mae croeslinellau yn aros yn yr awyr, yn ôl pob sôn, fod yn llai nag amser cemostels, ond y gwir amdani yw bod amser yn dibynnu ar dymheredd, gwasgedd a lleithder. Gall pob stelae bara am oriau os yw'r amodau'n ffafriol.

A beth am y patrymau sydd i'w gweld yn yr awyr? Wel, mae'n wir bod patrymau chwilfrydig iawn weithiau i'w gweld yn yr awyr, fel llinellau cyfochrog neu groestoriadol, sydd ar gyfer cynllwynwyr yn brawf anadferadwy bod Chemtrails yn bodoli. Ond nid yw'n gwneud unrhyw synnwyr. Ar hyn o bryd mae miloedd o awyrennau'n hedfan felly nid yw'r awyr byth yn hollol glir. Prawf o hyn yw'r ddelwedd hon:

Delwedd - Radarvirtuel.com

Delwedd - Radarvirtuel.com

Os cymerwn hyn i ystyriaeth, ac y gall y croeslinau aros yn yr awyr am amser eithaf hir, nid yw theori Chemtrails yn gredadwy. Ymhellach, lawer gwaith mae'r croesliniau a welwn yn yr awyr mewn gwirionedd yn gymylau Cirrus, sy'n cael eu datblygu ar uchderau uchel (uwch na 5km).

Ffenomena eraill a allai beri inni amau

Defnyddir y math hwn o awyren i fygdarthu a thrwy hynny ddinistrio plâu pryfed.

Defnyddir y math hwn o awyren ar gyfer chwistrellu.

Mae yna rai ffenomenau rydyn ni'n eu cynhyrchu yn yr awyr neu sy'n cael effaith uniongyrchol arno a allai wneud i ni amau ​​Chemtrails, fel y canlynol:

 • Mae ïodid arian wedi'i wasgaru i gynhyrchu cymylau ffurf a ryddhawyd.
 • Mae'n cael ei mygdarthu o'r awyr i ddiweddu'r pla, fel mosgitos ym Môr y Canoldir, Er enghraifft.
 • Ysgrifennir negeseuon ar yr awyr fel anrhegion neu am unrhyw reswm arall.
 • Gall taflegrau gofod a rocedi gynhyrchu croesliniau.
 • Mae sylweddau wedi'u gwasgaru yn yr awyrgylch uchaf er mwyn ei astudio.

A yw'r tywydd erioed wedi cael ei drin?

Ac yn olaf, rydyn ni'n dod at yr hyn sydd o ddiddordeb i ni. Trin y tywydd. Pan ydych chi'n byw mewn ardal lle mae hi eisoes yn bwrw glaw ychydig, ac rydych chi'n gweld ei bod hi'n bwrw glaw llai a llai, mae'n hawdd iawn credu theori Chemtrails, a gwylltio pan welwch fod yr awyr yn gymylog nawr ac mewn 10 munud i gyd mae'r cymylau ar goll. Ond, Allwch chi drin y tywydd? A yw wedi'i wneud erioed?

Yr ateb yw ie, ond nid yn y ffordd y gallem ddychmygu. Mewn gwirionedd, yr hyn a fwriadwyd yw nid niweidio'r boblogaeth, ond yn hytrach atal trychinebau. Mae hadu cwmwl yn dechneg sydd wedi'i defnyddio mewn gwledydd lle mae sychder yn broblem ddifrifol iawn trwy ledaenu ïodid arian yn yr awyr., fel China, India neu'r Unol Daleithiau, ond hyd yn hyn nid ydynt wedi sicrhau canlyniadau cadarnhaol iawn.

Yn achos penodol Tsieina, mae'n hysbys hynny fe wnaethant danio rocedi ag ïodid arian i ddod â'r sychder a oedd yn effeithio ar Beijing yn 2009 i ben er mwyn cymell cwymp eira. A llwyddon nhw: roedd y Pekingese yn gallu mwynhau tridiau o gwymp eira er 1987.

Ond oes, mae yna rai sydd eisiau mynd ymhellach.

Prosiect Haarp

hairpin

Y prosiect HAARP, neu'r Prosiect Ymchwil Auroral Uwch Amledd Uchel, a gyfieithodd i'r Sbaeneg fyddai'r Rhaglen Ymchwil Aurora Gweithredol Amledd Uchel, yn brosiect a gynhaliwyd gan Lynges a'r Llu Awyr yr Unol Daleithiau i astudio'r ionosffer. Mae'r ionosffer yn haen o'r Ddaear sydd wedi'i lleoli mwy na 48km o'r blaned ac sy'n cyrraedd hyd at 350km o uchder.

Beth mae gwyddonwyr Prosiect HAARP yn ei wneud yw anfon trawstiau amledd radio o fewn yr haen uchod, sy'n teithio pellteroedd mawr trwy'r awyrgylch isaf ac yn treiddio i'r ddaear. Trwy wneud hynny, gallant ddod o hyd i dwneli tanddaearol neu gyfathrebu â llongau tanfor tanddwr, ymhlith cymwysiadau eraill.

Ond mae problem fach: o amgylch y blaned Ddaear mae trydan "fel y bo'r angen" o'r enw electrojet aureal. Pan fydd egni yn cael ei ddyddodi ynddo, mae'r cerrynt yn cael ei newid a chynhyrchir tonnau amledd isel ac amledd isel iawn, felly mae HAARP yn brosiect sy'n cael ei wneud er mwyn cynhesu'r ionosffer - a allai fod yn wir gan fod ganddyn nhw'r modd i wneud hynny - a thrwy hynny drin yr hinsawdd fyd-eang gyda chanlyniadau anrhagweladwy.

Prosiect SURA

SURA, neu Gosod Gwresogi Ionospherig yn Sbaeneg, yn ganolfan ymchwil ionosffer sydd wedi'i leoli yn nhref Vasilsursk, yn Rwsia. Mae'n gallu pelydru tua 190 MW o bŵer pelydredig effeithiol (PRE) mewn tonnau byr. Ar hyn o bryd mae'n wasanaeth a weithredir gan Sefydliad Ymchwil Radio NIRFI yn Nizhny Novgorod.

Ymchwilwyr Rwsiaidd Maent yn bwriadu astudio’r ionosffer, a hefyd pa effeithiau y mae cynhyrchu allyriadau amledd isel yn ei gael arno. Felly mae'n cyfateb yn Rwseg i'r prosiect HAARP.

A oes rhesymau i boeni?

Sychder yn Awstralia

Yn Awstralia mae sychder yn broblem ddifrifol.

Ydw. Eithaf ychydig, ond nid oherwydd y Chemtrails, ond oherwydd yr effaith yr ydym yn ei chael ar yr amgylchedd. Llygredd, datgoedwigo, dympio tocsinau yn y moroedd a'r afonydd, ... bydd hyn i gyd yn y pen draw yn cymryd ei doll arnom. Mae rhai o'r farn ein bod eisoes wedi dechrau mewn oes ddaearegol newydd, y anthroposen, pan mae dynoliaeth wedi torri cydbwysedd naturiol y blaned.

Mae'n rhesymegol, os ydych chi'n byw mewn ardal lle nad yw'n bwrw glaw fawr, dylech chi boeni nad yw'n bwrw glaw mwy, ond cyn credu mewn damcaniaethau cynllwynio, mae'n llawer gwell ymweld â gwefan y AEMET i ddarganfod pa dymheredd a glawiad a gofnodwyd yn yr un mis ychydig flynyddoedd yn ôl. Efallai y bydd yn cymryd mwy o amser, ond dyma'r unig ffordd i gael data ac atebion dibynadwy.

Ymddiried ynof. Yn y byd mae yna lawer o bethau y mae'n rhaid eu newid, ond ni allwch newid yr hyn nad yw'n bodoli. Yn hyn o beth, dywedodd yr AEMET ei hun yn ei blog Nid oeddwn yn gwybod a oedd Sbaen yn ceisio trin yr hinsawdd, ond daeth y rhai a oedd yn siarad yn aml am y theori hon o ranbarthau o'r wlad lle mae'r glawiad eisoes yn isel, fel de a de-ddwyrain y penrhyn ac yn yr Ynysoedd Balearig.

Rydw i fy hun yn byw yn rhanbarth sychaf Mallorca, lle mae tua 350mm yn cael eu cofnodi bob blwyddyn, ac mae'r hinsawdd yn fater sy'n fy mhoeni llawer, gan ei fod hefyd yn ardal dwristaidd ac yn yr haf mae adnoddau dŵr prin. Ond yma gan fod cofnodion ni fu llawer o law erioed, ac mae disgwyl, wrth i'r blaned gynhesu, y bydd yn gwneud llai yn rhanbarth Môr y Canoldir fel y dywedasom wrthych yn yr erthygl hon. Felly does dim dewis ond ei dderbyn.

Rwy'n gobeithio bod y swydd hon wedi bod o ddiddordeb i chi.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

 1.   Dan meddai

  Wel, rydych chi'n anghywir, ychydig ddyddiau yn ôl derbyniodd y gwyddonwyr yng nghyfrwng y BBC fod yna awyrennau sy'n addasu'r hinsawdd, maen nhw hyd yn oed yn poeni am fwriadau China i galedu hadu cymylau, jah, nid yw'ch honiadau'n cael eu gwirio, unwaith eto yn cadarnhau bod gwyddoniaeth wedi ei threiddio gan yr elitaidd i orwedd i'r boblogaeth