ಸೂರ್ಯಕೇಂದ್ರೀಯ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಏನು ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ?

ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಕಾರ್ಯ

ಸೌರಮಂಡಲದ ಗ್ರಹಗಳು ಸೂರ್ಯ ಎಂಬ ಕೇಂದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರದ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಭೂಮಿಯು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಗ್ರಹಗಳು ಅದರ ಮೇಲೆ ಸುತ್ತುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಸಿದ್ಧಾಂತವಿತ್ತು. ಸೂರ್ಯಕೇಂದ್ರೀಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇಂದು ನಾವು ಮಾತನಾಡಲು ಹೊರಟಿರುವುದು ಸೂರ್ಯನು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ನಕ್ಷತ್ರ.

ಸೂರ್ಯಕೇಂದ್ರೀಯ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದವರು ಮತ್ತು ಅದು ಯಾವುದನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ? ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆಧಾರವನ್ನು ಕಲಿಯುವಿರಿ. ನೀವು ಅವಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವಿರಾ? ನೀವು ಓದುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು

ಸೂರ್ಯಕೇಂದ್ರೀಯ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು

ಸೂರ್ಯಕೇಂದ್ರೀಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ

XNUMX ಮತ್ತು XNUMX ನೇ ಶತಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕ್ರಾಂತಿಯೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿತು. ಇದು ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಮಾದರಿಗಳ ಆವಿಷ್ಕಾರವು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿದ್ದ ಸಮಯ. ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಗ್ರಹದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ, ಗಣಿತ, ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ, ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಖಗೋಳವಿಜ್ಞಾನ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ಎದ್ದು ಕಾಣುವ ವಿಜ್ಞಾನಿ ನಿಕೋಲಸ್ ಕೋಪರ್ನಿಕಸ್. ಅವರು ಸೂರ್ಯಕೇಂದ್ರೀಯ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ. ಗ್ರಹಗಳ ಚಲನವಲನಗಳ ಅವಲೋಕನಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಅವರು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಅದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲು ಹಿಂದಿನ ಭೂಕೇಂದ್ರೀಯ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಕೆಲವು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅದು ಆಧರಿಸಿದೆ.

ಕೋಪರ್ನಿಕಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದರು. ಗ್ರಹಗಳು ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಚಲನೆಯು ಸ್ಥಿರವಾದ ದೊಡ್ಡ ನಕ್ಷತ್ರದ ಮೇಲೆ ಮಾದರಿಯ ಮಾದರಿಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು. ಇದು ಸೂರ್ಯ. ಹಿಂದಿನ ಭೂಕೇಂದ್ರೀಯ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆಯಲು, ಅವರು ಗಣಿತದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರು ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದರು.

ಕೋಪರ್ನಿಕಸ್ ಎಂದು ನಮೂದಿಸಬೇಕು ಸೂರ್ಯಕೇಂದ್ರೀಯ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಮೊದಲ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಅಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳು ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅದರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಡಿಪಾಯ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಇದು ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿ ಮತ್ತು ಸಮಯೋಚಿತ ಸಿದ್ಧಾಂತವಾಗಿತ್ತು.

ಅಂತಹ ಆಯಾಮದ ಗ್ರಹಿಕೆಗೆ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಒಂದೆಡೆ, ಭೂಕೇಂದ್ರೀಯತೆಯನ್ನು ಬದಿಗಿಡದಂತೆ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಗಣಿತದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಂದರ್ಭಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಕೋಪರ್ನಿಕಸ್ ನೀಡಿದ ಮಾದರಿಯು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಕಾರ್ಯಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ವಿವರವಾದ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನೀಡಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಅಲ್ಲಗಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.

ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಸಾಮಾನ್ಯ ತತ್ವಗಳು

ನಿಕೋಲಸ್ ಕೋಪರ್ನಿಕಸ್ ಮತ್ತು ಅವನ ಸೂರ್ಯಕೇಂದ್ರೀಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ

ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಸೂರ್ಯಕೇಂದ್ರೀಯ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಕೆಲವು ತತ್ವಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಆ ತತ್ವಗಳು ಹೀಗಿವೆ:

 1. ಆಕಾಶಕಾಯಗಳು ಅವು ಒಂದೇ ಬಿಂದುವಿನ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುವುದಿಲ್ಲ.
 2. ಭೂಮಿಯ ಮಧ್ಯಭಾಗವು ಚಂದ್ರ ಗೋಳದ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ (ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತ ಚಂದ್ರನ ಕಕ್ಷೆ)
 3. ಎಲ್ಲಾ ಗೋಳಗಳು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತವೆ.
 4. ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ನಡುವಿನ ಅಂತರವು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನಿಂದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಗೆ ಇರುವ ಅಂತರದ ನಗಣ್ಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಭ್ರಂಶ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ.
 5. ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿವೆ, ಅದರ ದೈನಂದಿನ ಚಲನೆಯು ಭೂಮಿಯ ದೈನಂದಿನ ತಿರುಗುವಿಕೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
 6. ಭೂಮಿಯು ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಗೋಳದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಸೂರ್ಯನ ವಾರ್ಷಿಕ ವಲಸೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಭೂಮಿಯು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಚಲನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
 7. ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಭೂಮಿಯ ಕಕ್ಷೀಯ ಚಲನೆಯು ಗ್ರಹಗಳ ಚಲನೆಗಳ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರನ ಗೋಚರಿಸುವಿಕೆಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲು, ಪ್ರತಿಯೊಂದರ ಎಲ್ಲಾ ಕಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಇಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭೂಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ದೂರದ ಬದಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ, ಅದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವುಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಅವು ಭೂಮಿಯಂತೆಯೇ ಸೂರ್ಯನ ಒಂದೇ ಬದಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ, ಅವುಗಳ ಗಾತ್ರವು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಆಕಾರವು ಅರ್ಧ ಚಂದ್ರನಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳಂತಹ ಗ್ರಹಗಳ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟುವಿಕೆಯ ಚಲನೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ ಸ್ಥಿರವಾದ ಉಲ್ಲೇಖದ ಚೌಕಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಭೂಮಿಯು ನಿರಂತರ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ.

ಸೂರ್ಯಕೇಂದ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಭೂಕೇಂದ್ರೀಯ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು

ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು

ಈ ಹೊಸ ಮಾದರಿ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಯಾಗಿತ್ತು. ಹಿಂದಿನ ಮಾದರಿ, ಭೂಕೇಂದ್ರೀಯ, ಭೂಮಿಯು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅದು ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಹಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಈ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಕೇವಲ ಎರಡು ಬಗೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟ ಅವಲೋಕನಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲನೆಯದು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನನ್ನು ನೋಡುವುದು. ಆಕಾಶವನ್ನು ನೋಡುವುದು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ದಿನವಿಡೀ ಹೇಗೆ, ಅವರು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಅದು ಸ್ಥಿರವಾದ ಭೂಮಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಆಕಾಶಕಾಯಗಳು ಚಲಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ನಾವು ವೀಕ್ಷಕರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಉಳಿದ ದೇಹಗಳು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಿದಂತೆ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಭೂಮಿ ಚಲಿಸುವಂತೆ ಅನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಚಲನೆಯ ಭಾವನೆಯಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಚಲಿಸಿದರು.

ಕ್ರಿ.ಪೂ XNUMX ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯು ಸಮತಟ್ಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಮಾದರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಗ್ರಹವು ಗೋಳಾಕಾರದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ಅದು ಬರುವವರೆಗೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಕ್ಲಾಡಿಯಸ್ ಟಾಲೆಮಿ ಗ್ರಹಗಳು ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಆಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಟೋಲೆಮಿ ಭೂಮಿಯು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಅದರ ಮಧ್ಯಭಾಗದಿಂದ ಸಾಧಾರಣ ದೂರದಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದರು.

ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಚರ್ಚ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಕೋಪರ್ನಿಕಸ್ನ ಭಯವು ಅವನ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಿತು ಮತ್ತು ಅವನ ಮರಣದ ಕ್ಷಣದವರೆಗೂ ಅದನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವರು 1542 ರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದಾಗ ಅವರು ಸಾಯುವ ಸಮಯ.

ಗ್ರಹಗಳ ವರ್ತನೆಯ ವಿವರಣೆ

ಭೂಕೇಂದ್ರೀಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ

ಭೂಕೇಂದ್ರೀಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ

ಈ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞನು ರೂಪಿಸಿದ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಹವನ್ನು ಎರಡು ಗೋಳಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಚಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಎಪಿಸೈಕಲ್. ಇದರರ್ಥ ಡಿಫೆರೆಂಟ್ ಒಂದು ವೃತ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವನ್ನು ಭೂಮಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ .ತುವಿನ ಉದ್ದದ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಇದನ್ನು ಬಳಸಲಾಯಿತು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಎಪಿಸೈಕಲ್ ಡಿಫೆರೆಂಟ್ ಗೋಳದಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಮತ್ತೊಂದು ಚಕ್ರದೊಳಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಚಕ್ರದಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ವಿವರಿಸಲು ಎಪಿಸೈಕಲ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟುವಿಕೆಯ ಚಲನೆ. ಅವರು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಿಸುವಾಗ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುವಾಗ ಇದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ನಡವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸದಿದ್ದರೂ, ಇದು ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಅನೇಕ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಅಧ್ಯಯನದ ಆಧಾರವಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ ಎಂಬ ಸಂಶೋಧನೆಯಾಗಿದೆ.


ಲೇಖನದ ವಿಷಯವು ನಮ್ಮ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಸಂಪಾದಕೀಯ ನೀತಿ. ದೋಷವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ.

ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲು ಮೊದಲಿಗರಾಗಿರಿ

ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬಿಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಈಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಪ್ರಕಟವಾದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜಾಗ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ *

*

*

 1. ಡೇಟಾಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ: ಮಿಗುಯೆಲ್ ಏಂಜೆಲ್ ಗಟಾನ್
 2. ಡೇಟಾದ ಉದ್ದೇಶ: ನಿಯಂತ್ರಣ SPAM, ಕಾಮೆಂಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆ.
 3. ಕಾನೂನುಬದ್ಧತೆ: ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ
 4. ಡೇಟಾದ ಸಂವಹನ: ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂವಹನ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
 5. ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆ: ಆಕ್ಸೆಂಟಸ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳು (ಇಯು) ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಡೇಟಾಬೇಸ್
 6. ಹಕ್ಕುಗಳು: ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಮರುಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಳಿಸಬಹುದು.