ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನದ ಹಂತಗಳು

ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನ

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನವು ಪ್ರಪಂಚದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಸತ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನುಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ವಿಜ್ಞಾನಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇವೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನದ ಹಂತಗಳು ಅದನ್ನು ಅನೇಕ ವಿಜ್ಞಾನಗಳಿಗೆ ವಿವರಿಸಬಹುದು.

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನದ ಮುಖ್ಯ ಹಂತಗಳು ಯಾವುವು, ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುವು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲು ಯಾವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ.

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನ ಯಾವುದು

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನದ ಹಂತಗಳು

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನವು ಒಂದು ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಮೂಲಕ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು, ಹೊಸ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅಥವಾ ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಸತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಆದೇಶದ ಕ್ರಮಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ನಿಖರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಲು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಪುನರಾವರ್ತಿಸಬಹುದು.

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನವೆಂದರೆ ವಿಭಿನ್ನ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವ ವಿಭಾಗ, ತಾರ್ಕಿಕ-ನಿರ್ಣಯಾತ್ಮಕ, ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ, ತುಲನಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನವಾಗಿ. ಒಂದು ಶಿಸ್ತಾಗಿ ವಿಧಾನದ ಗುರಿಯು ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವುದು ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುವುದು.

ವಿಜ್ಞಾನವು ಜ್ಞಾನದ ಶಾಖೆಯಾಗಿದ್ದು ಅದು ವೀಕ್ಷಣೆ, ಪ್ರಯೋಗ ಮತ್ತು ಕಾರಣದ ಬಳಕೆಯ ಮೂಲಕ ಪಡೆದ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದಾದ ಡೇಟಾವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ತೀರ್ಮಾನಗಳು, ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಅಥವಾ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಧಾನವು ಅಧ್ಯಯನದ ವಸ್ತುವಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಂಕಿಅಂಶ, ಅನುಮಾನಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ಗುಣಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ವಿಭಿನ್ನ ತಾರ್ಕಿಕ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನದ ಹಂತಗಳು

ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಧಾನ

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನದ ಹಂತಗಳು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಸರಣಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಹೇಗೆ ಹರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹಂತಗಳು:

 • ವೀಕ್ಷಣೆ
 • ಸಮಸ್ಯೆ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ
 • ಕಲ್ಪನೆ
 • ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು
 • ಪ್ರಯೋಗ
 • ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ
 • ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಸಂವಹನ

ಮೊದಲ ನೋಟದಲ್ಲಿ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನದ ಹಂತಗಳು ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕೇವಲ ಒಂದು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯಗಳ ಸರಣಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಎಲ್ಲಾ ಸಂಶೋಧಕರು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಅನುಸರಿಸುವ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನವಿಲ್ಲ.

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನದ ಹಂತಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

ವೀಕ್ಷಣೆ

ವೀಕ್ಷಣೆ ಎಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಗ್ರಹಿಸುವುದು. ಇದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನದ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಇದು ವಿಜ್ಞಾನದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಸಾಗುತ್ತದೆ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ, ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುವುದು, ಪ್ರಯೋಗದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು.

ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಪ್ರಶಂಸಿಸಬಹುದಾದ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ನಾವು ವೀಕ್ಷಣೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೇವೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಯ್ಕೆಯ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪಿತಾಮಹ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಾರ್ವಿನ್ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ವೀಕ್ಷಕ. ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯಾಣದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಅವಲೋಕನಗಳ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು, ಅದು ಅವರ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರಣವಾಯಿತು.

ವೀಕ್ಷಣೆಯು ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ನೋಡುವುದನ್ನು ಮೀರಿದೆ. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಇಬ್ಬರು ವೈದ್ಯರು ಜಠರದುರಿತ ರೋಗಿಗಳ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ "ಎಸ್" ಆಕಾರದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರು. ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕವನ್ನು ಬಳಸಿ ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಸಮಸ್ಯೆ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ

ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ನಂತರ, ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೋಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಗುರುತಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಏನಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಕುತೂಹಲವಿಲ್ಲದೆ ಕೇವಲ ವೀಕ್ಷಣೆ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಜಠರದುರಿತ ರೋಗಿಗಳ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆಯಿಂದಾಗಿ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಎತ್ತಲಾಯಿತು: ಇದನ್ನು ಮೊದಲು ಏಕೆ ನೋಡಲಿಲ್ಲ? ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳೇ ರೋಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣ? ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಯಾವುವು?

ಕಲ್ಪನೆ

ಒಂದು ಊಹೆಯು ಒಂದು ವೀಕ್ಷಣೆ ಅಥವಾ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಸಂಭವನೀಯ ವಿವರಣೆಯಾಗಿದೆ.. ಒಂದು ಊಹೆಯನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು, ಅಂದರೆ ಅದು ನಿಜವೋ ಸುಳ್ಳೋ ಎಂದು ತೋರಿಸಲು ನಾವು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ನಾವು ನಂಬಿಕೆಗಳಿಂದ ಊಹೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಬಹುದು. "ಜಠರದುರಿತವು ಕಾಲ್ಪನಿಕ" ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಕಾಲ್ಪನಿಕವಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ನಿಜವೇ ಎಂದು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಗವಿಲ್ಲ.

ನಾವು ಊಹೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದಾಗ, ನಾವು ಯೋಚಿಸಲು ಮತ್ತು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಆವಿಷ್ಕರಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಸುಲಭ ಅಥವಾ ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು, ಇದು ಒಂದು ಅಥವಾ ಹಲವಾರು ಊಹೆಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ನಾವು ಗಮನಿಸುವುದನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು.

ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ ವೈದ್ಯರಿಗೆ, ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಹಾನಿಗೆ ಕಾರಣವೆಂದು ಅವರ ಊಹೆಯಾಗಿತ್ತು.

ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನದ ಹಂತಗಳು ಯಾವುವು?

ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಾಗಿವೆ. ಮಾರಿಯೋ ಬಂಗೇ ಪ್ರಕಾರ, ಭವಿಷ್ಯವು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪರಿಣಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನವಾಗಿದೆ:

 • ಹೊಸ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ಊಹಿಸಿ: ನಾವು ವಸ್ತುನಿಷ್ಠವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾಗಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ಊಹಿಸಿದಾಗ, ನಾವು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದಾದ ಹೊಸ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತೇವೆ.
 • ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು: ನಾವು ಮುನ್ನೋಟಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಬಹುದು.
 • ಇದು ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಿದೆ: ಘಟನೆಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯು ಸಂಶೋಧನಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ
 • ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತವೆ.

ಜಠರದುರಿತ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ವೈದ್ಯರು ಮಾಡಿದ ಅವಲೋಕನಗಳಲ್ಲಿ, ಜಠರದುರಿತ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಪ್ರತಿಜೀವಕಗಳ ಮೂಲಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದರೆ ವೇಗವಾಗಿ ಗುಣವಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದರು.

ಪ್ರಯೋಗ

ಪ್ರಯೋಗವು ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಯೋಗವಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಊಹೆಯ ಸಿಂಧುತ್ವವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಜಠರದುರಿತವನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸಿ, ಪ್ರಯೋಗವು ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ: ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಲ್ಸರ್ ರೋಗಿಗಳ ಗುಂಪು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು (ನಿಯಂತ್ರಣ ಗುಂಪು) ಪಡೆದರು, ಮತ್ತು ಇತರ ಗುಂಪು ಪ್ರತಿಜೀವಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು (ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಗುಂಪು) ಪಡೆದರು. ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯ ನಂತರ, ವೈದ್ಯರು ಪ್ರತಿ ಗುಂಪಿನ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಡೇಟಾವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ, ಕುಶಲತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ವೇರಿಯಬಲ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಇತರ ಅಸ್ಥಿರಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ, ಭೌತಿಕ ವಸ್ತು, ಸಂಯುಕ್ತ ಅಥವಾ ಜೈವಿಕ ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಸ್ಥಿರಗಳನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಇತರ ಸಂಶೋಧಕರು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪುನರುತ್ಪಾದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ

ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಮೂಲಕ ಪಡೆದ ಡೇಟಾವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಊಹೆಗಳು ಮತ್ತು ಮುನ್ನೋಟಗಳ ವಿರುದ್ಧ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಬೇಕು. ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಊಹೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲು, ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಮರುರೂಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲು ನಮಗೆ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.

ಜಠರದುರಿತದ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ವೈದ್ಯರ ಗುಂಪಿನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಹೆಲಿಕೋಬ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಪೈಲೋರಿ, ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಯಿತು.

ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಸಂವಹನ

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹಂತವೆಂದರೆ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಂವಹನ ಮಾಡುವುದು, ನಾವು ಏನನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಾಧಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಹಲವಾರು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಬಹುದು:

 • ಬರವಣಿಗೆ: ಪತ್ರಿಕೆಗಳು, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಜರ್ನಲ್ ಲೇಖನಗಳು, ವೃತ್ತಪತ್ರಿಕೆ ಲೇಖನಗಳು, ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಪೋಸ್ಟರ್‌ಗಳು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ಗಳು.
 • ಶ್ರವ್ಯವಾಗಿ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ಗಳು, ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣಗಳು ಮತ್ತು ಸಮ್ಮೇಳನಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಶೋಧಕರೊಂದಿಗೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನದ ಹಂತಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ.


ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬಿಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಈಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಪ್ರಕಟವಾದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜಾಗ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ *

*

*

 1. ಡೇಟಾಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ: ಮಿಗುಯೆಲ್ ಏಂಜೆಲ್ ಗಟಾನ್
 2. ಡೇಟಾದ ಉದ್ದೇಶ: ನಿಯಂತ್ರಣ SPAM, ಕಾಮೆಂಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆ.
 3. ಕಾನೂನುಬದ್ಧತೆ: ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ
 4. ಡೇಟಾದ ಸಂವಹನ: ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂವಹನ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
 5. ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆ: ಆಕ್ಸೆಂಟಸ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳು (ಇಯು) ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಡೇಟಾಬೇಸ್
 6. ಹಕ್ಕುಗಳು: ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಮರುಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಳಿಸಬಹುದು.

 1.   ಸೀಜರ್ ಡಿಜೊ

  ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ವಿವರಣೆ, ನಿರಂತರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಹೆಚ್ಚು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜಿಸಲು ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ