Luis Martinez

Bendisoloko ndinomdla kwindalo kunye neziganeko zemeteorological ezenzeka kuyo. Kungenxa yokuba zinomtsalane njengobuhle bazo kwaye zisenza sibone ukuba sixhomekeke kumandla azo. Zisibonisa ukuba siyinxalenye yento yonke enamandla ngakumbi. Ngesi sizathu, ndiyakonwabela ukubhala nokwazisa yonke into enxulumene neli hlabathi. Ndinomdla wokuphanda nokufunda malunga nemozulu, amaxesha onyaka, i-ikhosistim, i-biodiversity kunye nemingeni esijongene nayo. Injongo yam kukudlulisa ukuncoma kunye nentlonipho yam kwindalo ngokusebenzisa amanqaku am, iingxelo kunye nezincoko. Ndifuna ukukhuthaza abanye ukuba bakhathalele kwaye bakhusele isijikelezi-langa sethu, esilikhaya lethu sonke.