การโฆษณา
ธรณีวิทยาโบราณ

Paleozoic

ภายในเวลาทางธรณีวิทยา เราสามารถแยกความแตกต่างระหว่างยุคสมัย ยุคสมัย และช่วงเวลาที่แบ่งเวลาตาม ...