విభాగాలు

వాతావరణ శాస్త్రం మరియు భౌతిక దృగ్విషయం ప్రేమికుల కోసం ఒక వెబ్‌సైట్. మేఘాలు, వాతావరణం, వేర్వేరు వాతావరణ దృగ్విషయాలు ఎందుకు సంభవిస్తాయి, వాటిని కొలిచే సాధనాలు, ఈ శాస్త్రాన్ని నిర్మించిన శాస్త్రవేత్తల గురించి మాట్లాడుతాము.

కానీ మనం భూమి గురించి, దాని నిర్మాణం గురించి, అగ్నిపర్వతాలు, రాళ్ళు మరియు భూగర్భ శాస్త్రం గురించి మరియు నక్షత్రాలు, గ్రహాలు మరియు ఖగోళ శాస్త్రం గురించి కూడా మాట్లాడుతాము.

నిజమైన ఆనందం