గీన్విచ్ మెరిడియన్

గ్రీన్విచ్ మెరిడియన్

మన గ్రహం భౌగోళిక ప్రాంతాలుగా విభజించడానికి మరియు ప్రతి ప్రాంతం యొక్క స్థానాన్ని బాగా గుర్తించగలిగేలా చేయడానికి, ...