நெருப்பு நிலத்தின் காடு

டிராரா டெல் ஃபியூகோ

இந்த கட்டுரையில், Tierra del Fuego மற்றும் அதன் பண்புகள் பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தையும் நாங்கள் உங்களுக்கு கற்பிக்கிறோம். அதைப் பற்றி இங்கே மேலும் அறிக.

ஓசோன் துகள்

ஓசோன்

ஓசோன் என்றால் என்ன, அதன் குணாதிசயங்கள், பயன்கள் மற்றும் கிரகத்திற்கு அதன் முக்கியத்துவம் என்ன என்பதை நாங்கள் உங்களுக்கு விரிவாகக் கூறுகிறோம்.

சூரிய நாட்காட்டி

சூரிய நாட்காட்டி

சூரிய நாட்காட்டி மற்றும் அதன் பண்புகள் பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தையும் நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்கிறோம். அதைப் பற்றி இங்கே மேலும் அறிக.

ஆப்பிரிக்காவின் கொம்பு

ஆப்பிரிக்காவின் கொம்பு

ஆப்பிரிக்காவின் கொம்பு மற்றும் அதன் பண்புகள் பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தையும் நாங்கள் உங்களுக்குக் கற்பிக்கிறோம். அதைப் பற்றி இங்கே மேலும் அறிக.

கிரகங்கள் மீது ஈர்ப்பு பாசம்

புவியீர்ப்பு என்றால் என்ன

இந்த கட்டுரையில் புவியீர்ப்பு மற்றும் அதன் முக்கியத்துவம் பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தையும் நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்கிறோம். அதைப் பற்றி இங்கே மேலும் அறிக.

யானை பறவை

யானைப் பறவை

இந்த கட்டுரையில் யானை பறவை மற்றும் அதன் பண்புகள் பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தையும் நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்கிறோம். அதைப் பற்றி இங்கே மேலும் அறிக.

புயல் கண்ணாடியின் பண்புகள்

புயல் கண்ணாடி

இந்த கட்டுரையில், புயல் கண்ணாடி மற்றும் புயல்களை எவ்வாறு கணிக்க முடியும் என்பதைப் பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தையும் நாங்கள் உங்களுக்குச் சொல்கிறோம். இங்கே மேலும் அறிக.

கடல் அடுக்கு

கடல் அடுக்கு

கடல் அடுக்கு என்றால் என்ன, அது எவ்வாறு உருவாகிறது என்பதை நாங்கள் உங்களுக்கு விரிவாகக் கூறுகிறோம். இந்த புவியியல் அமைப்புகளைப் பற்றி இங்கே மேலும் அறிக.

atomos

இணை அணுவியல் துகள்கள்

இந்த கட்டுரையில் துணை அணு துகள்கள் என்ன, அவற்றின் பண்புகள் என்ன என்பதை நாங்கள் உங்களுக்குக் கூறுகிறோம். அதைப் பற்றி இங்கே மேலும் அறிக.

உடல் பால் டைராக்

பால் டைராக்

இயற்பியலாளர் பால் டிராக்கின் வாழ்க்கை வரலாறு மற்றும் வாழ்க்கை பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தையும் இந்த கட்டுரையில் நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்கிறோம். அதைப் பற்றி இங்கே மேலும் அறிக.

மக்கள் தொகை கொண்ட நகரங்கள்

உலகின் மிகப்பெரிய நகரம்

உலகின் மிகப்பெரிய நகரம் எது என்பதையும், அதிக மக்கள் தொகை கொண்ட நகரங்களின் பட்டியலையும் நாங்கள் உங்களுக்குக் காட்டுகிறோம். அதைப் பற்றி இங்கே மேலும் அறிக.

வரைபடத்தில் ஆசியாவின் கடல்கள்

ஆசியாவின் கடல்கள்

ஆசியாவின் கடல்கள் மற்றும் அவற்றின் பண்புகள் பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தையும் நாங்கள் உங்களுக்கு விரிவாக கூறுகிறோம். அதைப் பற்றி இங்கே மேலும் அறிக.

காலடி விளக்கு

காண்டிலாசோ

இந்த கட்டுரையில் விளக்கு மற்றும் அதன் பண்புகள் பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தையும் நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்கிறோம். அதைப் பற்றி இங்கே மேலும் அறிக.

ஹோமோ சேபியன்ஸ் வளர்ச்சி

ஹோமோ சேபியன்ஸ்

ஹோமோ சேபியன்ஸ் மற்றும் அதன் குணாதிசயங்கள் பற்றி அனைத்தையும் ஆழமாக அறிந்து கொள்ளுங்கள். அதைப் பற்றி இங்கே மேலும் அறிக.

உலகின் மிகப்பெரிய நாடு எது

உலகின் மிகப்பெரிய நாடு எது

இந்த கட்டுரையில் உலகின் மிகப்பெரிய நாடு எது மற்றும் அளவு பின்பற்றப்படும் நாடுகள் எது என்பதை நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்கிறோம்.

ஹோமோ நியண்டர்தாலென்சிஸ்

ஹோமோ நந்தாண்டர்தலென்சிஸ்

ஹோமோ நியண்டர்தாலென்சிஸ் மற்றும் அதன் பண்புகள் பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தையும் நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்கிறோம். அதைப் பற்றி மேலும் அறிய இங்கே.

விமானங்களில் ஒலியின் வேகம்

ஒலியின் வேகம்

இந்த கட்டுரையில் ஒலியின் வேகம் மற்றும் அதன் பண்புகள் பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தையும் நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்கிறோம். அதைப் பற்றி மேலும் அறிய இங்கே.

பொது நதி

பொது நதி

ஜெனல் நதி, அதன் ஆதாரம் மற்றும் பண்புகள் பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தையும் நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்கிறோம். அதைப் பற்றி மேலும் அறிய இங்கே.

பிரபஞ்சத்தின் என்ட்ரோபி

வெப்ப இயக்கவியலின் கோட்பாடுகள்

இந்த கட்டுரையில் வெப்ப இயக்கவியலின் கொள்கைகள் மற்றும் அவை எதற்காக என்று நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தையும் நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்கிறோம்.

கோடையில் ஆஸ்திரேலிய வானிலை

ஆஸ்திரேலியாவின் காலநிலை

ஆஸ்திரேலியாவின் காலநிலை மற்றும் அதன் பண்புகள் பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தையும் நாங்கள் உங்களுக்கு விரிவாக சொல்கிறோம். அதைப் பற்றி மேலும் அறிய இங்கே.

ஹோமோ எரெக்டஸ்

ஹோமோ எரக்டஸ்

மனித இனமான ஹோமோ எரெக்டஸ் மற்றும் அதன் பண்புகள் பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தையும் நாங்கள் உங்களுக்கு கற்பிக்கிறோம். இந்த மூதாதையரை பற்றி மேலும் அறியவும்.

இயக்க ஆற்றல்

இயக்க ஆற்றல்

இயக்க ஆற்றல் என்றால் என்ன, அது எதற்காக என்று உதாரணங்கள் மற்றும் விவரங்களுடன் விளக்குகிறோம். அதைப் பற்றி மேலும் அறிய இங்கே.

நோபல் காலநிலை பரிசு 2021

நோபல் பரிசு காலநிலை 2021

நோபல் காலநிலை பரிசு 2021 மற்றும் அது எதைக் கொண்டுள்ளது என்பதைப் பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தையும் நாங்கள் உங்களுக்குச் சொல்கிறோம். அதைப் பற்றி மேலும் அறிய இங்கே.

மூட்டம்

வர்த்தக காற்று என்ன

வர்த்தக காற்று மற்றும் அவற்றின் பண்புகள் பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தையும் நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்கிறோம். அதைப் பற்றி மேலும் அறிய இங்கே.

மழை என்றால் என்ன

மழை என்றால் என்ன

மழை என்றால் என்ன, அதன் தோற்றம் மற்றும் மேகங்களைப் பொறுத்து இருக்கும் மழை வகைகள் பற்றி விரிவாக விளக்குகிறோம்.

வெரோனோ

வெரோனோ

இந்த கட்டுரையில் வெரோனோ என்றால் என்ன, அதன் பண்புகள் என்ன என்பதை பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தையும் நாங்கள் விளக்குகிறோம்.

உருகும் பனி

பனிப்பாறை ஆர்க்டிக் பெருங்கடல்

ஆர்க்டிக் பனிப்பாறை கடல் மற்றும் அதன் பண்புகள் பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தையும் நாங்கள் உங்களுக்கு விரிவாக சொல்கிறோம். அதைப் பற்றி மேலும் அறிய இங்கே.

தொட்டி என்றால் என்ன

தொட்டி என்றால் என்ன

இந்த வானிலை கட்டுரையில் ஒரு தொட்டி என்றால் என்ன, அதன் பண்புகள் என்ன, அதன் விளைவுகள் என்ன என்பதை நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்கிறோம்.

கலிலி ஏரி

கலிலீ கடல்

கலிலேயா கடல், அதன் பண்புகள் மற்றும் பல்லுயிர் தொடர்பான அனைத்தையும் நாங்கள் உங்களுக்கு விரிவாக சொல்கிறோம். அதைப் பற்றி மேலும் அறிய இங்கே.

மீசோஸ்பியர் மற்றும் வாயுக்கள்

மெசோஸ்பியர்

மீசோஸ்பியர் மற்றும் அதன் பண்புகள் பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தையும் நாங்கள் உங்களுக்கு விரிவாக சொல்கிறோம். அதைப் பற்றி மேலும் அறிய இங்கே.

காலநிலை மற்றும் வானிலை ஆய்வு

உலகின் காலநிலை

உலகின் பல்வேறு காலநிலைகள் மற்றும் அவற்றின் பண்புகள் பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தையும் நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்கிறோம். இந்த தட்பவெப்ப நிலை பற்றி இங்கே மேலும் அறியவும்.

நாம் மட்டுமே பார்க்கக்கூடிய சந்திரனின் முகம்

சந்திரன் என்றால் என்ன

இந்த கட்டுரையில் நிலவு என்ன, அதன் பண்புகள் என்ன என்பதை பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தையும் நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்கிறோம். அதைப் பற்றி மேலும் அறிய இங்கே.

ஆகஸ்ட் 14, கிரீன்லாந்தில் மழை

கிரீன்லாந்தில் மழை

கிரீன்லாந்தில் மழை விஞ்ஞான சமூகத்தை வாயடைத்துவிட்டது. இந்த கட்டுரையில் என்ன நடக்கிறது என்று கண்டுபிடிக்கவும்.

இரத்த பனி

இரத்த பனி அல்லது சிவப்பு பனி: அது ஏன் நடக்கிறது என்று நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்கிறோம்

இது இரத்தத்துடன் பனி அல்ல, இது இரத்த பனி என்று அழைக்கப்படுகிறது, மேலும் இந்த குறிப்பிடத்தக்க நிறம் பனியில் ஏன் தோன்றுகிறது என்பதை நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்கிறோம்.

நதி வழிசெலுத்தல்

நைல் நதி

இந்த கட்டுரையில் நைல் நதி மற்றும் அதன் பண்புகள் பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தையும் நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்கிறோம். அதைப் பற்றி மேலும் அறிய இங்கே.

பெலன் நட்சத்திரம்

பெலன் நட்சத்திரம்

இந்த கட்டுரையில் பெத்லகேமின் நட்சத்திரம் மற்றும் அதன் சாத்தியமான தோற்றம் பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தையும் நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்கிறோம். அதைப் பற்றி மேலும் அறிய இங்கே.

அனிமோமீட்டர் என்றால் என்ன

அனிமோமீட்டர் என்றால் என்ன

இந்த கட்டுரையில், அனீமோமீட்டர் என்றால் என்ன, வானிலை ஆய்வில் அதன் பயன்பாடு பற்றி விரிவாகக் கூறுவோம். அதைப் பற்றி மேலும் அறிய இங்கே.

உலகின் கடல்கள்

உலகின் கடல்கள்

இந்த கட்டுரையில் உலகின் முக்கிய கடல்கள் மற்றும் மிக முக்கியமான பண்புகள் எது என்பதை நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்கிறோம்.

ஈரநிலங்கள்

ஈரநிலங்கள்

ஈரநிலங்கள் மற்றும் அவற்றின் முக்கியத்துவம் பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தையும் இந்த கட்டுரையில் நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்கிறோம். இதைப் பற்றி மேலும் அறிக இங்கே.

சிவப்பு கிரகத்தின் தென் துருவ

செவ்வாய் கிரகத்தில் நீர்

இந்த கட்டுரையில் செவ்வாய் கிரகத்தின் நீரைப் பற்றி அறியப்பட்ட அனைத்தையும், சமீபத்திய கண்டுபிடிப்புகள் என்ன என்பதையும் நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்கிறோம்.

வசந்த

ஒரு வசந்தம் என்றால் என்ன

ஒரு வசந்தம் என்றால் என்ன, அதன் பண்புகள் மற்றும் அவற்றின் முக்கியத்துவம் பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தையும் நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்கிறோம்.

காமா கதிர்கள்

காமா கதிர்கள்

இந்த கட்டுரையில் காமா கதிர்கள் மற்றும் அவற்றின் பண்புகள் பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தையும் நாங்கள் உங்களுக்கு கற்பிக்கிறோம். இதைப் பற்றி மேலும் அறிக இங்கே

மலைக்கு கீழே பனிச்சரிவு

பனி பனிச்சரிவு

இந்த கட்டுரையில் பனி பனிச்சரிவு மற்றும் அதன் பண்புகள் பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தையும் நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்கிறோம். இங்கே மேலும் அறிக.

நதி கும்பல்கள்

கங்கை நதி

இந்த கட்டுரையில் கங்கை நதி மற்றும் அதன் பண்புகள் பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தையும் நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்கிறோம். இதைப் பற்றி மேலும் அறிக இங்கே

கீன்விச் மெரிடியன்

கிரீன்விச் மெரிடியன்

இந்த கட்டுரையில் கிரீன்விச் மெரிடியன் பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தையும் நாங்கள் சொல்கிறோம். இதைப் பற்றி மேலும் அறிக இங்கே.

பெரிட்டோ மோரேனோ பனிப்பாறை

பெரிட்டோ மோரேனோ பனிப்பாறை

உலகின் அதிசயங்களில் ஒன்றான பெரிட்டோ மோரேனோ பனிப்பாறை பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தையும் நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்கிறோம். அதைப் பற்றி அனைத்தையும் இங்கே அறிக.

சூழலில் அமில மழை எவ்வாறு உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது

அமில மழை எவ்வாறு உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது

இந்த கட்டுரையில் அமில மழை எவ்வாறு ஏற்படுகிறது மற்றும் அதன் விளைவுகள் என்ன என்பதை நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்கிறோம், அதைப் பற்றி இங்கே மேலும் அறிக

வோல்கா ஆற்றின் துணை நதிகள்

ஐரோப்பாவின் மிக நீளமான நதி

ஐரோப்பாவின் மிக நீளமான நதி மற்றும் அதன் சிறப்பியல்புகளைப் பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தையும் நாங்கள் உங்களுக்குச் சொல்கிறோம், அதைப் பற்றி இங்கே மேலும் அறிக.

ஓசோன் அடுக்கு அழிவு

ஓசோன் அடுக்கு அழிவு

ஓசோன் அடுக்கின் அழிவுக்கான காரணங்கள் மற்றும் விளைவுகள் என்ன, அதை கவனித்துக்கொள்ள என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்கிறோம்.

krakatoa எரிமலை

கிரகடோவா எரிமலை

இந்த கட்டுரையில் கிரகடோவா எரிமலை மற்றும் அதன் பண்புகள் பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தையும் நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்கிறோம். இதைப் பற்றி மேலும் அறிக இங்கே.

mamatus மேகங்கள்

மம்மடஸ் மேகங்கள்

மம்மடஸ் மேகங்களின் உருவாக்கம் மற்றும் பண்புகள் பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தையும் நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்கிறோம். இந்த அமைப்புகளைப் பற்றி மேலும் அறிக.

ஸ்பெயின் காலநிலை

ஸ்பெயினின் காலநிலை

ஸ்பெயினின் காலநிலை மற்றும் அதன் பண்புகள் பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தையும் நாங்கள் உங்களுக்கு கற்பிக்கிறோம். இதைப் பற்றி மேலும் அறிக இங்கே.

செவ்வாய் கிரக ஆய்வு

செவ்வாய் விடாமுயற்சி

இந்த கட்டுரையில் செவ்வாய் விடாமுயற்சி மற்றும் அதன் பண்புகள் பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தையும் நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்கிறோம். இதைப் பற்றி மேலும் அறிக இங்கே.

koppen காலநிலை வகைப்பாடு பிரிவு

கோப்பன் காலநிலை வகைப்பாடு

கோப்பன் காலநிலை வகைப்பாடு மற்றும் இதன் படி என்ன வகையான காலநிலை உள்ளது என்பதை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தையும் நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்கிறோம்.

இடைக்கால காலண்டர்

இடைக்கால காலண்டர்

இடைக்கால காலண்டர் மற்றும் அதன் பண்புகள் பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தையும் நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்கிறோம். இங்கே வரலாறு பற்றி மேலும் அறிக.

குவாசர் மற்றும் முக்கியத்துவம்

குவாசர்: பண்புகள் மற்றும் பண்புகள்

குவாசர் மற்றும் அதன் பண்புகள் பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தையும் நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்கிறோம். நமது பிரபஞ்சத்தைப் பற்றி இங்கே மேலும் அறிக.

பிளேஸ் பாஸ்கல்

பிளீஸ் பாஸ்கல்

பிளேஸ் பாஸ்கலின் வரலாறு, சுயசரிதை மற்றும் சாதனைகள் அனைத்தையும் விரிவாக விளக்குகிறோம். இந்த கணிதவியலாளரின் ஆழமான வாழ்க்கையைப் பற்றி மேலும் அறிக.

ஒரு பனிப்பாறை உருவாக்கம்

பனிப்பாறை என்றால் என்ன, அது எவ்வாறு உருவாகிறது

இந்த கட்டுரையில் ஒரு பனிப்பாறை என்றால் என்ன, அதன் பண்புகள் என்ன என்பதை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தையும் நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்கிறோம்.

செயற்கைக்கோள் படங்கள் விண்கல்

செயற்கைக்கோள் விண்கல்

இந்த கட்டுரையில் விண்கல் செயற்கைக்கோள் மற்றும் அதன் முக்கியத்துவத்தைப் பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தையும் நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்கிறோம். இதைப் பற்றி மேலும் அறிக இங்கே.

காற்று கண்காணிப்பு செயல்பாடு

காற்றின் கோபுரம்

காற்றின் கோபுரத்தின் அனைத்து பண்புகள், தோற்றம் மற்றும் முக்கியத்துவத்தை இங்கே கண்டறியவும். இந்த நினைவுச்சின்னம் பற்றி மேலும் அறிக.

மற்ற கிரகங்களில் மனிதர்கள்

நிலப்பரப்பு

மற்ற கிரகங்களில் மனிதனின் நிலப்பரப்பு பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தையும் நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்கிறோம். அதைப் பற்றி இங்கே அறிக.

லீப்னிஸ் சுயசரிதை

லீப்னிஸ் சுயசரிதை

தத்துவஞானியும் கணிதவியலாளருமான கோட்ஃபிரைட் வில்ஹெல்ம் லீப்னிஸின் வாழ்க்கை வரலாறு மற்றும் சாதனைகளை நாங்கள் விரிவாகக் கூறுகிறோம். கலாச்சாரம் பற்றி இங்கே மேலும் அறிக.

சேனல் நீளம்

சூயஸ் கால்வாய்

சூயஸ் கால்வாயின் முக்கியத்துவம், பண்புகள் மற்றும் வரலாறு பற்றி அறிக. எல்லாவற்றையும் இங்கே விரிவாகக் கூறுகிறோம்.

ஏர்னஸ்ட் ரதர்ஃபோர்ட்

ரூதர்போர்ட்

லார்ட் எர்னஸ்ட் ரதர்ஃபோர்டின் சுருக்கமான சுயசரிதை மற்றும் அவரது சுரண்டல்களை நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்கிறோம். வேதியியலில் புரட்சியை ஏற்படுத்திய இந்த விஞ்ஞானியைப் பற்றி அறிக.

சுற்றுச்சூழல்

சுற்றுச்சூழல்

சுற்றுச்சூழல் மற்றும் அதன் பண்புகள் பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தையும் நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்கிறோம். எங்கள் கிரகம் மற்றும் அதன் உறவுகள் பற்றி மேலும் அறிக.

அண்டவுற்பத்தியியல்

காஸ்மோகோனி

இந்த கட்டுரையில் அண்டத்தின் பண்புகள் மற்றும் குறிக்கோள்கள் பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தையும் நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்கிறோம். இதைப் பற்றி மேலும் அறிக இங்கே.

பெங்கல் வளைகுடாவின் பண்புகள்

வங்காள வளைகுடா

வங்காள விரிகுடா மற்றும் அதன் பண்புகள் பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தையும் நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்கிறோம். இது ஏன் மிகவும் விசித்திரமானது என்பதை இங்கே கண்டுபிடிக்கவும்.

குவாண்டம் இயற்பியல்

ஷ்ரோடிங்கரின் வாழ்க்கை வரலாறு மற்றும் சுரண்டல்கள்

இந்த கட்டுரையில் ஷ்ரோடிங்கர் மற்றும் ஒரு குவாண்டம் இயற்பியல் விஞ்ஞானியாக அவர் செய்த சுரண்டல்கள் பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தையும் நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்கிறோம்.

நிச்சயமற்ற கொள்கை பற்றிய ஆய்வுகள்

ஹைசன்பெர்க் வாழ்க்கை வரலாறு

வார்னர் கார்ல் ஹைசன்பெர்க்கின் அனைத்து சுரண்டல்கள் மற்றும் சுயசரிதைகளையும் நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்கிறோம். அறிவியலுக்குத் தெரிந்த இந்த விஞ்ஞானியைப் பற்றி மேலும் அறிக.

பனாமா கால்வாயின் முக்கியத்துவம்

பனாமா கால்வாய்

பனாமா கால்வாயின் முக்கியத்துவம் மற்றும் அதன் வரலாறு பற்றி நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்கிறோம். இந்த பொறியியல் வேலை பற்றி மேலும் அறிக.

மஞ்சள் கடல்

மஞ்சள் கடல்

மஞ்சள் கடல் மற்றும் அதன் பண்புகள் பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தையும் நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்கிறோம். இதைப் பற்றி மேலும் அறிக இங்கே.

பயிர் சேதம்

வெட்டுக்கிளி பிளேக் அவற்றைக் கட்டுப்படுத்த முடியுமா?

வெட்டுக்கிளி பிளேக் மற்றும் பயிர்களுக்கு ஏற்படும் விளைவுகள் பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தையும் நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்கிறோம். இங்கே மேலும் அறிக.

பெரிங் ஜலசந்தி

பெரிங் ஜலசந்தி

பெரிங் நீரிணை மற்றும் அதன் ஆர்வங்களைப் பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தையும் நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்கிறோம். இதைப் பற்றி மேலும் அறிக இங்கே.

கான்டினென்டல் சறுக்கல்

கண்ட சறுக்கல் கோட்பாடு

கண்ட சறுக்கல் கோட்பாடு மற்றும் ஆல்ஃபிரட் வெஜனர் ஒரு சிறந்த கண்டுபிடிப்பு செய்ததற்கான அனைத்து ஆதாரங்களையும் ஆழமாக அறிக.

மேகங்கள் மற்றும் கிரீன்ஹவுஸ் வாயு

நீர் நீராவி

நீர் நீராவி மற்றும் கிரகத்திற்கு அதன் முக்கியத்துவம் பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தையும் இங்கே நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்கிறோம். இங்கே மேலும் அறிக

பனிப்பொழிவு அளவு அதிகரித்தது

சிறிய பனி வயது

சிறிய பனி யுகம் மற்றும் அதன் பண்புகள் பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தையும் நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்கிறோம். இதைப் பற்றி மேலும் அறிக இங்கே.

பூமி சூரியனைச் சுற்றி வருகிறது

சங்கிராந்திகள் மற்றும் உத்தராயணங்கள்

சங்கிராந்திகள் மற்றும் உத்தராயணங்களைப் பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தையும் நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்கிறோம். ஆண்டின் பருவங்களைப் பற்றி இங்கு மேலும் அறிக.

போர்ச்சுகலின் காலநிலை

போர்ச்சுகலின் காலநிலை

இந்த கட்டுரையில் போர்ச்சுகலின் காலநிலையின் அனைத்து பண்புகள், மழை மற்றும் வெப்பநிலை ஆகியவற்றை நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்கிறோம். இதைப் பற்றி மேலும் அறிக இங்கே.

டிரான்சாண்டார்டிக் மலைகள்

டிரான்சாண்டார்டிக் மலைகள்

டிரான்ஸ் அண்டார்டிக் மலைகள் மற்றும் அவற்றின் பண்புகள் பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தையும் நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்கிறோம். இதைப் பற்றி மேலும் அறிக இங்கே.

ஃபுல்லெரன்ஸ்

புல்லரன்ஸ்

இந்த கட்டுரையில் நீங்கள் ஃபுல்லெரின்கள் மற்றும் அவற்றின் பண்புகள் பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தையும் நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்கிறோம். இந்த பொருட்களைப் பற்றி மேலும் அறிக.

பல்வேறு வகையான மண்ணில் தாவரங்கள்

எடாபாலஜி

எடாபாலஜியின் அனைத்து பண்புகளையும் ஒரு விஞ்ஞானமாக நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்கிறோம். இதைப் பற்றி மேலும் அறிக இங்கே.

அணு அமைப்பு

டியூட்டீரியம்

டியூட்டீரியம் மற்றும் அதன் பண்புகள் பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தையும் நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்கிறோம். ஹைட்ரஜனின் இந்த ஐசோடோப்பைப் பற்றி மேலும் அறியவும்.

காலநிலை மற்றும் வானிலை ஆய்வு

ஒரு வானிலை ஆய்வாளராக எப்படி இருக்க வேண்டும்

ஒரு வானிலை ஆய்வாளராக எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதை அறிய நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தையும் நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்கிறோம். நீங்கள் எதைப் படிக்க வேண்டும், எவ்வளவு பணம் சம்பாதிப்பீர்கள் என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள்.

ஈர்ப்பு ஆற்றல்

சாத்தியமான ஆற்றல் என்றால் என்ன

சாத்தியமான ஆற்றல், அதன் பண்புகள் மற்றும் வகைகளைப் பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தையும் நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்கிறோம். இதைப் பற்றி மேலும் அறிக இங்கே.

மேக்ஸ்வெல் சமன்பாடுகள்

மேக்ஸ்வெல்லின் சமன்பாடுகள்

இந்த கட்டுரையில் மேக்ஸ்வெல்லின் சமன்பாடுகள், அவற்றின் பண்புகள் மற்றும் முக்கியத்துவம் பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தையும் நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்கிறோம்.

ஹிக்ஸ் போசன்

தி ஹிக்ஸ் போஸன்

ஹிக்ஸ் போஸான் என்றால் என்ன, இயற்பியலில் அதன் முக்கியத்துவம் பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தையும் நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்கிறோம். அதைப் பற்றி இங்கே அறிக.

கிரக பூமி

பூமியின் அமைப்பு

பூமியின் அமைப்பு வேறுபட்ட செயல்பாடுகளுடன் வெவ்வேறு அடுக்குகளால் ஆனது. எங்கள் கிரகத்தைப் பற்றி எல்லாவற்றையும் நீங்கள் அறிய விரும்புகிறீர்களா?

வானியல் கடிகாரம்

வானியல் கடிகாரம்

வானியல் கடிகாரம் மற்றும் அதன் பண்புகள் பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தையும் நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்கிறோம். இந்த கருவியைப் பற்றி இங்கே மேலும் அறிக.

ஜராகோசா காலண்டர்

ஜராகோசா காலண்டர்

ஜராகோசானோ நாட்காட்டி மற்றும் அதன் வரலாறு பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தையும் நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்கிறோம். இதைப் பற்றி மேலும் அறிக இங்கே.

கிளாடியஸ் டோலமி

கிளாடியஸ் டோலமி

கிளாடியோ டோலமியின் முழு சுயசரிதை பற்றியும் விரிவாக விளக்குகிறோம். இந்த விஞ்ஞானி மற்றும் அவரது சிறந்த பங்களிப்புகளைப் பற்றி மேலும் அறிக.

குவாண்டம் இயற்பியல்

நியூட்ரினோக்கள்

நியூட்ரினோக்கள் மற்றும் அவற்றின் முக்கியத்துவத்தைப் பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தையும் நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்கிறோம். இந்த துகள்கள் பற்றி மேலும் அறிக.

வட கடல் உருவாக்கம்

வட கடல்

வட கடலின் அனைத்து பண்புகள், பல்லுயிர், உருவாக்கம் மற்றும் அச்சுறுத்தல்கள் ஆகியவற்றை நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்கிறோம். இந்த கடல் பற்றி மேலும் அறிக.

ஸ்டீபன் ஹாக்கிங்

ஸ்டீபன் ஹாக்கிங்

XNUMX ஆம் நூற்றாண்டின் மிக அற்புதமான மனதின் முழு வாழ்க்கை வரலாற்றை ஸ்டீபன் ஹாக்கிங் உங்களுக்கு சொல்கிறோம். இதைப் பற்றி மேலும் அறிக இங்கே.

பவள கடல் விலங்குகள்

பவள கடல்

பவளக் கடல் மற்றும் அதன் சிறப்பியல்புகளைப் பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தையும் நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்கிறோம். இதைப் பற்றி மேலும் அறிக இங்கே.

வானிலை பயன்பாடுகள்

வானிலை பயன்பாடுகள்

வானிலை முன்னறிவிப்பை அறிய சிறந்த வானிலை பயன்பாடுகள் எது என்பதை நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்கிறோம். இதைப் பற்றி மேலும் அறிக இங்கே.

அலாஸ்காவின் வளைகுடா கடற்கரை

அலாஸ்கா வளைகுடா

அலாஸ்கா வளைகுடா மற்றும் அதன் சிறப்பியல்புகளைப் பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தையும் நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்கிறோம். இதைப் பற்றி மேலும் அறிக இங்கே.

மேகமூட்டம்

மேகமூட்டம்

மேகமூட்டம் மற்றும் அதன் பண்புகள் பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தையும் நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்கிறோம். இந்த வானிலை மாறுபாடு பற்றி அனைத்தையும் அறிக.

வானிலை செயற்கைக்கோள்கள்

வானிலை செயற்கைக்கோள்கள்

வானிலை செயற்கைக்கோள்கள் மற்றும் அவற்றின் பண்புகள் பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தையும் நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்கிறோம். இதைப் பற்றி மேலும் அறிக இங்கே.

ஓகோட்ஸ்க் கடல்

ஓகோட்ஸ்க் கடல்

ஓகோட்ஸ்க் கடல், அதன் பண்புகள் மற்றும் உருவாக்கம் பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தையும் நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்கிறோம். இதைப் பற்றி மேலும் அறிக இங்கே.

paleoclimatology

பேலியோக்ளிமாட்டாலஜி

பேலியோக்ளிமாட்டாலஜி மற்றும் அதன் பண்புகள் பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தையும் நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்கிறோம். கடந்த கால வானிலை பற்றி மேலும் அறிக.

காலநிலை

வானிலை என்ன

இந்த கட்டுரையில் காலநிலை என்ன, அதன் பண்புகள், கூறுகள் மற்றும் காரணிகள் என்ன என்பதை நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்கிறோம். இதைப் பற்றி மேலும் அறிக இங்கே.

ஜாவா கடல்

ஜாவா கடல்

ஜாவா கடல் மற்றும் அதன் பண்புகள் பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தையும் நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்கிறோம். அதன் மர்மங்களைப் பற்றி இங்கே அறிக.

டாஸ்மன் கடல்

இந்த கட்டுரையில் டாஸ்மன் கடலின் அனைத்து பண்புகள், காலநிலை, தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்களை நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்கிறோம். இதைப் பற்றி மேலும் அறிக இங்கே.

உலகின் பாலைவனங்கள்

இந்த கட்டுரையில் உலகின் பாலைவனங்களின் அனைத்து பண்புகள் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் நிலைமைகளையும் நாங்கள் உங்களுக்கு கூறுவோம்.

வளிமண்டல அழுத்தத்தை அளவிடவும்

பரோக்

பரோகிராஃப், அதன் பண்புகள் மற்றும் அது எவ்வளவு முக்கியமானது என்பதைப் பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தையும் இந்த கட்டுரையில் நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்கிறோம்.

ஒளியியல் மாயைகள்

ஃபாட்டா மோர்கனா விளைவு

ஃபாட்டா மோர்கனா விளைவு என்ன, அது எவ்வாறு நிகழ்கிறது என்பதைப் பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தையும் நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்கிறோம். மாயையான விளைவைப் பற்றி இங்கே மேலும் அறிக.

மண் பாக்டீரியா ஈரமான

ஜியோஸ்மின்

ஜியோஸ்மின் மற்றும் அதன் பண்புகள் பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தையும் நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்கிறோம். இதைப் பற்றி மேலும் அறிக இங்கே.

நீர் மாசுபாடு

பாரசீக வளைகுடா

பாரசீக வளைகுடா, அதன் பண்புகள் மற்றும் பொருளாதார முக்கியத்துவம் பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தையும் நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்கிறோம்.

தென்சீன கடல்

தென்சீனக் கடல் மற்றும் அதன் பண்புகள் பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தையும் நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்கிறோம். இதைப் பற்றி மேலும் அறிக இங்கே.

வறண்ட வானிலை

வறண்ட காலநிலை மற்றும் அதன் பண்புகள் பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தையும் நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்கிறோம். இந்த வகை காலநிலை பற்றி முழுமையாக அறிக.

சூரிய புற ஊதா குறியீடு

புற ஊதா குறியீடு

புற ஊதா குறியீடு மற்றும் அதன் பண்புகள் பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தையும் நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்கிறோம். அதைப் பற்றி அனைத்தையும் இங்கே அறிக.

தலைகீழ் பதங்கமாதல்

தலைகீழ் பதங்கமாதல்

தலைகீழ் பதங்கமாதல் மற்றும் அது எவ்வாறு தயாரிக்கப்படுகிறது என்பதைப் பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தையும் இந்த கட்டுரையில் நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்கிறோம், அதைப் பற்றி இங்கே மேலும் அறிக.

ஜியோடெஸி

ஜியோடெசிக் புள்ளி

ஒரு புவிசார் புள்ளி என்றால் என்ன, அதன் பண்புகள் மற்றும் முக்கியத்துவம் பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தையும் நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்கிறோம்.

அரேபிய கடலின் பண்புகள்

அரேபிய கடல்

இந்த கட்டுரையில் அரேபிய கடல், அதன் பண்புகள் மற்றும் அது எவ்வாறு உருவானது என்பது பற்றி அனைத்தையும் உங்களுக்குக் கூறுவோம். இதைப் பற்றி மேலும் அறிக இங்கே.

dendrology

டென்ட்ராலஜி

டென்ட்ராலஜி மற்றும் அது என்ன படிக்கிறது என்பதைப் பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தையும் நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்கிறோம். அறிவியலின் இந்த கிளையைப் பற்றி மேலும் அறிக.

மழை உருவாக்கம்

வெள்ளி அயோடைடு

வெள்ளி அயோடைடு, அதன் பண்புகள் மற்றும் பயன்பாடுகளைப் பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தையும் நாங்கள் விரிவாகக் கூறுகிறோம். இங்கே மேலும் அறிக.

பழமையான பூமி

பழமையான வளிமண்டலம்

இந்த கட்டுரையில் நீங்கள் பழமையான வளிமண்டலத்தைப் பற்றி அறிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தையும், அதன் பண்புகள் என்ன என்பதையும் நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்கிறோம்.

பெர்மியன் அழிவு

பெர்மியன் அழிவு

இந்த கட்டுரையில் பெர்மியன் அழிவு மற்றும் அதன் தோற்றம் பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தையும் நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்கிறோம். அதைப் பற்றி இங்கே அறிக.

ஸ்பெயினின் ஹைட்ரோகிராஃபிக் பேசின்கள்

ஸ்பெயினின் ஹைட்ரோகிராஃபிக் பேசின்கள்

ஸ்பெயினின் ஹைட்ரோகிராஃபிக் பேசின்கள் மற்றும் அவற்றின் முக்கியத்துவத்தைப் பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தையும் நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்கிறோம். எங்கள் நதிகளைப் பற்றி மேலும் அறிக.

ஏர் கண்டிஷனிங்

ஆவியாதல் குளிரூட்டல்

ஆவியாதல் குளிரூட்டல் மற்றும் அதன் பண்புகள் பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தையும் நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்கிறோம். இதைப் பற்றி மேலும் அறிக இங்கே.

தாவர தளங்கள்

குறைந்த காடு

இந்த கட்டுரையில் தாழ்நில காட்டைப் பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தையும் நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்கிறோம். இந்த வகை சுற்றுச்சூழல் அமைப்பு பற்றி மேலும் அறிக.

பொருள் மற்றும் கதிரியக்கத்தன்மை

கதிரியக்கத்தன்மை

கதிரியக்கத்தன்மை, அதன் பண்புகள், பயன்பாடுகள் மற்றும் வகைகள் பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தையும் அறிக. கதிர்வீச்சு பற்றி இங்கே மேலும் அறிக.

யுடிஎம் ஒருங்கிணைப்புகள்

யுடிஎம் ஒருங்கிணைப்புகள்

இந்த கட்டுரையில் யுடிஎம் ஆயத்தொகுப்புகள், அவற்றின் பண்புகள் மற்றும் பயன்பாடுகளைப் பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தையும் நாங்கள் உங்களுக்கு கற்பிக்கிறோம்.

ஐரோப்பிய ஜி.எஃப்.எஸ் மாதிரி

GFS மாதிரி

இந்த கட்டுரையில் GFS மாதிரி மற்றும் அதன் பண்புகள் பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தையும் நாங்கள் உங்களுக்கு கற்பிக்கிறோம். இதைப் பற்றி மேலும் அறிக இங்கே.

சதுர கோடுகள்

டர்பனேட்

ஒரு சண்டை என்றால் என்ன, அதன் பண்புகள் என்ன என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள். இந்த தீவிர வானிலை நிகழ்வு பற்றி நாங்கள் உங்களுக்கு எல்லாவற்றையும் சொல்கிறோம்.

வெப்ப தளங்கள்

வெப்ப தளங்கள்

இருக்கும் வெவ்வேறு வெப்ப தளங்கள் மற்றும் அவற்றின் பண்புகள் பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தையும் நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்கிறோம். அதைப் பற்றி இங்கே அறிக.

குரோஷியா கடல்

அட்ரியாடிக் கடல்

அட்ரியாடிக் கடல் மற்றும் அதன் முக்கியத்துவத்தைப் பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தையும் நாங்கள் விரிவாகக் கூறுகிறோம். இதைப் பற்றி மேலும் அறிக இங்கே.

வறண்ட வானிலை

வறண்ட வானிலை

இந்த கட்டுரையில் வறண்ட காலநிலை, அதன் பண்புகள் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் நிலைமைகள் பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தையும் நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்கிறோம்.

விஞ்ஞானிகள்

பிரபல விஞ்ஞானிகள்

இந்த கட்டுரையில், வரலாறு முழுவதிலுமிருந்து பிரபலமான விஞ்ஞானிகளின் பட்டியலை உருவாக்குகிறோம். அவர்களின் பங்களிப்புகள் மற்றும் சாதனைகளைப் பற்றி அறிக.

கான்டாப்ரியன் கடல்

கான்டாப்ரியன் கடல்

கான்டாப்ரியன் கடல், அதன் பண்புகள் மற்றும் பல்லுயிர் பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தையும் நாங்கள் உங்களுக்கு கற்பிக்கிறோம். அதைப் பற்றி இங்கே அறிக.

கோண உந்தம்

கோண உந்தம்

இந்த கட்டுரையில் கோண உந்தம் மற்றும் அதன் பண்புகள் பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தையும் நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்கிறோம். இதைப் பற்றி மேலும் அறிக இங்கே.

ஆலன் டூரிங்

ஆலன் டூரிங்

இந்த கட்டுரையில் ஆலன் டூரிங்கின் வாழ்க்கை வரலாறு மற்றும் அறிவியலில் சுரண்டல்கள் பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தையும் நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்கிறோம்.

ஹோமோ எர்காஸ்டரின் முகம்

ஹோமோ எர்காஸ்டர்

ஹோமோ எர்காஸ்டர் மற்றும் அதன் பண்புகள் பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தையும் நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்கிறோம். இந்த பண்டைய மனிதனைப் பற்றி மேலும் அறிக.

புதிரானது பூமியில் பொறிக்கப்பட்டுள்ளது

நாஸ்கா கோடுகள்

இந்த கட்டுரையில் நாஸ்கா வரிகளின் அனைத்து பண்புகள், தோற்றம் மற்றும் முக்கியத்துவம் ஆகியவற்றை நாங்கள் உங்களுக்கு கூறுவோம். இதைப் பற்றி மேலும் அறிக இங்கே.

ஆராய்ச்சியாளர் மார்கரிட்டா சலாஸ்

மார்கரெட் சலாஸ்

இந்த கட்டுரையில் மார்கரிட்டா சலாஸின் முழு சுயசரிதை மற்றும் அவரது சுரண்டல்களை நாங்கள் உங்களுக்கு கூறுவோம். இந்த விஞ்ஞானியைப் பற்றி மேலும் அறிக.

கிரெப்ஸ் சுழற்சி

கிரெப்ஸ் சுழற்சி

கிரெப்ஸ் சுழற்சி மற்றும் உடலுக்கு அதன் முக்கியத்துவம் பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தையும் நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்கிறோம். அதைப் பற்றி இங்கே அறிக.

பால்டி கடல்

பால்டி கடல்

இந்த கட்டுரையில் பால்டிக் கடலின் அனைத்து பண்புகள், தாவரங்கள், விலங்குகள் மற்றும் பொருளாதாரம் ஆகியவற்றை நாங்கள் உங்களுக்கு கூறுவோம். இதைப் பற்றி மேலும் அறிக இங்கே.

நைட்ரஜனின் சுழற்சி

நைட்ரஜனின் சுழற்சி

இந்த கட்டுரையில் நைட்ரஜன் சுழற்சி, அதன் கட்டங்கள் மற்றும் வாழ்க்கையின் வளர்ச்சிக்கான முக்கியத்துவம் பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தையும் நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்கிறோம்.

அல்போரன் கடலின் தீவுகள்

அல்போரன் கடல்

அல்போரான் கடல் மிகவும் பிரபலமாகவும் முக்கியமாகவும் இருப்பதற்கான அனைத்து காரணங்களையும் நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்கிறோம். அதைப் பற்றி இங்கே அறிக.

வெப்ப இயக்கவியல்

வெப்ப இயக்கவியல்

வெப்ப இயக்கவியல் மற்றும் அதன் கொள்கைகளின் விளக்கம் பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தையும் நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்கிறோம். இயற்பியல் பற்றி இங்கே மேலும் அறிக.

மழை வகைகள் மற்றும் பண்புகள்

மழை வகைகள்

பல்வேறு வகையான மழை மற்றும் அவை எவ்வாறு உருவாகின்றன என்பதைப் பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தையும் நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்கிறோம். அதைப் பற்றி இங்கே அறிக.

neanderthal மனிதன்

நியண்டர்டால்

நியண்டர்டால் மற்றும் அதன் பண்புகள் பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தையும் நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்கிறோம். தற்போதைய மனிதனின் மூதாதையரைப் பற்றி அனைத்தையும் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

பிரபஞ்சத்தின் கோளாறு

என்ட்ரோபி

இந்த கட்டுரையில் நீங்கள் என்ட்ரோபி பற்றி அறிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தையும், அதில் என்ன பண்புகள் உள்ளன என்பதையும் விளக்குகிறோம். அதைப் பற்றி இங்கே அறிக.

வரம்புகள்

கார்னோட் சுழற்சி

கார்னோட் சுழற்சி மற்றும் அதன் பண்புகள் பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தையும் நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்கிறோம். இதைப் பற்றி மேலும் அறிக இங்கே.

இந்தியப் பெருங்கடலின் தீவுகள்

இந்தியப் பெருங்கடல்

இந்தியப் பெருங்கடல் மற்றும் அதன் சிறப்பியல்புகளைப் பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தையும் நாங்கள் உங்களுக்கு கற்பிக்கிறோம். இதைப் பற்றி மேலும் அறிக இங்கே.

பைரனீஸ் பள்ளத்தாக்கு

காலநிலை பைரனீஸ்

இந்த கட்டுரையில் பைரனீஸ் காலநிலை மற்றும் அதன் முக்கிய பண்புகள் பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தையும் நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்கிறோம்.

இரசாயன எதிர்வினைகள்

என்டல்பி

இந்த கட்டுரையில் உருவாக்கம் மற்றும் எதிர்வினையின் என்டல்பி தொடர்பான அனைத்தையும் நாங்கள் உங்களுக்குக் கூறுவோம். இதைப் பற்றி மேலும் அறிக இங்கே.

பசிபிக் பெருங்கடல்

பசிபிக் பெருங்கடல்

இந்த கட்டுரையில் பசிபிக் பெருங்கடல் மற்றும் அதன் பண்புகள் பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தையும் நாங்கள் உங்களுக்கு கற்பிக்கிறோம். இங்கே மேலும் அறிக.

ரின் நதி

ரின் நதி

இந்த கட்டுரையில் புகழ்பெற்ற ரைன் நதியைப் பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தையும் நாங்கள் உங்களுக்குக் கூறுவோம்.இந்த ஐரோப்பிய நதியைப் பற்றி இங்கே மேலும் அறிக.

பாலைவன காலநிலை

பாலைவன காலநிலை

இந்த கட்டுரையில் பாலைவன காலநிலை மற்றும் அதன் பண்புகள் பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தையும் நாங்கள் உங்களுக்கு கூறுவோம். இதைப் பற்றி மேலும் அறிக இங்கே.

பெருங்கடல்களின் பண்புகள்

உலகின் பெருங்கடல்கள்

இந்த கட்டுரையில் உலகின் பல்வேறு பெருங்கடல்கள் மற்றும் அவற்றின் பண்புகள் பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தையும் நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்கிறோம். இங்கே மேலும் அறிக.

செகுரா ஆற்றின் இயற்கை பகுதி

செகுரா நதி

இந்த கட்டுரையில், ஸ்பெயினில் மிகவும் அடையாளமாக விளங்கும் செகுரா ஆற்றின் அனைத்து பண்புகள், காலநிலை, தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்களை நாங்கள் உங்களுக்கு கூறுவோம்.

நீரின் குறிப்பிட்ட வெப்பத்தின் முக்கியத்துவம்

நீரின் குறிப்பிட்ட வெப்பம்

இந்த கட்டுரையில் நீரின் குறிப்பிட்ட வெப்பம் மற்றும் அதன் முக்கியத்துவத்தைப் பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தையும் நாங்கள் விளக்குகிறோம். இதைப் பற்றி மேலும் அறிக இங்கே.

சூரிய அஸ்தமனம்

சூரிய அஸ்தமனம்

இந்த கட்டுரையில் உலகின் சிறந்த சூரிய அஸ்தமனம் எது, அவற்றை எவ்வாறு அனுபவிப்பது என்பதை நாங்கள் உங்களுக்குக் காட்டுகிறோம்.

ஹோமோ முன்னோடி

ஹோமோ முன்னோடி

இந்த கட்டுரையில் ஹோமோ முன்னோடிகளின் பண்புகள், தோற்றம் மற்றும் பரிணாமம் ஆகியவற்றைக் காண்பிக்கிறோம். அதைப் பற்றி அனைத்தையும் இங்கே அறிக.

மானுடவியல் மையத்தின் பண்புகள்

மானுடவியல்

மானுடவியல் கோட்பாடு மற்றும் அதன் முக்கியத்துவத்தைப் பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தையும் நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்கிறோம். இதைப் பற்றி மேலும் அறிக இங்கே.

சிவப்பு நீர்

ரியோ டின்டோ

டின்டோ நதி மற்றும் அதன் பண்புகள் பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தையும் நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்கிறோம். கிரகத்தில் இந்த தனித்துவமான நதியைப் பற்றி மேலும் அறிக.

ஹோமோ ஹபிலிஸ்

ஹோமோ ஹபிலீஸ்

ஹோமோ ஹபிலிஸ் மற்றும் அதன் பண்புகள் பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தையும் நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்கிறோம். வரலாற்றில் அது கொண்ட பரிணாம பங்கைப் பற்றி அறிக.

வீழ்ச்சி

வீழ்ச்சி

இந்த கட்டுரையில் இலையுதிர்காலத்தின் முக்கிய பண்புகள் பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தையும் நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்கிறோம். ஆண்டின் இந்த பருவத்தைப் பற்றி மேலும் அறிக.

கதிரவன்

சூரிய கதிர்வீச்சு வகைகள்

பல்வேறு வகையான சூரிய கதிர்வீச்சு மற்றும் அது கிரகத்தின் வாழ்க்கையை எவ்வாறு பாதிக்கிறது என்பதைப் பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தையும் நாங்கள் விரிவாகக் கூறுகிறோம்.

மரியானா அகழி

மரியானா அகழி

மரியானா அகழியின் அனைத்து குணாதிசயங்களையும் ரகசியங்களையும் நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்கிறோம். படுகுழியில் வாழும் விலங்குகளை இங்கே கண்டுபிடி.

ஜகார்த்தா மூழ்கும்

ஜகார்த்தா மூழ்கும்

இந்த கட்டுரையில் ஜகார்த்தா மூழ்குவதற்கான காரணங்களை விளக்குகிறோம். அதன் விளைவுகள் பற்றி மேலும் அறிக.

உயர் அணை

அஸ்வான் அணை

இந்த கட்டுரையில் அஸ்வான் அணையின் பண்புகள் மற்றும் தோற்றம் என்ன என்பதைக் காண்பிப்போம். இதைப் பற்றி மேலும் அறிக இங்கே.

கர்மனின் வரி

கோர்மன் வரி

கோர்மன் வரி என்ன, அதன் முக்கியத்துவம் என்ன என்பதை நாங்கள் உங்களுக்கு விரிவாகக் கூறுகிறோம். வளிமண்டலத்தின் வரம்பு பற்றி மேலும் அறிக.

ஹைட்ராக்சைல்

ஹைட்ராக்சைல்

இந்த கட்டுரையில் ஹைட்ராக்ஸில் குழுவைப் பற்றி நாங்கள் உங்களுக்குச் சொல்கிறோம். கரிம வேதியியலில் அறியப்பட்ட இந்த மூலக்கூறு பற்றி மேலும் அறிக.

ஹென்றி கவேண்டிஷ்

கேவென்டிஷ்

இந்த கட்டுரையில் ஹென்றி கேவென்டிஷின் வாழ்க்கை வரலாறு மற்றும் சோதனைகளை நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்கிறோம். இந்த விஞ்ஞானி மற்றும் அவரது சுரண்டல்கள் பற்றி மேலும் அறிக.

பண்டைய தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள்

கேம்ப்ரியன் விலங்கினங்கள்

இந்த கட்டுரையில் கேம்ப்ரியன் விலங்கினங்கள் மற்றும் அதன் பரிணாமம் பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தையும் நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்கிறோம். இதைப் பற்றி மேலும் அறிக.

கடல் கடல்

தீடிஸ் கடல்

டெதிஸ் கடலின் அனைத்து பண்புகள் மற்றும் பரிணாம வளர்ச்சியைப் பற்றி இங்கே அறிக. இந்த பண்டைய கடலின் அனைத்து ரகசியங்களையும் நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்கிறோம்.

அழகான சூரிய உதயங்கள்

சன்ரைசஸ்

இந்த கட்டுரையில் நாங்கள் சிறந்த சூரிய உதயங்களின் பட்டியலை உருவாக்குகிறோம், அவற்றை நீங்கள் எங்கே காணலாம். இந்த நிலப்பரப்புகளின் மந்திரம் பற்றி மேலும் அறிக.

கேப் ஆஃப் குட் ஹோப் இயற்கைக்காட்சி

நல்ல நம்பிக்கையின் கேப்

இந்த கட்டுரையில் நீங்கள் கண்டிப்பாக பார்க்க வேண்டிய அனைத்தையும் கேப் குட் ஹோப்பில் காண்பிக்கிறோம். இந்த அழகான இடத்தைப் பற்றி மேலும் அறிக.

ஓர்ஸ்டெட்

Oersted சோதனை

இந்த கட்டுரையில் ஓர்ஸ்டெட் பரிசோதனை மற்றும் அறிவியல் உலகில் அதன் பயன்பாடுகளைப் பற்றி அனைத்தையும் விளக்குகிறோம்.

மாட்ரிட் நீர்த்தேக்கங்கள்

மாட்ரிட்டின் சதுப்பு நிலங்கள்

மாட்ரிட்டின் முக்கிய நீர்த்தேக்கங்கள் மற்றும் அவை பட்டியலில் பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளவை என்பதை நாங்கள் உங்களுக்குக் காட்டுகிறோம். அதைப் பற்றி அனைத்தையும் இங்கே அறிக.

பெரிங் கடல்

பெரிங் கடல்

பெரிங் கடலின் உருவாக்கம் மற்றும் பண்புகள் பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தையும் நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்கிறோம். இந்த கடல் பற்றி மேலும் அறிக.

பூமி ஆரம்

பூமி ஆரம்

பூமியின் ஆரம் முதல் முறையாக எவ்வாறு அளவிடப்படலாம் என்பதைப் பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தையும் இந்த இடுகையில் நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்கிறோம்.

டி.என்.ஏ கண்டுபிடிப்பாளர்

ரோசாலிண்ட் பிராங்க்ளின்

இந்த கட்டுரையில் ரோசாலிண்ட் பிராங்க்ளின் முழு சுயசரிதை மற்றும் அவர் அறிவியல் உலகிற்கு அளித்த பங்களிப்புகளை உங்களுக்கு கூறுவோம்.

நுண்ணோக்கி

நுண்ணோக்கியின் பாகங்கள்

இந்த கட்டுரையில் ஒரு நுண்ணோக்கியின் முக்கிய பகுதிகள் என்ன, அது எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதைக் காண்பிப்போம். அதைப் பற்றி இங்கே அறிக.

குறுக்கீடுகள்

ஒளி வேறுபாடு

இந்த கட்டுரையில் ஒளியின் பரவலின் செயல்பாட்டைப் பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தையும் நாங்கள் விளக்குகிறோம். இந்த நிகழ்வு பற்றி மேலும் அறிக.

பண்டைய விலங்குகள்

ஆர்டோவிசியன் விலங்குகள்

ஆர்டோவிசியன் விலங்கினங்களின் அனைத்து பண்புகளையும் முக்கியத்துவத்தையும் நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்கிறோம். மில்லியன் கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இருந்த எல்லா உயிர்களையும் அவர் அறிவார்.

வெப்பமண்டலம்

வெப்பமண்டலம்

இந்த கட்டுரையில் வெப்பமண்டலத்துடன் தொடர்புடைய அனைத்தையும் வளிமண்டலத்தின் ஒரு அடுக்காக நாங்கள் உங்களுக்கு விரிவாகக் கூறுகிறோம். இதைப் பற்றி மேலும் அறிக இங்கே.

ஒரு முனைய பனிப்பாறையின் பாகங்கள்

ஒரு பனிப்பாறையின் பாகங்கள்

ஒரு பனிப்பாறையின் அனைத்து பகுதிகளையும் அவற்றின் விளக்கத்தையும் நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்கிறோம். பனிப்பாறைகளின் உருவாக்கம் மற்றும் அவற்றின் பரிணாம வளர்ச்சி பற்றி மேலும் அறிக.

கடல் அகழிகள்

பெருங்கடல் அகழிகள்

கடல் அகழிகளின் அனைத்து ரகசியங்களையும் உருவாக்கத்தையும் நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்கிறோம். இந்த கடற்பரப்புகளைப் பற்றி மேலும் அறிக.

ஊசியிலை காடு

கூம்புகள்

கூம்புகளின் குழுவின் அனைத்து பண்புகள், வாழ்விடங்கள் மற்றும் முக்கிய இனங்கள் ஆகியவற்றை நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்கிறோம். இதைப் பற்றி மேலும் அறிக இங்கே.

அமேசான் விலங்குகள்

அமேசான் விலங்குகள்

அமேசானின் விலங்கினங்கள் மற்றும் அதன் பண்புகள் பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தையும் நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்கிறோம். விலங்குகளை என்ன பாதிப்புகள் ஏற்படுத்துகின்றன என்பதைப் பற்றி மேலும் அறிக.

கணிப்பு மாதிரிகள்

வானிலை மாதிரிகள்

இந்த கட்டுரையில் வானிலை மாதிரிகள் மற்றும் அவை எவ்வாறு செயல்படுகின்றன என்பதைப் பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தையும் நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்கிறோம். இதைப் பற்றி மேலும் அறிக இங்கே.

பேலியோஜீன் விலங்குகள்

பேலியோஜீன் விலங்குகள்

இந்த கட்டுரையில், காலப்போக்கில் பாலியோஜீனின் விலங்கினங்கள் எவ்வாறு உருவாகின என்பதை விளக்குகிறோம். இதைப் பற்றி மேலும் அறிக இங்கே.

நாசாராவின் அலைகள்

நசாராவின் அலைகள் எவ்வாறு உருவாகின்றன மற்றும் அவற்றின் பண்புகள் என்ன என்பதை விரிவாக அறிக. எல்லாவற்றையும் இங்கே விரிவாகக் கூறுகிறோம்.

கோர்டெஸ் கடல்

இந்த கட்டுரையில் கோர்டெஸ் கடலின் அனைத்து பண்புகள், உருவாக்கம் மற்றும் பல்லுயிர் ஆகியவற்றை நாங்கள் உங்களுக்கு கூறுவோம். இந்த சொர்க்கக் கடலைப் பற்றி எல்லாம் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

டைண்டால் விளைவு

டைண்டால் விளைவு

டைண்டால் விளைவு என்ன, இயற்பியல் மற்றும் வேதியியல் துறைகளில் அதன் பயன்பாடுகள் என்ன என்பதை நாங்கள் விரிவாக விளக்குகிறோம்.

வால்யூமெட்ரிக் பிளாஸ்க்

வால்யூமெட்ரிக் பிளாஸ்க்

இந்த கட்டுரையில், அளவீட்டு குடுவை மற்றும் அதன் பண்புகள் தொடர்பான அனைத்தையும் விரிவாகக் கூறுவோம். இதைப் பற்றி மேலும் அறிக இங்கே.

உலகம் முழுவதும் பெருங்கடல் நீரோட்டங்கள்

பெருங்கடல் நீரோட்டங்கள்

கடல் நீரோட்டங்கள் மற்றும் அவற்றின் முக்கியத்துவம் பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தையும் நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்கிறோம். நீரின் இயக்கவியல் பற்றி மேலும் அறிக.

ஸ்பெயினின் நீர்த்தேக்கங்கள்

ஸ்பெயினின் நீர்த்தேக்கங்கள்

இந்த கட்டுரையில் ஸ்பெயினில் உள்ள நீர்த்தேக்கங்களின் அனைத்து குணாதிசயங்களையும், அது வறட்சியை எவ்வாறு எதிர்கொள்கிறது என்பதையும் உங்களுக்குக் கூறுவோம். இங்கே மேலும் அறிக.

சிலூரியன் விலங்குகள்

சிலூரியன் விலங்கினங்களின் அனைத்து பண்புகள், பரிணாமம் மற்றும் தழுவல் ஆகியவற்றை நாங்கள் உங்களுக்கு கற்பிக்கிறோம். இந்த புவியியல் காலம் பற்றி மேலும் அறிக.

பனிப்பாறைகள்

இந்த கட்டுரையில் பனி யுகங்களைப் பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தையும், அறிவியலின் படி அவை ஏன் நிகழ்கின்றன என்பதையும் நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்கிறோம். இதைப் பற்றி அனைத்தையும் இங்கே அறிக.

அண்டார்டிகாவில் பச்சை பனி

பச்சை பனி

இந்த கட்டுரையில் பச்சை பனி என்றால் என்ன, காலநிலை மாற்றத்தின் விளைவுகள் என்ன என்பதை விளக்குகிறோம். இந்த நிகழ்வு பற்றி மேலும் அறிக.

ஓடோமீட்டர்

இந்த கட்டுரையில் ஓடோமீட்டரின் அனைத்து குணாதிசயங்களையும் அது எதற்கானது என்பதையும் உங்களுக்குக் கூறுவோம். இந்த வகை அளவிடும் சாதனம் பற்றி மேலும் அறிக.

கார்போனிஃபெரஸ் காலம்

கார்போனிஃபெரஸ் விலங்குகள்

கார்போனிஃபெரஸ் விலங்கினங்களை உருவாக்கிய விலங்குகளின் அனைத்து பண்புகள், தழுவல் மற்றும் வகைகளை நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்கிறோம். இதைப் பற்றி மேலும் அறிக இங்கே.