நாச்சோ மொராட்டா

பொறியாளர், வானிலை, அறிவியல் மற்றும் இயற்கை நிகழ்வுகளை விரும்புபவர்.