அழுத்தம் சாய்வு

அழுத்தம் சாய்வு

El அழுத்தம் சாய்வு இது இயற்பியல் மற்றும் வானிலை போன்ற அறிவியல்களில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது ஒரு திரவத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட திசையில் அழுத்தம் எவ்வளவு வேகமாக மாறுகிறது என்பதற்கான அளவீடு ஆகும். இந்த திரவம் காற்று மற்றும் நீர் அல்லது வேறு இரண்டாகவும் இருக்கலாம். காற்றின் இயக்கத்தை அறிவதற்கு வானிலை ஆய்வில் பெரும் தொடர்பு உள்ளது.

எனவே, இந்தக் கட்டுரையில் அழுத்தம் சாய்வு என்றால் என்ன, அதன் பண்புகள் மற்றும் வானிலை மற்றும் இயற்பியல் இரண்டிலும் அதன் பயன் பற்றி விளக்கப் போகிறோம்.

அழுத்தம் சாய்வு என்றால் என்ன

அழுத்தம் அமைப்பு

அழுத்தம் சாய்வு ஒரு திரவத்தில் நிலையின் செயல்பாடாக அழுத்தத்தின் மாறுபாட்டைக் குறிக்கிறது. வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், ஒரு திரவத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட திசையில் அழுத்தம் எவ்வளவு விரைவாக மாறுகிறது என்பதற்கான அளவீடு ஆகும்.

ஓய்வில் இருக்கும் ஒரு திரவத்தை கருத்தில் கொள்வதன் மூலம் அழுத்தம் சாய்வு நன்றாக புரிந்து கொள்ள முடியும். ஒரு பொருள் திரவத்தில் வைக்கப்பட்டால், பொருளின் அடிப்பகுதியில் உள்ள அழுத்தம் மேலே உள்ள அழுத்தத்தை விட அதிகமாக இருக்கும். ஏனென்றால், பொருளின் எடை திரவத்தின் மீது கீழ்நோக்கிய விசையைச் செலுத்தி, கீழே அழுத்தத்தை அதிகரிக்கிறது. அழுத்தம் சாய்வு, இந்த வழக்கில், நேர்மறை, இருந்து நீங்கள் திரவத்தில் இறங்கும்போது அழுத்தம் அதிகரிக்கிறது.

அழுத்தம் சாய்வு எதிர்மறையாகவும் இருக்கலாம், அதாவது நீங்கள் திரவத்தில் கீழே செல்லும்போது அழுத்தம் குறைகிறது. உதாரணமாக, ஒரு திரவம் இயக்கத்தில் இருந்தால், திரவத்தின் மேல் அழுத்தம் கீழே உள்ள அழுத்தத்தை விட குறைவாக இருக்கும். ஏனென்றால், நகரும் திரவம் மேல் மேற்பரப்பில் ஒரு உராய்வு விசையை அனுபவிக்கிறது, இது அந்த பகுதியில் அழுத்தத்தை குறைக்கிறது. இந்த வழக்கில் அழுத்தம் சாய்வு எதிர்மறையாக இருக்கும்.

திரவ இயக்கவியல் மற்றும் ஒலி அலை கோட்பாடு உட்பட திரவ இயற்பியலின் பல அம்சங்களில் அழுத்தம் சாய்வு முக்கியமானது. குறிப்பாக, ஒரு திரவத்தில் உள்ள அழுத்தம் சாய்வின் மாறுபாடு, திரவத்தின் வேகத்தை அல்லது அதில் மூழ்கியிருக்கும் பொருள்களால் அனுபவிக்கும் சக்தியை தீர்மானிக்க பயன்படுத்தப்படலாம்.

அது எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது

அழுத்தம் சாய்வு என்பது ஒரு திரவத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட திசையில் உள்ள தூரத்தைப் பொறுத்து அழுத்தத்தின் மாற்ற விகிதமாக கணக்கிடப்படுகிறது. அதாவது, செங்குத்து அல்லது கிடைமட்ட திசையில் அழுத்தத்தின் மாற்றத்தின் வீதத்தை கணக்கிட முடியும், எடுத்துக்காட்டாக.

செங்குத்து திசையில் அழுத்தம் சாய்வு கணக்கிட, சமன்பாடு பயன்படுத்தப்படலாம்:

∆P/∆z

இதில் ∆P என்பது செங்குத்து திசையில் இரண்டு புள்ளிகளுக்கு இடையே உள்ள அழுத்த வேறுபாடு மற்றும் ∆z என்பது இரண்டு புள்ளிகளுக்கு இடையே உள்ள செங்குத்து தூரம். முடிவு நேர்மறையாக இருந்தால், நீங்கள் திரவத்தில் இறங்கும்போது அழுத்தம் அதிகரிக்கிறது மற்றும் அழுத்தம் சாய்வு நேர்மறையாக இருக்கும் என்று அர்த்தம். முடிவு எதிர்மறையாக இருந்தால், நீங்கள் திரவத்தில் கீழே செல்லும்போது அழுத்தம் குறைகிறது மற்றும் அழுத்தம் சாய்வு எதிர்மறையாக உள்ளது என்று அர்த்தம்.

கிடைமட்ட திசையில் அழுத்தம் சாய்வு கணக்கிட, சமன்பாட்டைப் பயன்படுத்தலாம்:

∆P/∆x

இதில் ∆P என்பது ஒரு கிடைமட்ட திசையில் உள்ள இரண்டு புள்ளிகளுக்கு இடையே உள்ள அழுத்த வேறுபாடு மற்றும் ∆x என்பது இரண்டு புள்ளிகளுக்கு இடையே உள்ள கிடைமட்ட தூரம் ஆகும். முடிவு நேர்மறையாக இருந்தால், அது ∆x திசையில் அழுத்தம் அதிகரிக்கிறது மற்றும் அழுத்தம் சாய்வு நேர்மறை என்று அர்த்தம். முடிவு எதிர்மறையாக இருந்தால், அழுத்தம் ∆x திசையில் குறைகிறது மற்றும் அழுத்தம் சாய்வு எதிர்மறையாக இருக்கும்.

இது ஒரு திரவத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட திசையில் உள்ள தூரத்தைப் பொறுத்து அழுத்தத்தின் மாற்ற விகிதமாக கணக்கிடப்படுகிறது. இது ஒரு திரவத்தில் அழுத்தத்தின் மாறுபாடு மற்றும் திரவத்தின் நடத்தை மற்றும் அதில் மூழ்கியிருக்கும் பொருட்களின் மீதான அதன் செல்வாக்கைப் புரிந்துகொள்ள அனுமதிக்கிறது.

இயற்பியலில் அழுத்தம் சாய்வு

திரவ அழுத்தம் சாய்வு

அழுத்தம் சாய்வு என்பது திரவ இயக்கவியலில் ஒரு முக்கியமான அளவீடு ஆகும், ஏனெனில் இது திரவத்தின் ஓட்டம் மற்றும் திரவத்தில் மூழ்கியிருக்கும் பொருட்களின் மீது செயல்படும் சக்தியை பாதிக்கலாம்.

எடுத்துக்காட்டாக, திரவ இயக்கவியலில் அழுத்தம் சாய்வு அடிப்படையானது, ஏனெனில் ஒரு திரவத்தின் ஓட்டம் என்பது அதிக அழுத்தம் உள்ள பகுதியிலிருந்து குறைந்த அழுத்தம் உள்ள பகுதிக்கு செல்லும் திரவத்தின் போக்கு என புரிந்து கொள்ள முடியும். ஒரு குறிப்பிட்ட திசையில் செங்குத்தான அழுத்த சாய்வு அந்த திசையில் வேகமான திரவ ஓட்டத்தைக் குறிக்கலாம்.

கூடுதலாக, ஒரு திரவத்தில் மூழ்கியிருக்கும் பொருட்களின் இயக்கத்திற்கு எதிர்ப்பைப் புரிந்துகொள்வதில் அழுத்தம் சாய்வு முக்கியமானது. பொதுவாக, ஒரு பொருளின் இயக்கத்திற்கு எதிர்ப்பு என்பது திரவத்துடன் தொடர்பு கொண்ட பொருளின் மீது செயல்படும் உராய்வு விசையின் காரணமாகும். அழுத்தம் சாய்வு இந்த உராய்வு சக்தியை பாதிக்கலாம், எனவே, பொருளின் இயக்கத்திற்கு எதிர்ப்பு.

அழுத்தம் சாய்வு ஒலி அலைகளின் கோட்பாட்டிலும் இது முக்கியமானது, ஒரு திரவத்தில் ஒலியின் வேகம் திரவத்தின் அழுத்தத்தின் மாறுபாட்டுடன் தொடர்புடையது என்பதால். எனவே, ஒரு திரவத்தில் ஒலி அலைகளின் வேகத்தைக் கணக்கிட அழுத்தம் சாய்வு பயன்படுத்தப்படுகிறது.

வானிலை ஆய்வில் முக்கியத்துவம்

வளிமண்டல அழுத்தத்தின் மாறுபாடு மற்றும் வளிமண்டலத்தில் உள்ள அழுத்தம் சாய்வு வானிலை மற்றும் காற்றின் வடிவங்களில் செல்வாக்கு செலுத்துவதால், வளிமண்டலவியலில் அழுத்தம் சாய்வு முக்கியமானது.

வானிலை அறிவியலில் காற்றின் திசையையும் வேகத்தையும் தீர்மானிக்க அழுத்தம் சாய்வு பயன்படுத்தப்படுகிறது. காற்றின் திசை என்பது காற்று பாயும் திசை என வரையறுக்கப்படுகிறது. உயர் அழுத்த பகுதியிலிருந்து குறைந்த அழுத்த பகுதி வரை. காற்றின் வேகம் அழுத்தம் சாய்வின் அளவால் தீர்மானிக்கப்படுகிறது, இரண்டு புள்ளிகளுக்கு இடையே அழுத்தம் வேறுபாடு அதிகமாக இருக்கும் போது அதிகமாக இருக்கும்.

மேலும், புயல்கள் மற்றும் சூறாவளி போன்ற வானிலை அமைப்புகளை உருவாக்குவதில் அழுத்தம் சாய்வு முக்கியமானது. வளிமண்டலத்தில் உள்ள அழுத்தம் சாய்வு குறைந்த அழுத்தத்தின் மையத்தைச் சுற்றி சுழற்சிக் காற்றை உருவாக்கலாம், இது புயல்கள் மற்றும் வெப்பமண்டல சூறாவளிகளை உருவாக்க வழிவகுக்கும்.

வானிலை முனைகளை உருவாக்குவதில் அழுத்தம் சாய்வு முக்கியமானது, வெவ்வேறு வெப்பநிலை, ஈரப்பதம் மற்றும் அழுத்தங்களைக் கொண்ட காற்று நிறைகள் காணப்படும் பகுதிகள். குளிர்ந்த காற்று நிறை ஒரு சூடான, குறைந்த அடர்த்தியான காற்று வெகுஜனத்தை சந்திக்கும் போது முன்னணிகள் உருவாகின்றன, இது மேகங்கள் மற்றும் மழைப்பொழிவை ஏற்படுத்தக்கூடிய அழுத்த சாய்வை உருவாக்குகிறது.

காற்றின் திசை மற்றும் வேகம், புயல்கள் மற்றும் சூறாவளி போன்ற வானிலை அமைப்புகளின் உருவாக்கம் மற்றும் வானிலை முனைகளின் உருவாக்கம் ஆகியவற்றில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவதால், அழுத்தம் சாய்வு என்பது வானிலை ஆய்வில் ஒரு முக்கியமான அளவீடு ஆகும். வளிமண்டலத்தில் உள்ள அழுத்தச் சாய்வைப் புரிந்துகொள்வதும் அளவிடுவதும் வானிலை மற்றும் காற்றின் வடிவங்களைப் புரிந்துகொள்வதற்கும் கணிக்குவதற்கும் முக்கியமானதாகும்.

இந்த தகவலின் மூலம் நீங்கள் அழுத்தம் சாய்வு மற்றும் அதன் பண்புகள் பற்றி மேலும் அறிய முடியும் என்று நம்புகிறேன்.


உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்கவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்பட்ட முடியாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டிருக்கும் *

*

*

  1. தரவுக்கு பொறுப்பு: மிகுவல் ஏஞ்சல் கேடன்
  2. தரவின் நோக்கம்: கட்டுப்பாட்டு ஸ்பேம், கருத்து மேலாண்மை.
  3. சட்டபூர்வமாக்கல்: உங்கள் ஒப்புதல்
  4. தரவின் தொடர்பு: சட்டபூர்வமான கடமையால் தவிர மூன்றாம் தரப்பினருக்கு தரவு தெரிவிக்கப்படாது.
  5. தரவு சேமிப்பு: ஆக்சென்டஸ் நெட்வொர்க்குகள் (EU) வழங்கிய தரவுத்தளம்
  6. உரிமைகள்: எந்த நேரத்திலும் உங்கள் தகவல்களை நீங்கள் கட்டுப்படுத்தலாம், மீட்டெடுக்கலாம் மற்றும் நீக்கலாம்.