නිවසේ සිට starlink චන්ද්‍රිකා බලන්නේ කෙසේද?

Starlink චන්ද්‍රිකා බලන්නේ කෙසේද?

අපි ඒවා මොනවාද සහ ඔහු රැගෙන යාමට අදහස් කරන Elon Musk ගේ චන්ද්‍රිකා රාශියක් වන Starlink චන්ද්‍රිකා දකින්නේ කෙසේද යන්න පැහැදිලි කරන්නෙමු.

publicidad
ලක්ෂණ nilometer

Nilometer යනු කුමක්ද?

ප්‍රාග් ඓතිහාසික යුගයේ කෘෂිකර්මාන්තය රඳා පැවතුනේ අහසින් වැටෙන ජලය මතය. ශතවර්ෂ ගණනාවකට පසු, මිනිසුන් ආධිපත්‍යය දැරීමට පටන් ගත්හ ...

ප්‍රවර්ග ඉස්මතු කිරීම්