560

මෑත වසරවල වඩාත් විනාශකාරී සුළි සුළං සහ සුළි කුණාටු

දැන් මුළු පැසිෆික් ප්‍රදේශයම සුළි සුළං හා සුළි කුණාටු මධ්‍යයේ පවතින බැවින් එය හොඳ කාලයකි ...