කොපන් දේශගුණික වර්ගීකරණ අංශය

කොපන් දේශගුණික වර්ගීකරණය

ග්‍රහලෝකයේ දේශගුණය ඇතැම් විචල්‍යයන් හා පරාමිතීන් අනුව විවිධ ආකාරවලින් වර්ග කළ හැකිය. ඔබට වර්ගීකරණය කිරීමට හැකි විය යුතුයි ...

මධ්යකාලීන දින දර්ශනය

මධ්යකාලීන දින දර්ශනය

දින දර්ශනය සමාජ කාලය පිළිබඳ සංකල්පයේ එක් පරීක්ෂණයකි. එය විශ්ලේෂණය කිරීමෙන් අපට වෙනත් ලක්ෂණ පිළිබඳ තොරතුරු ලබා ගත හැකිය ...

publicidad
ලිබ්නිස් චරිතාපදානය

ලිබ්නිස් චරිතාපදානය

මෙම බ්ලොග් අඩවිය තුළ අපි සැමවිටම කතා කරන්නේ වඩාත්ම වැදගත් විද්‍යා scientists යන් සහ විද්‍යා ලෝකයට ඔවුන් දක්වන දායකත්වය ගැන ය. නැත…