හිමාලය

කෝඩිලරස්

කෝඩිලෙරාස් යනු එකිනෙකට සම්බන්ධ වූ විශාල කඳුකර ප්‍රදේශ වන අතර ඒවා සාමාන්‍යයෙන් රටවල් අතර භූගෝලීය මායිම් ලෙස සේවය කරති. ඔවුන් ආරම්භ වූයේ ...