ග්‍රහලෝක පද්ධතියක් විනාශ කරන තරුව

ග්‍රහලෝක පද්ධතියක් විනාශ කරන මිය ගිය තාරකාව

විශ්වය අඛණ්ඩව ප්‍රසාරණය වන බවත් තාරකා සහ පද්ධති නිර්මාණය කිරීම හා විනාශ කිරීම සිදු වන බවත් අපි දනිමු.