ඩෝරියන් සුළි කුණාටුව

ඩෝරියන් සුළි කුණාටුව

දේශගුණික විපර්යාසයන් මගින් කාලගුණ විද්‍යාත්මක සංසිද්ධීන් ශ්‍රේණිගත කිරීමේ සංඛ්‍යාතය හා තීව්‍රතාව වැඩි කරන බව අපි දනිමු ...

කොපන් දේශගුණික වර්ගීකරණ අංශය

කොපන් දේශගුණික වර්ගීකරණය

ග්‍රහලෝකයේ දේශගුණය ඇතැම් විචල්‍යයන් හා පරාමිතීන් අනුව විවිධ ආකාරවලින් වර්ග කළ හැකිය. ඔබට වර්ගීකරණය කිරීමට හැකි විය යුතුයි ...