කුණාටුව

Gerard Y Fien කුණාටු අපට සැබෑ ශීත කාලය ගෙන එයි

ජෙරාඩ් සහ ෆියන් කුණාටු අපව යථාර්තයට ගෙනවිත් ඇත. උණුසුම් උෂ්ණත්වයේ සරත් සෘතුවේ පසු, මෙම කාලගුණ විද්‍යාත්මක සංසිද්ධි…