ක්ලෝඩි කැසල්

මම ක්ෂේත්‍රයේ හැදී වැඩුණු අතර, මා වටා ඇති සෑම දෙයකින්ම ඉගෙන ගනිමින්, අත්දැකීම් සහ සොබාදහම සමඟ ඇති සම්බන්ධය අතර සහජ සහජීවනයක් ඇති කළෙමි. කාලය ගෙවී යත්ම, අප සියල්ලන්ම අප තුළ ස්වභාවික ලෝකයට ගෙන යන එම සම්බන්ධය ගැන මට පුදුම විය නොහැක.

ක්ලෝඩි කැසල්ස් විසින් 98 ජුනි මාසයේ සිට ලිපි 2017 ක් ලියා ඇත