පරිසර පද්ධතියක් යනු කුමක්ද?

පරිසර පද්ධතියක් යනු කුමක්ද?

බොහෝ අය පරිසර පද්ධතියක් යනු කුමක්දැයි නොදනිති. පරිසර පද්ධති යනු අන්තර්ක්‍රියා කරන ජීවීන්ගේ කණ්ඩායම් වලින් සෑදුනු ජීව විද්‍යාත්මක පද්ධති වේ...