ලක්ෂණ nilometer

Nilometer යනු කුමක්ද?

ප්‍රාග් ඓතිහාසික යුගයේ කෘෂිකර්මාන්තය රඳා පැවතුනේ අහසින් වැටෙන ජලය මතය. ශතවර්ෂ ගණනාවකට පසු, මිනිසුන් ආධිපත්‍යය දැරීමට පටන් ගත්හ ...