ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ

ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ

ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਮੌਸਮ ਹਨ ਜੋ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ. ਦੇ ਮੌਸਮ ...

ਪ੍ਰਚਾਰ
ਕੋਪੇਨ ਜਲਵਾਯੂ ਵਰਗੀਕਰਣ ਵਿਭਾਗ

ਕੋਪੇਨ ਜਲਵਾਯੂ ਵਰਗੀਕਰਣ

ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਗੀਕਰਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ...

ਜਲਵਾਯੂ

ਯਕੀਨਨ ਤੁਸੀਂ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਨਾਲ ਉਲਝਾਇਆ ਹੈ. ਮੌਸਮ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ...