വിഭാഗങ്ങൾ

കാലാവസ്ഥാ ശാസ്ത്രത്തെയും ശാരീരിക പ്രതിഭാസങ്ങളെയും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കുള്ള ഒരു വെബ്സൈറ്റ്. മേഘങ്ങളെക്കുറിച്ചും കാലാവസ്ഥയെക്കുറിച്ചും വ്യത്യസ്ത കാലാവസ്ഥാ പ്രതിഭാസങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്നും അവയെ അളക്കാനുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ, ഈ ശാസ്ത്രം നിർമ്മിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞരെക്കുറിച്ചും നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നു.

ഭൂമിയെക്കുറിച്ചും അതിന്റെ രൂപവത്കരണത്തെക്കുറിച്ചും അഗ്നിപർവ്വതങ്ങളെക്കുറിച്ചും പാറകളെക്കുറിച്ചും ഭൂമിശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ചും നക്ഷത്രങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ചും ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ചും നാം സംസാരിക്കുന്നു.

ഒരു യഥാർത്ഥ ആനന്ദം