മിലങ്കോവിച്ച് സൈക്കിളുകൾ

മിലങ്കോവിച്ച് ചക്രങ്ങളും കാലാവസ്ഥയും

The മിലങ്കോവിച്ച് സൈക്കിളുകൾ ഭ്രമണപഥത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ ഗ്ലേഷ്യൽ, ഇന്റർഗ്ലേഷ്യൽ കാലഘട്ടങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നു എന്ന വസ്തുതയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് ഇത്. ഭൂമിയുടെ ചലനത്തെ മാറ്റുന്ന മൂന്ന് അടിസ്ഥാന പാരാമീറ്ററുകൾ അനുസരിച്ച് കാലാവസ്ഥ വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു. പലരും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം മിലങ്കോവിച്ച് സൈക്കിളുകൾക്ക് കാരണമാകുന്നു, എന്നാൽ ഇത് അങ്ങനെയല്ല.

ഇക്കാരണത്താൽ, മിലങ്കോവിച്ച് സൈക്കിളുകൾ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്നും നമ്മുടെ ഗ്രഹത്തിന് കാലാവസ്ഥാ ജോഡി എത്ര പ്രധാനമാണെന്നും നിങ്ങളോട് പറയാൻ ഞങ്ങൾ ഈ ലേഖനം സമർപ്പിക്കാൻ പോകുന്നു.

എന്താണ് മിലങ്കോവിച്ച് സൈക്കിളുകൾ?

മിലങ്കോവിച്ച് സൈക്കിളുകൾ

ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ശാസ്ത്രീയ മാതൃകകളിലൊന്നാണ് നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത്. XNUMX-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മിലങ്കോവിച്ച് ചക്രം വരുന്നതിനുമുമ്പ്, ഭൂമിയിലെ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന ഘടകങ്ങൾ ശാസ്ത്ര സമൂഹത്തിൽ വലിയ തോതിൽ അജ്ഞാതമായിരുന്നു. ജോസഫ് അധേമർ അല്ലെങ്കിൽ ജെയിംസ് ക്രോൾ പോലുള്ള ഗവേഷകർ പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മധ്യത്തിലെ ഹിമപാളികൾ മുതൽ കടുത്ത കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെ കാലഘട്ടങ്ങൾ വരെ അവർ ഉത്തരം തേടുന്നു. സെർബിയൻ ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞനായ മിലങ്കോവിച്ച് അവ വീണ്ടെടുക്കുകയും എല്ലാം മാറ്റിമറിച്ച ഒരു സിദ്ധാന്തത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുവരെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും ഗവേഷണങ്ങളും അവഗണിക്കപ്പെട്ടു.

കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെ മനുഷ്യർ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നുവെന്ന് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, എന്നാൽ ഇത് മാത്രമല്ല ഘടകം എന്നതും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഭൂമിയിലെ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം ഗ്രഹത്തിന് പുറത്തുള്ള ഘടകങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്താൽ വിശദീകരിക്കാം. ഭ്രമണപഥത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന് എങ്ങനെ കാരണമാകുമെന്ന് മിലങ്കോവിച്ച് സൈക്കിളുകൾ വിശദീകരിക്കുന്നു.

മിലങ്കോവിച്ച് സൈക്കിൾ പാരാമീറ്ററുകൾ

ഗ്രഹത്തിന്റെ താപനില

ഭ്രമണപഥത്തിലെ മാറ്റങ്ങളുമായി കാലാവസ്ഥ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഭൂമിയുടെ കാലാവസ്ഥയെ പൂർണ്ണമായും മാറ്റാൻ സൂര്യന്റെ വികിരണം പര്യാപ്തമല്ലെന്ന് മിലങ്കോവിച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ സാധ്യമാണ്. അവ നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്:

 • ഗ്ലേസിയേഷൻ: ഉയർന്ന ഉത്കേന്ദ്രത, താഴ്ന്ന ചെരിവ്, ഭൂമിക്കും സൂര്യനും ഇടയിലുള്ള വലിയ അകലങ്ങൾ എന്നിവ ഋതുക്കൾക്കിടയിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസത്തിന് കാരണമാകുന്നു.
 • ഇന്റർഗ്ലേഷ്യലുകൾ: താഴ്ന്ന ഉത്കേന്ദ്രത, ഉയർന്ന ചരിവ്, ഭൂമിക്കും സൂര്യനും ഇടയിലുള്ള ചെറിയ ദൂരങ്ങൾ, വ്യത്യസ്ത സീസണുകളിലേക്ക് നയിക്കുന്നു.

മിലങ്കോവിച്ച് സിദ്ധാന്തം അനുസരിച്ച്, ഇത് മൂന്ന് അടിസ്ഥാന പാരാമീറ്ററുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഒരു ഗ്രഹത്തിന്റെ വിവർത്തനത്തിന്റെയും ഭ്രമണത്തിന്റെയും ചലനത്തെ പരിഷ്ക്കരിക്കുന്നു:

 • പരിക്രമണപഥത്തിന്റെ ഉത്കേന്ദ്രത. ദീർഘവൃത്തം എത്രത്തോളം നീട്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് ഇത്. ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണപഥം കൂടുതൽ ദീർഘവൃത്താകൃതിയിലാണെങ്കിൽ, ഉത്കേന്ദ്രത കൂടുതലാണ്, കൂടുതൽ വൃത്താകൃതിയിലാണെങ്കിൽ തിരിച്ചും. ഈ വ്യതിയാനം ഭൂമിക്ക് ലഭിക്കുന്ന സൗരവികിരണത്തിന്റെ അളവിൽ 1% മുതൽ 11% വരെ വ്യത്യാസം വരുത്തും.
 • ചെരിവ്. ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണ അച്ചുതണ്ടിന്റെ കോണിലെ മാറ്റങ്ങളാണിവ. ഓരോ 21,6 വർഷത്തിലും 24,5º നും 40.000º നും ഇടയിൽ ഡിപ് ചാഞ്ചാടുന്നു.
 • പ്രിസെഷൻ ഭ്രമണത്തിന്റെ ദിശയ്ക്ക് എതിർവശത്തുള്ള ഭ്രമണ അക്ഷം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്. അറുതികളുടെയും വിഷുദിനങ്ങളുടെയും ആപേക്ഷിക സ്ഥാനങ്ങൾ മാറ്റുന്നതിന്റെ ഫലമാണ് കാലാവസ്ഥയിൽ അതിന്റെ സ്വാധീനം.

സെർബിയൻ ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞൻ XNUMX-ആം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിൽ കാണിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, മനുഷ്യന്റെ സ്വാധീനത്തിന് പുറമേ, നമ്മുടെ ഗ്രഹം എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്നും പരിക്രമണ മാറ്റങ്ങൾ കാലാവസ്ഥയെ എങ്ങനെ മാറ്റും എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്.

എന്നിരുന്നാലും, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിൽ നമ്മുടെ പങ്ക് അനിഷേധ്യമാണ്. മനുഷ്യൻ ഭൂമിയുടെയും കാലാവസ്ഥയുടെയും സാധാരണ ചക്രങ്ങളുടെ സ്വഭാവം മാറ്റുകയാണ്, അതിനാൽ പരിസ്ഥിതിയെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു സുസ്ഥിരമായ പെരുമാറ്റം നാം ആരംഭിക്കണം.

കാലാവസ്ഥാ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ

താപനില വ്യതിയാനങ്ങൾ

നിലവിൽ, വടക്കൻ അർദ്ധഗോളത്തിലെ ശൈത്യകാലത്ത് (ജനുവരി) ഭൂമി പെരിഹെലിയനിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നതിനാൽ, സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള കുറഞ്ഞ ദൂരം ആ അർദ്ധഗോളത്തിലെ ശൈത്യകാല തണുപ്പിനെ ഭാഗികമായി തടയുന്നു. സമാനമായി, കാരണം വടക്കൻ അർദ്ധഗോളത്തിലെ വേനൽക്കാലത്ത് ഭൂമി അഫെലിയോൺ ആണ് (ജൂലൈ), സൂര്യനിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ അകലത്തിൽ അത് വേനൽക്കാലത്തെ ചൂടിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്നു. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, സൂര്യനു ചുറ്റുമുള്ള ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണപഥത്തിന്റെ നിലവിലെ ഘടന വടക്കൻ അർദ്ധഗോളത്തിലെ സീസണൽ താപനില വ്യത്യാസങ്ങൾ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.

നേരെമറിച്ച്, തെക്കൻ അർദ്ധഗോളത്തിലെ കാലാനുസൃതമായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഊന്നിപ്പറയുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, വടക്ക് ഭാഗത്ത് വേനൽക്കാലം കൂടുതലായതിനാൽ, സൂര്യൻ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അകലെയായിരിക്കുമ്പോൾ ശീതകാലം കുറവായതിനാൽ, ലഭിക്കുന്ന സീസണൽ എനർജി പൂളിലെ വ്യത്യാസം അത്ര വലുതല്ല.

സിദ്ധാന്തങ്ങൾ

പാലിയോക്ലൈമേറ്റിന്റെ പരമ്പരാഗത സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഗ്ലേഷ്യലൈസേഷനും ഡീഗ്ലേസിംഗും നിർദ്ദേശിക്കുന്നു വടക്കൻ അർദ്ധഗോളത്തിൽ ഉയർന്ന അക്ഷാംശങ്ങളിൽ ആരംഭിച്ച് ഗ്രഹത്തിന്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിച്ചു. മിലങ്കോവിച്ചിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, വേനൽ ഉരുകുന്നത് കുറയ്ക്കാനും കൂടുതൽ മഞ്ഞുവീഴ്ച അനുവദിക്കാനും വടക്കൻ അർദ്ധഗോളത്തിലെ ഉയർന്ന അക്ഷാംശങ്ങളിൽ തണുത്ത വേനൽക്കാലം ആവശ്യമാണ്. ശരത്കാലം ശീതകാലം മുമ്പ് വരുന്നു.

മഞ്ഞും മഞ്ഞും അടിഞ്ഞുകൂടുന്നതിന്, വേനൽക്കാല ഇൻസുലേഷൻ കുറവായിരിക്കണം, ഇത് വടക്കൻ വേനൽക്കാലം അഫെലിയനുമായി ഒത്തുപോകുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നു. ഏകദേശം 22.000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, ഏറ്റവും വലിയ ഗ്ലേഷ്യൽ മുന്നേറ്റം സംഭവിച്ചപ്പോൾ ഇത് സംഭവിച്ചു (ഇത് ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നു, പക്ഷേ ഭ്രമണപഥത്തിന്റെ വലിയ ഉത്കേന്ദ്രത കാരണം ഇന്നത്തേതിനേക്കാൾ വലിയ ആഘാതത്തോടെ). നേരെമറിച്ച്, ഉയർന്ന അക്ഷാംശങ്ങളിൽ ഉയർന്ന വേനൽക്കാല ഇൻസുലേഷനും കുറഞ്ഞ ശീതകാല ഇൻസുലേഷനും ഉള്ളപ്പോൾ കോണ്ടിനെന്റൽ ഐസ് നഷ്ടം അനുകൂലമാണ്, തൽഫലമായി ചൂടുള്ള വേനൽക്കാലവും (കൂടുതൽ ഉരുകുന്നത്) തണുത്ത ശൈത്യകാലവും (കുറവ് മഞ്ഞ്).

ഏകദേശം 11.000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ സ്ഥിതിവിശേഷം പരമാവധിയിലെത്തി.. പെരിഹെലിയൻ, അഫെലിയോൺ സ്ഥാനങ്ങൾ സൗരോർജ്ജത്തിന്റെ കാലാനുസൃതമായ വിതരണത്തെ മാറ്റുകയും അവസാനത്തെ ഡീഗ്ലേഷ്യൽ പ്രക്രിയയിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തുകയും ചെയ്‌തിരിക്കാം.

എന്നിരുന്നാലും, വേനൽക്കാലത്ത് വികിരണത്തിന്റെ തീവ്രത വേനൽക്കാലത്തിന്റെ ദൈർഘ്യത്തിന് വിപരീത അനുപാതത്തിലാണെന്ന് കണക്കിലെടുക്കണം. പെരിഹെലിയനിലൂടെ കടന്നുപോകുമ്പോൾ ഭൂമിയുടെ ചലനം വേഗത്തിലാകുമെന്ന് പറയുന്ന കെപ്ലറുടെ രണ്ടാമത്തെ നിയമമാണ് ഇതിന് കാരണം. ഹിമയുഗത്തിൽ പ്രീസെഷൻ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചുവെന്ന സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ അക്കില്ലസിന്റെ കുതികാൽ ഇതാണ്. വേനൽക്കാലത്ത് (അല്ലെങ്കിൽ വടക്കൻ ആവരണം ഉരുകുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഇതിലും മികച്ചത്) സൂര്യന്റെ തീവ്രതയുടെ അവിഭാജ്യത കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ, മുൻകരുതലുകളേക്കാളും പ്രിസെഷന്റെ പ്രത്യേകതകളേക്കാളും ഡിപ് പ്രധാനമാണ്. ധ്രുവപ്രദേശങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഉഷ്ണമേഖലാ കാലാവസ്ഥയിൽ വിഷുദിന പ്രിസെഷൻ സൈക്കിൾ കൂടുതൽ നിർണ്ണായകമായേക്കാം, ഇവിടെ അച്ചുതണ്ട് ചായ്‌വ് ഒരു വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്നു.

ഈ വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മിലങ്കോവിച്ച് സൈക്കിളുകളെക്കുറിച്ചും അവ കാലാവസ്ഥയെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നുവെന്നും കൂടുതലറിയാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.


ലേഖനത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം ഞങ്ങളുടെ തത്ത്വങ്ങൾ പാലിക്കുന്നു എഡിറ്റോറിയൽ എത്തിക്സ്. ഒരു പിശക് റിപ്പോർട്ടുചെയ്യാൻ ക്ലിക്കുചെയ്യുക ഇവിടെ.

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഇടുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല. ആവശ്യമായ ഫീൽഡുകൾ കൊണ്ട് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു *

*

*

 1. ഡാറ്റയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം: മിഗുവൽ ഏഞ്ചൽ ഗാറ്റൻ
 2. ഡാറ്റയുടെ ഉദ്ദേശ്യം: സ്പാം നിയന്ത്രിക്കുക, അഭിപ്രായ മാനേജുമെന്റ്.
 3. നിയമസാധുത: നിങ്ങളുടെ സമ്മതം
 4. ഡാറ്റയുടെ ആശയവിനിമയം: നിയമപരമായ ബാധ്യതയല്ലാതെ ഡാറ്റ മൂന്നാം കക്ഷികളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുകയില്ല.
 5. ഡാറ്റ സംഭരണം: ഒസെന്റസ് നെറ്റ്‌വർക്കുകൾ (ഇയു) ഹോസ്റ്റുചെയ്യുന്ന ഡാറ്റാബേസ്
 6. അവകാശങ്ങൾ: ഏത് സമയത്തും നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ പരിമിതപ്പെടുത്താനും വീണ്ടെടുക്കാനും ഇല്ലാതാക്കാനും കഴിയും.