ವಿಭಾಗಗಳು

ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಪ್ರಿಯರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್. ನಾವು ಮೋಡಗಳು, ಹವಾಮಾನ, ವಿಭಿನ್ನ ಹವಾಮಾನ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಏಕೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಸಾಧನಗಳು, ಈ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇವೆ.

ಆದರೆ ನಾವು ಭೂಮಿಯ ಬಗ್ಗೆ, ಅದರ ರಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳು, ಬಂಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಭೂವಿಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು, ಗ್ರಹಗಳು ಮತ್ತು ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇವೆ.

ನಿಜವಾದ ಆನಂದ