ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಇಯು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತದೆ

ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ

ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ತಾಪಮಾನವು ಮುಂದುವರಿಯುವುದನ್ನು ನಾವು ಬಯಸದಿದ್ದರೆ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಪ್ಪಂದದ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಬೇಕು.

ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಕುರಿತು ಇಯು ಕ್ರಿಯೆಯ ಹೊಸ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಡಿಟರ್ಸ್, ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕ್ರಮ ಅಗತ್ಯ. ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಯಾವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು?

ವಿಹಂಗಮ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ

ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲಗಳ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ

ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ ಅನುರೂಪವಾಗಿದೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿ 79% ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಶಕ್ತಿಯ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ.

ಈ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರ ಪ್ರಕಾರ, ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಬೇಕು, ಯುರೋಪಿಯನ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೇಲೆ ಆದಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಯುರೋಪಿನ ಹವಾಮಾನವು ಶತಮಾನದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನಿಂದ ಬಹಳ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಸರಾಸರಿ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆ ತಲುಪುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಹ uming ಹಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ 2 ° C ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರಬೇಕು ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಪ್ಪಂದದ ನಿಬಂಧನೆಗಳು.

ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ

ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ

ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕರು ಶಕ್ತಿಯ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ದೃ irm ಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಮೂಲಗಳಾದ ಸೌರ, ಗಾಳಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಬರದ ಶಕ್ತಿಯ ಉತ್ಪಾದನೆ. ಅವು ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲಗಳನ್ನು ಹೊರಸೂಸುತ್ತವೆ.

ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನಗಳಿಂದ ಶಕ್ತಿಯ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ, ಕೈಗಾರಿಕೆ, ಮನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೃಷಿಯಿಂದ ಶಕ್ತಿಯ ಬಳಕೆ ಇಯುನ ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯ 79%.

ಅನಿಲ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯು ಗ್ರಹದ ಹವಾಮಾನಕ್ಕೆ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಇಯು ಅವುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಯೋಜನೆಗಳು 2030 ಗುರಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು 2050 ಗುರಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಂಧನ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಸಹ ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಶದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಉತ್ಪಾದನಾ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ದಕ್ಷತೆಯು ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವುದು ಒಂದು ಸವಾಲಾಗಿದೆ.

ಶಕ್ತಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು

ಶಕ್ತಿ ಪರಿವರ್ತನೆ

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಅತ್ಯಂತ ತಕ್ಷಣದ ವಿಧಾನವೆಂದರೆ ಇಯು ಶಕ್ತಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆ.

ಇಂಧನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಅನಿಲ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುಚ್ of ಕ್ತಿಯ ಮುಕ್ತ ಪ್ರಸರಣ ಮತ್ತು ಭೂಪ್ರದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಗಡಿಗಳಿಲ್ಲದೆ ಅವುಗಳ ವ್ಯಾಪಾರೀಕರಣವನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲು ಆಂತರಿಕ ಇಂಧನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಇಂಧನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕರು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಯು. ಆಂತರಿಕ ಶಕ್ತಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಇಯು ಶಕ್ತಿ ನೀತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ, ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ, ಪರಿಸರ ಸಮರ್ಥನೀಯ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ, ಲಾಭದಾಯಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ.

2030 ಮತ್ತು 2050 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಲಾದ ಗುರಿಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಗಳು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಹೇಗಾದರೂ, ಇದು ಬದ್ಧತೆಯಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲಗಳ ಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಕಡಿತಕ್ಕಾಗಿ ನೀತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

2071 ಮತ್ತು 2100 ರ ನಡುವೆ, ಯುರೋಪಿನ ಹವಾಮಾನವು 1961-1990ರ ಹವಾಮಾನಕ್ಕಿಂತ ಬಹಳ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪೂರ್ವ ಮಟ್ಟದಿಂದ 2 ° C ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತದೆ. 2 ° C ಏರಿಕೆಯ umption ಹೆಯು ವಿಶ್ವ ಸರಾಸರಿ: ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದರೂ ಸಹ, ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನವು ಈ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಮೀರುತ್ತದೆ.

ಈ ರೀತಿಯ ಹವಾಮಾನ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಡೆಯಲು ನಾವು ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು.

 


ಲೇಖನದ ವಿಷಯವು ನಮ್ಮ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಸಂಪಾದಕೀಯ ನೀತಿ. ದೋಷವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ.

ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲು ಮೊದಲಿಗರಾಗಿರಿ

ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬಿಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಈಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಪ್ರಕಟವಾದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜಾಗ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ *

*

*

  1. ಡೇಟಾಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ: ಮಿಗುಯೆಲ್ ಏಂಜೆಲ್ ಗಟಾನ್
  2. ಡೇಟಾದ ಉದ್ದೇಶ: ನಿಯಂತ್ರಣ SPAM, ಕಾಮೆಂಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆ.
  3. ಕಾನೂನುಬದ್ಧತೆ: ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ
  4. ಡೇಟಾದ ಸಂವಹನ: ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂವಹನ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
  5. ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆ: ಆಕ್ಸೆಂಟಸ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳು (ಇಯು) ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಡೇಟಾಬೇಸ್
  6. ಹಕ್ಕುಗಳು: ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಮರುಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಳಿಸಬಹುದು.