ಚಲನ ಶಕ್ತಿ

ಚಲನ ಶಕ್ತಿ

ಚಲನ ಶಕ್ತಿ ಎಂದರೇನು ಮತ್ತು ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ಎಂದು ನಾವು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ನೊಬೆಲ್ ಹವಾಮಾನ ಬಹುಮಾನ 2021

ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹವಾಮಾನ 2021

ನೊಬೆಲ್ ಹವಾಮಾನ ಬಹುಮಾನ 2021 ಮತ್ತು ಅದು ಏನನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಕರಗುವ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ

ಗ್ಲೇಶಿಯಲ್ ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಸಾಗರ

ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಗ್ಲೇಶಿಯಲ್ ಸಾಗರ ಮತ್ತು ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಗೆಲಿಲಿ ಸರೋವರ

ಗೆಲಿಲಿ ಸಮುದ್ರ

ಗೆಲಿಲಿ ಸಮುದ್ರ, ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವವೈವಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ನಾವು ಮಾತ್ರ ನೋಡಬಹುದಾದ ಚಂದ್ರನ ಮುಖ

ಚಂದ್ರ ಎಂದರೇನು

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ನದಿ ಸಂಚರಣೆ

ನೈಲ್ ನದಿ

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನೈಲ್ ನದಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ವಿಶ್ವದ ಸಮುದ್ರಗಳು

ವಿಶ್ವದ ಸಮುದ್ರಗಳು

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ಸಮುದ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು.

ಗದ್ದೆಗಳು

ಗದ್ದೆಗಳು

ಗದ್ದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಕೆಂಪು ಗ್ರಹದ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವ

ಮಾರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನೀರು

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಗಾಮಾ ಕಿರಣಗಳು

ಗಾಮಾ ಕಿರಣಗಳು

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಗಾಮಾ ಕಿರಣಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಓ z ೋನ್ ಪದರ ನಾಶ

ಓ z ೋನ್ ಪದರದ ನಾಶ

ಓ z ೋನ್ ಪದರದ ನಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಗಳು ಯಾವುವು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ.

ಕ್ರಾಕಟೋವಾ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ

ಕ್ರಾಕಟೋವಾ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಕಟೋವಾ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಮಂಗಳ ಪರಿಶೋಧನೆ

ಮಂಗಳ ಪರಿಶ್ರಮ

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಗಾಳಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಕಾರ್ಯ

ಗಾಳಿಯ ಗೋಪುರ

ಗೋಪುರದ ಗೋಪುರದ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು, ಮೂಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ವೇಷಿಸಿ. ಈ ಸ್ಮಾರಕದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಇತರ ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನವರು

ಟೆರಾಫಾರ್ಮಿಂಗ್

ಇತರ ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಭೂಪ್ರದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಲೀಬ್ನಿಜ್ ಜೀವನಚರಿತ್ರೆ

ಲೀಬ್ನಿಜ್ ಜೀವನಚರಿತ್ರೆ

ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಮತ್ತು ಗಣಿತಜ್ಞ ಗಾಟ್ಫ್ರೈಡ್ ವಿಲ್ಹೆಲ್ಮ್ ಲೀಬ್ನಿಜ್ ಅವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಮತ್ತು ಸಾಹಸಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಅರ್ನೆಸ್ಟ್ ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್

ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್

ಲಾರ್ಡ್ ಅರ್ನೆಸ್ಟ್ ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಶೋಷಣೆಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಜೀವನಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಯುಂಟು ಮಾಡಿದ ಈ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಪರಿಸರಗೋಳ

ಪರಿಸರಗೋಳ

ಪರಿಸರಗೋಳ ಮತ್ತು ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಕಾಸ್ಮೊಗೊನಿಯಾ

ಕಾಸ್ಮೊಗನಿ

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಬಂಗಾಳದ ಕೊಲ್ಲಿಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು

ಬಂಗಾಳದ ಕೊಲ್ಲಿಗಳು

ಬಂಗಾಳಕೊಲ್ಲಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಅದು ಏಕೆ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ತತ್ತ್ವದ ಅಧ್ಯಯನಗಳು

ಹೈಸೆನ್ಬರ್ಗ್ ಜೀವನಚರಿತ್ರೆ

ವಾರ್ನರ್ ಕಾರ್ಲ್ ಹೈಸನ್ಬರ್ಗ್ ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಶೋಷಣೆ ಮತ್ತು ಜೀವನಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಈ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಹಳದಿ ಸಮುದ್ರ

ಹಳದಿ ಸಮುದ್ರ

ಹಳದಿ ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್

ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಸಿದ್ಧಾಂತ

ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮತ್ತು ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ವೆಜೆನರ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆವಿಷ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಭೂಮಿಯು ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಪರಿಭ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ

ಅಯನ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗಳು

ಅಯನ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ವರ್ಷದ asons ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಟ್ರಾನ್ಸಾಂಟಾರ್ಟಿಕ್ ಪರ್ವತಗಳು

ಟ್ರಾನ್ಸ್-ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಪರ್ವತಗಳು

ಟ್ರಾನ್ಸ್-ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಪರ್ವತಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಫುಲ್ಲರೆನ್ಸ್

ಫುಲ್ಲರೆನ್ಸ್

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಫುಲ್ಲರೀನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಈ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯವರ್ಗ

ಎಡಾಫಾಲಜಿ

ಎಡಾಫಾಲಜಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಾವು ವಿಜ್ಞಾನವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಪರಮಾಣು ರಚನೆ

ಡ್ಯೂಟೇರಿಯಮ್

ಡ್ಯೂಟೇರಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನ ಈ ಐಸೊಟೋಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.

ಗುರುತ್ವ ಸಂಭಾವ್ಯ ಶಕ್ತಿ

ಸಂಭಾವ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಎಂದರೇನು

ಸಂಭಾವ್ಯ ಶಕ್ತಿ, ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಹಿಗ್ಸ್ ಬೋಸನ್

ದಿ ಹಿಗ್ಸ್ ಬೋಸಾನ್

ಹಿಗ್ಸ್ ಬೋಸಾನ್ ಎಂದರೇನು ಮತ್ತು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅರ್ಥ್

ಭೂಮಿಯ ರಚನೆ

ಭೂಮಿಯ ರಚನೆಯು ವಿಭಿನ್ನ ಪದರಗಳಿಂದ ವಿಭಿನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಗ್ರಹದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಲಿಯಲು ನೀವು ಬಯಸುವಿರಾ?

ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ

ನ್ಯೂಟ್ರಿನೊಗಳು

ನ್ಯೂಟ್ರಿನೊಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಈ ಕಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಓಖೋಟ್ಸ್ಕ್ ಸಮುದ್ರ

ಓಖೋಟ್ಸ್ಕ್ ಸಮುದ್ರ

ಓಖೋಟ್ಸ್ಕ್ ಸಮುದ್ರ, ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ರಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಟ್ಯಾಸ್ಮನ್ ಸಮುದ್ರ

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ಯಾಸ್ಮನ್ ಸಮುದ್ರದ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು, ಹವಾಮಾನ, ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ವಿಶ್ವದ ಮರುಭೂಮಿಗಳು

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಶ್ವದ ಮರುಭೂಮಿಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಮಣ್ಣಿನ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಒದ್ದೆಯಾಗಿದೆ

ಜಿಯೋಸ್ಮಿನ್

ಜಿಯೋಸ್ಮಿನ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ದಕ್ಷಿಣ ಚೀನಾ ಸಮುದ್ರ

ದಕ್ಷಿಣ ಚೀನಾ ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಸೌರ ನೇರಳಾತೀತ ಸೂಚ್ಯಂಕ

ನೇರಳಾತೀತ ಸೂಚ್ಯಂಕ

ನೇರಳಾತೀತ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಮತ್ತು ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು

ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಮುದ್ರ

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಮುದ್ರ, ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಅದು ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಂಡಿತು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಡೆಂಡ್ರಾಲಜಿ

ಡೆಂಡ್ರಾಲಜಿ

ಡೆಂಡ್ರಾಲಜಿ ಮತ್ತು ಅದು ಏನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ವಿಜ್ಞಾನದ ಈ ಶಾಖೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಮಳೆ ಸೃಷ್ಟಿ

ಸಿಲ್ವರ್ ಅಯೋಡೈಡ್

ಸಿಲ್ವರ್ ಅಯೋಡೈಡ್, ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಯೋಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಪ್ರಾಚೀನ ಭೂಮಿ

ಪ್ರಾಚೀನ ವಾತಾವರಣ

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಾಚೀನ ವಾತಾವರಣದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮತ್ತು ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ.

ಪೆರ್ಮಿಯನ್ ಅಳಿವು

ಪೆರ್ಮಿಯನ್ ಅಳಿವು

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೆರ್ಮಿಯನ್ ಅಳಿವು ಮತ್ತು ಅದರ ಮೂಲದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಹವಾನಿಯಂತ್ರಣ

ಆವಿಯಾಗುವ ಕೂಲಿಂಗ್

ಆವಿಯಾಗುವ ತಂಪಾಗಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಸಸ್ಯವರ್ಗದ ಮಹಡಿಗಳು

ಕಡಿಮೆ ಕಾಡು

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶದ ಕಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ವಸ್ತು ಮತ್ತು ವಿಕಿರಣಶೀಲತೆ

ವಿಕಿರಣಶೀಲತೆ

ವಿಕಿರಣಶೀಲತೆ, ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು, ಉಪಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಲಿಯಿರಿ. ವಿಕಿರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಯುಟಿಎಂ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳು

UTM ಕಕ್ಷೆಗಳು

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಯುಟಿಎಂ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳು, ಅವುಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಯೋಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಶುಷ್ಕ ಹವಾಮಾನ

ಶುಷ್ಕ ಹವಾಮಾನ

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಶುಷ್ಕ ಹವಾಮಾನ, ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ.

ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು

ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಇತಿಹಾಸದಾದ್ಯಂತದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅವರ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಹಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಕ್ಯಾಂಟಾಬ್ರಿಯನ್ ಸಮುದ್ರ

ಕ್ಯಾಂಟಾಬ್ರಿಯನ್ ಸಮುದ್ರ

ಕ್ಯಾಂಟಾಬ್ರಿಯನ್ ಸಮುದ್ರ, ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಕೋನೀಯ ಆವೇಗ

ಕೋನೀಯ ಆವೇಗ

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಕೋನೀಯ ಆವೇಗ ಮತ್ತು ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಅಲನ್ ಟ್ಯೂರಿಂಗ್

ಅಲನ್ ಟ್ಯೂರಿಂಗ್

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಅಲನ್ ಟ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿನ ಶೋಷಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ.

ಹೋಮೋ ಎರ್ಗಾಸ್ಟರ್ ಮುಖ

ಹೋಮೋ ಎರ್ಗಾಸ್ಟರ್

ಹೋಮೋ ಎರ್ಗಾಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಈ ಪ್ರಾಚೀನ ಮನುಷ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಎನಿಗ್ಮಾ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಲಾಗಿದೆ

ನಾಜ್ಕಾ ಸಾಲುಗಳು

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾಜ್ಕಾ ರೇಖೆಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು, ಮೂಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಸಂಶೋಧಕ ಮಾರ್ಗರಿಟಾ ಸಲಾಸ್

ಮಾರ್ಗರೇಟ್ ಸಲಾಸ್

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾರ್ಗರಿಟಾ ಸಲಾಸ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಶೋಷಣೆಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜೀವನಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಕ್ರೆಬ್ಸ್ ಚಕ್ರ

ಕ್ರೆಬ್ಸ್ ಚಕ್ರ

ಕ್ರೆಬ್ಸ್ ಚಕ್ರ ಮತ್ತು ದೇಹಕ್ಕೆ ಅದರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಸಾರಜನಕದ ಚಕ್ರ

ಸಾರಜನಕದ ಚಕ್ರ

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಸಾರಜನಕ ಚಕ್ರ, ಅದರ ಹಂತಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ.

ಥರ್ಮೋಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್

ಥರ್ಮೋಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್

ಥರ್ಮೋಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅದರ ತತ್ವಗಳ ವಿವರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ನಿಯಾಂಡರ್ತಲ್ ಮನುಷ್ಯ

ನಿಯಾಂಡರ್ತಲ್

ನಿಯಾಂಡರ್ತಲ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮನುಷ್ಯನ ಪೂರ್ವಜರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.

ಮಿತಿಗಳು

ಕಾರ್ನೋಟ್ ಚಕ್ರ

ಕಾರ್ನೋಟ್ ಚಕ್ರ ಮತ್ತು ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಎಂಥಾಲ್ಪಿ

ರಚನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಎಂಥಾಲ್ಪಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಮರುಭೂಮಿ ಹವಾಮಾನ

ಮರುಭೂಮಿ ಹವಾಮಾನ

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಮರುಭೂಮಿ ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಸಾಗರಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು

ವಿಶ್ವದ ಸಾಗರಗಳು

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಪಂಚದ ವಿವಿಧ ಸಾಗರಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ನೀರಿನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಶಾಖದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ

ನೀರಿನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಶಾಖ

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಶಾಖ ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ವಿವರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಹೋಮೋ ಹಿಂದಿನ

ಹೋಮೋ ಹಿಂದಿನ

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಹೋಮೋ ಪೂರ್ವವರ್ತಿಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು, ಮೂಲ ಮತ್ತು ವಿಕಾಸವನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಕೆಂಪು ನೀರು

ರಿಯೊ ಟಿಂಟೊ

ಟಿಂಟೊ ನದಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಗ್ರಹದಲ್ಲಿನ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ನದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಹೋಮೋ ಹ್ಯಾಬಿಲಿಸ್

ಹೋಮೋ ಹ್ಯಾಬಿಲಿಸ್

ಹೋಮೋ ಹ್ಯಾಬಿಲಿಸ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುವ ವಿಕಸನೀಯ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಮರಿಯಾನಾ ಕಂದಕ

ಮರಿಯಾನಾ ಕಂದಕ

ಮರಿಯಾನಾ ಕಂದಕದ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರಪಾತದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ವೇಷಿಸಿ.

ಕರ್ಮನ್‌ನ ಸಾಲು

ಕಾರ್ಮನ್ ಲೈನ್

ಕರ್ಮನ್ ರೇಖೆ ಏನು ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನಾವು ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ವಾತಾವರಣದ ಮಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್

ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಗುಂಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಸಾವಯವ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದಿರುವ ಈ ಅಣುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಹೆನ್ರಿ ಕ್ಯಾವೆಂಡಿಶ್

ಕ್ಯಾವೆಂಡಿಷ್

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಹೆನ್ರಿ ಕ್ಯಾವೆಂಡಿಷ್ ಅವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಈ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮತ್ತು ಅವನ ಶೋಷಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಪ್ರಾಚೀನ ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿ

ಕ್ಯಾಂಬ್ರಿಯನ್ ಪ್ರಾಣಿ

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಬ್ರಿಯನ್ ಪ್ರಾಣಿ ಮತ್ತು ಅದರ ವಿಕಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಟೆಟಿಸ್ ಸಮುದ್ರ

ಥೆಟಿಸ್ ಸಮುದ್ರ

ಟೆಥಿಸ್ ಸಮುದ್ರದ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ವಿಕಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ. ಈ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಮುದ್ರದ ಎಲ್ಲಾ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ.

ಓರ್ಸ್ಟೆಡ್

ಓರ್ಸ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಯೋಗ

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓರ್ಸ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಯೋಗ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅದರ ಅನ್ವಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ವಿವರಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಬೇರಿಂಗ್ ಸಮುದ್ರ

ಬೇರಿಂಗ್ ಸಮುದ್ರ

ಬೇರಿಂಗ್ ಸಮುದ್ರದ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಈ ಸಮುದ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಭೂಮಿಯ ತ್ರಿಜ್ಯ

ಭೂಮಿಯ ತ್ರಿಜ್ಯ

ಭೂಮಿಯ ತ್ರಿಜ್ಯವನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅಳೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಈ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ.

ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕ

ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕದ ಭಾಗಗಳು

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕದ ಮುಖ್ಯ ಭಾಗಗಳು ಯಾವುವು ಮತ್ತು ಅದು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಪ್ರಾಚೀನ ಪ್ರಾಣಿಗಳು

ಆರ್ಡೋವಿಸಿಯನ್ ಪ್ರಾಣಿ

ಆರ್ಡೋವಿಸಿಯನ್ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವನವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.

ಟರ್ಮಿನಲ್ ಹಿಮನದಿಯ ಭಾಗಗಳು

ಹಿಮನದಿಯ ಭಾಗಗಳು

ಹಿಮನದಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಹಿಮನದಿಗಳ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ವಿಕಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಸಮುದ್ರ ಕಂದಕಗಳು

ಸಾಗರ ಕಂದಕಗಳು

ಸಾಗರ ಕಂದಕಗಳ ಎಲ್ಲಾ ರಹಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ರಚನೆಯನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಸಮುದ್ರತಳಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಪ್ಯಾಲಿಯೋಜೀನ್ ಪ್ರಾಣಿ

ಪ್ಯಾಲಿಯೋಜೀನ್ ಪ್ರಾಣಿ

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಲಿಯೋಜೀನ್‌ನ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹೇಗೆ ವಿಕಸನಗೊಂಡಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಟಿಂಡಾಲ್ ಪರಿಣಾಮ

ಟಿಂಡಾಲ್ ಪರಿಣಾಮ

ಟಿಂಡಾಲ್ ಪರಿಣಾಮ ಏನು ಮತ್ತು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಅನ್ವಯಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ವಿವರವಾಗಿ ವಿವರಿಸುತ್ತೇವೆ.

ವಾಲ್ಯೂಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್

ವಾಲ್ಯೂಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಲ್ಯೂಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಸಾಗರ ಪ್ರವಾಹಗಳು

ಸಾಗರ ಪ್ರವಾಹಗಳು

ಸಾಗರ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ನೀರಿನ ಚಲನಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಸಿಲೂರಿಯನ್ ಪ್ರಾಣಿ

ಸಿಲೂರಿಯನ್ ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಭೇದಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು, ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಭೌಗೋಳಿಕ ಅವಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಕಾರ್ಬೊನಿಫೆರಸ್ ಅವಧಿ

ಕಾರ್ಬೊನಿಫೆರಸ್ ಪ್ರಾಣಿ

ಕಾರ್ಬೊನಿಫೆರಸ್ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು, ರೂಪಾಂತರ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಪೆರ್ಮಿಯನ್ ಪ್ರಾಣಿ

ಪೆರ್ಮಿಯನ್ ಪ್ರಾಣಿ

ಪೆರ್ಮಿಯನ್ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ವಿಕಾಸವನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹೇಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದವು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್

ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್

ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವನಚರಿತ್ರೆ ಮತ್ತು ಸಾಹಸಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಯುಂಟು ಮಾಡಿದ ಸಾಪೇಕ್ಷತಾ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

Ötzi ಐಸ್ ಮ್ಯಾನ್

Ötzi, ಐಸ್ ಮ್ಯಾನ್

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದರ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು Ötzi the Iceman ನ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಡಿ!

ಪ್ಯಾಲಿಯೋಜೀನ್ ಅವಧಿ

ಮೆಸೊಜೊಯಿಕ್ ಯುಗವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಅವಧಿಯ ಪ್ಯಾಲಿಯೋಜೀನ್ ಅವಧಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು, ಭೂವಿಜ್ಞಾನ, ಹವಾಮಾನ, ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ.

ಚಿಟ್ಟೆ ಪರಿಣಾಮ

ಚಿಟ್ಟೆ ಪರಿಣಾಮ

ಚಿಟ್ಟೆಯ ಪರಿಣಾಮ ಏನು, ಅದರ ಮೂಲ ಮತ್ತು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ತಿಳಿದಿರುವ ಈ ಪರಿಣಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ನಿಯೋಜೀನ್ ಪ್ರಾಣಿ

ನಿಯೋಜೀನ್ ಪ್ರಾಣಿ

ನಿಯೋಜೀನ್ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ವಿಕಾಸವನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಈ ಅವಧಿ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಕ್ವಾಟರ್ನರಿ ಪ್ರಾಣಿ

ಕ್ವಾಟರ್ನರಿ ಪ್ರಾಣಿ

ಕ್ವಾಟರ್ನರಿಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಈ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಡೆಡ್ ಸೀ

ಮೃತ ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಸಮುದ್ರದ ಎಲ್ಲಾ ಕುತೂಹಲಗಳನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಕೋಂಡಾ ಪರಿಣಾಮ

ಕೋಂಡಾ ಪರಿಣಾಮ

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಕೋಂಡಾ ಪರಿಣಾಮ ಏನು ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಾಯುಯಾನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅದರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಪ್ಯಾಲಿಯೋಸೀನ್ ಪ್ರಾಣಿ

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ಯಾಲಿಯೋಸೀನ್ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ವಿಕಾಸವನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಕ್ಯಾಸ್ಪಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದ ರಚನೆ

ಕ್ಯಾಸ್ಪಿಯನ್ ಸಮುದ್ರ

ಕ್ಯಾಸ್ಪಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು, ರಚನೆ, ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ, ಜೀವವೈವಿಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಬೆದರಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಈಯಸೀನ್ ಪ್ರಾಣಿ

ಈಯಸೀನ್ ಪ್ರಾಣಿ

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಯಸೀನ್ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು, ವೈವಿಧ್ಯೀಕರಣ ಮತ್ತು ವಿಕಾಸವನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಪತನಶೀಲ ಕಾಡು

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಪತನಶೀಲ ಕಾಡಿನ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು, ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ನಿತ್ಯಹರಿದ್ವರ್ಣ ಕಾಡು

ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿತ್ಯಹರಿದ್ವರ್ಣ ಕಾಡಿನ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಮರಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ರೂಪಾಂತರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಆಲಿಗೋಸೀನ್ ಪ್ರಾಣಿ ಸಸ್ತನಿಗಳು

ಆಲಿಗೋಸೀನ್ ಪ್ರಾಣಿ

ಆಲಿಗೋಸೀನ್ ಪ್ರಾಣಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದವು ಮತ್ತು ವಿಕಸನಗೊಂಡಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಓ z ೋನ್ ಪದರದಲ್ಲಿ ರಂಧ್ರ

ಓ z ೋನ್ ಪದರದಲ್ಲಿ ರಂಧ್ರ

ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಓ z ೋನ್ ಪದರದ ರಂಧ್ರ ಮತ್ತು ಮಾನವರು ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ.

ಕ್ಲೋರೊಫ್ಲೋರೊಕಾರ್ಬನ್ಗಳು

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಲೋರೊಫ್ಲೋರೊಕಾರ್ಬನ್‌ಗಳು ಯಾವುವು ಮತ್ತು ಅವು ಹೊಂದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಡೌಗ್ಲಾಸ್ ell ದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ

ಡೌಗ್ಲಾಸ್ ಸ್ಕೇಲ್

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೌಗ್ಲಾಸ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅಲೆಗಳ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಅದರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಮಯೋಸೀನ್ ಪ್ರಾಣಿ

ಮಯೋಸೀನ್ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು, ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ಜಾತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ವಿವರವಾಗಿ ವಿವರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಭೂಮಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಇರಾಡಿಯನ್ಸ್

ಇರಾಡಿಯನ್ಸ್

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಪ್ರಸ್ತುತತೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದ ಹವಾಮಾನದ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಪ್ಲಿಯೊಸೀನ್ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಪ್ಲಿಯೊಸೀನ್ ಪ್ರಾಣಿ

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಿಯೊಸೀನ್ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ವೈವಿಧ್ಯೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಅಬಿಸ್ಸಲ್ ಬಯಲು

ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಪಾತ ಬಯಲು ಮತ್ತು ಅದರ ಮುಖ್ಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಪ್ಲೆಸ್ಟೊಸೀನ್ ಪ್ರಾಣಿ

ಪ್ಲೆಸ್ಟೊಸೀನ್ ಪ್ರಾಣಿ

ಪ್ಲೆಸ್ಟೊಸೀನ್ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಈ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಮೇಲ್ಮೈ ಹರಿವು

ರನ್ಆಫ್ ಎಂದರೇನು

ಹರಿವು ಏನು ಮತ್ತು ಅದು ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ವಿವರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಜಲವಿಜ್ಞಾನದ ಚಕ್ರದ ಈ ಘಟಕ ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರ

ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರ

ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರ ಮತ್ತು ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಈ ಸಾಗರದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಹಿಲಿಯರ್ ಸರೋವರ

ಹಿಲಿಯರ್ ಸರೋವರ

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಿಲಿಯರ್ ಸರೋವರದ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಈ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸರೋವರ ಗುಲಾಬಿ ಏಕೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಹೊಲೊಸೀನ್ ಪ್ರಾಣಿ

ಹೊಲೊಸೀನ್ ಪ್ರಾಣಿ

ಹೊಲೊಸೀನ್‌ನ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಮಾನವರು ನಂದಿಸಿದ ಜಾತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ ಪರಮಾಣು ಮಾದರಿ

ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ ಪರಮಾಣು ಮಾದರಿ

ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ ಪರಮಾಣು ಮಾದರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿವರಿಸುತ್ತೇವೆ. ವಿಜ್ಞಾನದ ವಿಕಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಡೆವೊನಿಯನ್ ಪ್ರಾಣಿ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು

ಡೆವೊನಿಯನ್ ಪ್ರಾಣಿ

ಡೆವೊನಿಯನ್ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಈ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿವರಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಜೀವನದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಮಯೋಸೀನ್ ಯುಗ

ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಯೋಸೀನ್ ಯುಗದ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು, ಹವಾಮಾನ, ಭೂವಿಜ್ಞಾನ, ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ವಿಕಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಪ್ರೊಟೆರೊಜೊಯಿಕ್ ಅಯಾನ್

ಪ್ರೊಟೆರೊಜೊಯಿಕ್ ಅಯಾನ್

ಪ್ರೊಟೆರೊಜೋಯಿಕ್ ಅಯಾನ್‌ನ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು, ಭೂವಿಜ್ಞಾನ, ಹವಾಮಾನ, ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಅಂಟಾರ್ಟಿಕ್ ಸಾಗರ

ಅಂಟಾರ್ಟಿಕ್ ಸಾಗರ

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಸಾಗರದ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು, ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಟ್ರಯಾಸಿಕ್ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಟ್ರಯಾಸಿಕ್ ಪ್ರಾಣಿಗಳು

ಟ್ರಯಾಸಿಕ್ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಈ ಭೌಗೋಳಿಕ ಅವಧಿಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಕ್ರಿಟೇಶಿಯಸ್ ಪ್ರಾಣಿ

ಕ್ರಿಟೇಶಿಯಸ್ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಜಾತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದ ಡೈನೋಸಾರ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಡಾಲ್ಟನ್ ಪರಮಾಣು ಮಾದರಿ

ಡಾಲ್ಟನ್ ಪರಮಾಣು ಮಾದರಿ

ಡಾಲ್ಟನ್ ಪರಮಾಣು ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು, ಪೋಸ್ಟ್ಯುಲೇಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ದೋಷಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಜುರಾಸಿಕ್ ಪ್ರಾಣಿ

ಜುರಾಸಿಕ್ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು.

ಆರ್ಡೋವಿಸಿಯನ್ ಪ್ರಾಣಿ

ಆರ್ಡೋವಿಸಿಯನ್ ಅವಧಿ

ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರ್ಡೋವಿಸಿಯನ್ ಅವಧಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು, ಭೂವಿಜ್ಞಾನ, ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಸಿಲೂರಿಯನ್ ಅವಧಿ

ಸಿಲೂರಿಯನ್ ಅವಧಿ

ಸಿಲೂರಿಯನ್ ಅವಧಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು, ಭೂವಿಜ್ಞಾನ, ಹವಾಮಾನ, ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಅವಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಕ್ಯಾಂಬ್ರಿಯನ್

ಕ್ಯಾಂಬ್ರಿಯನ್ ಅವಧಿ

ಕ್ಯಾಂಬ್ರಿಯನ್ ಅವಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ವಿವರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಜೀವವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ಸ್ಫೋಟವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅವಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಡೆವೊನಿಯನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಡೆವೊನಿಯನ್ ಅವಧಿ

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಡೆವೊನಿಯನ್ ಅವಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಗ್ರಹದ ಭೂವಿಜ್ಞಾನ, ಸಸ್ಯ, ಪ್ರಾಣಿ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಕ್ರಿಟೇಶಿಯಸ್ ಅವಧಿ

ಕ್ರಿಟೇಶಿಯಸ್ ಅವಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಈ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಹಳ ವಿವರವಾಗಿ ವಿವರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಡೈನೋಸಾರ್‌ಗಳು ಹೇಗೆ ಅಳಿದುಹೋದವು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಜುರಾಸಿಕ್

ಜುರಾಸಿಕ್ ಅವಧಿ

ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಜುರಾಸಿಕ್ ಅವಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಲು ಇಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ.

ಟ್ರಯಾಸಿಕ್

ಟ್ರಯಾಸಿಕ್ ಅವಧಿ

ಟ್ರಯಾಸಿಕ್ ಅವಧಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು, ಭೂವಿಜ್ಞಾನ, ಹವಾಮಾನ, ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಈ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಗ್ರಹದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಆಂಡೋಸೋಲ್

ಆಂಡೊಸೋಲ್ ಮಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವೂ

ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಂಡೊಸೊಲ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು, ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಮಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ.

ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್

ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್

ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಗಾಲದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನಾವು ವಿವರವಾಗಿ ವಿವರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಅಂಶದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ.

ಈಯಸೀನ್ ಪ್ರಾಣಿ

ಈಯಸೀನ್ ಯುಗ

ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಯಸೀನ್ ಯುಗದ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು, ಭೂವಿಜ್ಞಾನ, ಹವಾಮಾನ, ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮೂದಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಕಾರ್ಬೊನಿಫೆರಸ್

ಕಾರ್ಬೊನಿಫೆರಸ್ ಅವಧಿ

ಕಾರ್ಬೊನಿಫೆರಸ್ ಅವಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ಬಹಳ ವಿವರವಾಗಿ ವಿವರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಇಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ.

ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳ ಅಧ್ಯಯನದ ವಿವರ

ಬಯೋಸ್ಟ್ರಾಟಿಗ್ರಾಫಿ

ಬಯೋಸ್ಟ್ರಾಟಿಗಾಫಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಭೂವಿಜ್ಞಾನದ ಈ ಶಾಖೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಪೆರ್ಮಿಯನ್ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅಳಿವು

ಪೆರ್ಮಿಯನ್ ಅವಧಿ

ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೆರ್ಮಿಯನ್ ಅವಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಗ್ರಹದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಇಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ.

ಪ್ಲಿಯೊಸೀನ್

ಪ್ಲಿಯೊಸೀನ್

ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ಲಿಯೊಸೀನ್ ಯುಗದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಈ ಭೌಗೋಳಿಕ ಸಮಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಇಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ.

ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಕಾಂತೀಯ ಕುಸಿತ

ಕಾಂತೀಯ ಕುಸಿತ

ಕಾಂತೀಯ ಅವನತಿ ಏನು ಮತ್ತು ಅದು ಏನು ಎಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ನಾಟಿಕಲ್ ಚಾರ್ಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಇಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ.

ಹೊಲೊಸೀನ್

ಹೊಲೊಸೀನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವೂ

ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೊಲೊಸೀನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಈ ಭೌಗೋಳಿಕ ಯುಗದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಇಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ.

ಸಮುದ್ರಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂದರೇನು ಮತ್ತು ಅದು ಏನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತದೆ

ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಮುದ್ರಶಾಸ್ತ್ರ ಯಾವುದು ಮತ್ತು ಅದು ಏನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿನ ನೀರಿನ ದೇಹಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಇಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ.

ಜೋಸೆಲಿನ್ ಬೆಲ್ ಬರ್ನೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ

ಜೋಸೆಲಿನ್ ಬೆಲ್ ಬರ್ನೆಲ್

ಭೌತಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಜೋಸೆಲಿನ್ ಬೆಲ್ ಬರ್ನೆಲ್ ಅವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಮತ್ತು ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯೊಂದಿಗಿನ ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.

ಹಾಲುಹಾದಿ

ಬೆಳಕಿನ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಕ್ಷೆಗಳು

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳಕಿನ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಕ್ಷೆಗಳು ಯಾವುವು ಮತ್ತು ಅವು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೆಂದು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಡ್ಯಾನ್ಯೂಬ್ ನದಿ

ಎಲ್ಲಾ ಯುರೋಪಿನ ಎರಡನೆಯ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಡ್ಯಾನ್ಯೂಬ್ ನದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಅದರ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಥಾಮ್ಸನ್

ಥಾಮ್ಸನ್ ಪರಮಾಣು ಮಾದರಿ

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಥಾಮ್ಸನ್ ಪರಮಾಣು ಮಾದರಿ ಯಾವುದು ಮತ್ತು ಅದು ಏನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತೇವೆ. ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅವರ ಪ್ರಗತಿಗಳು ಏನೆಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಪ್ರಾಚೀನ ಪೋರ್ಚುಲಾನ್ ನಕ್ಷೆಗಳು

ಪೋರ್ಚುಲಾನ್ ಎಂದರೇನು

ಪೋರ್ಚುಲಾನ್ ಎಂದರೇನು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹಿಂದೆ ಬಳಸಲಾಗಿದೆಯೆಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ನಕ್ಷೆಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಾರವು ಹೇಗೆ ಸುಧಾರಿಸಿದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಉಷ್ಣ ಸಂವಹನ

ಸಂವಹನ ಪ್ರವಾಹಗಳು

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂವಹನ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಯಾವುವು ಮತ್ತು ಅವು ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ. ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಡಿ!

ನೈಸರ್ಗಿಕ ಇಕೋಟೋನ್

ಇಕೋಟೋನ್ ಎಂದರೇನು

ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕೋಟೋನ್ ಎಂದರೇನು ಮತ್ತು ಅದು ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ

ಟೈರ್ಹೇನಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದ ತೀರಗಳು

ಟೈರ್ಹೇನಿಯನ್ ಸಮುದ್ರ

ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೈರ್ಹೇನಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಸಮುದ್ರದ ಮೋಡಿ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಅದು ಏಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ.

ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೋಸ್ಪಿಯರ್ನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು

ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೋಸ್ಪಿಯರ್

ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೋಸ್ಪಿಯರ್‌ನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು, ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಮೂಲವನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಭೂಮಿಯ ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರ ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಕೇಂದ್ರ ಮೊರೈನ್

ಮೊರೈನ್ಗಳು ಯಾವುವು

ಹಿಮನದಿಯ ಚಲನಶೀಲತೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮೊರೈನ್ಗಳು ಯಾವುವು ಮತ್ತು ಅವು ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ವಿವರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಲು ಇಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ.

ಜಲಗೋಳ

ಜಲಗೋಳ ಯಾವುದು, ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುವು ಮತ್ತು ಅದು ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಬಹಳ ವಿವರವಾಗಿ ವಿವರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಡಿ!

ಪೀಳಿಗೆಯ ಜೈವಿಕ ಇಂಧನಗಳು

ಜೈವಿಕ ಇಂಧನಗಳು

ಜೈವಿಕ ಇಂಧನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅವು ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಅನಾನುಕೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ನಮೂದಿಸಿ.

ಗಾಳಿಯ ಸಂಯೋಜನೆ

ಗಾಳಿಯ ಸಂಯೋಜನೆ

ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಾಳಿಯ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ, ಅದು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಡಿ!

ಬೊಹ್ರ್

ಬೊಹ್ರ್ ಪರಮಾಣು ಮಾದರಿ

ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೊಹ್ರ್ನ ಪರಮಾಣು ಮಾದರಿಯನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ವಿವರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅದರ ತತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ತಪ್ಪುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಇಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ.

ಸಾಗರ ಫೋಮ್

ಕಡಲನೊರೆ

ಸಮುದ್ರ ಫೋಮ್ನ ಮೂಲ ಮತ್ತು ರಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿವರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಫೋಮ್ ಏಕೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಸಮುದ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಗರಗಳು

ಸಮುದ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಗರಗಳು

ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಮುದ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಗರಗಳ ನಡುವಿನ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ನಮೂದಿಸಿ.

ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಐಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್

ಧ್ರುವ ಪ್ರದೇಶದ ಹಿಮ ಹೊದಿಕೆಗಳು

ಧ್ರುವ ಕ್ಯಾಪ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ. ಅವು ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಕರಗಿದರೆ ಏನಾಗಬಹುದು? ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ವೇಷಿಸಿ.

ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್

ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಪಾದರಸದ ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್, ಅದರ ಉಪಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಭವನೀಯ ಅಪಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ವಿವರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಒಳಗೆ ಬಂದು ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.

ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರ

ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸಾಗರ ಮತ್ತು ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಇಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ.

Asons ತುಗಳು

Asons ತುಗಳು

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ವರ್ಷದ of ತುಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ನಮೂದಿಸಿ.

ಹವಾಮಾನಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೊರಿಯೊಲಿಸ್ ಪರಿಣಾಮ

ಕೊರಿಯೊಲಿಸ್ ಪರಿಣಾಮ

ಹವಾಮಾನಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೊರಿಯೊಲಿಸ್ ಪರಿಣಾಮ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪರಿಣಾಮವು ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಹವಾಮಾನಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂವಹನ

ಸಂವಹನ

ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಶಾಖ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ಲೇಖನವನ್ನು ಓದಲು ಇಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಸಸ್ಯ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ

ಎವಪೋಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್

ಬಾಷ್ಪೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಕೆಲವು ವರ್ಗದ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ.

ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಸಿದ್ಧಾಂತ

ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಸಿದ್ಧಾಂತ

ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಥದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ನೀವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಹಿಂಜರಿಯಬೇಡಿ.

ವಾತಾವರಣದ ರೇಖೆಯ ಪದರಗಳು

ಟ್ರೋಪೋಪಾಸ್

ಟ್ರೋಪೋಪಾಸ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಈ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಗರಿಷ್ಠ ಹಲಗೆ

ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಜೀವನಚರಿತ್ರೆ

ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅವರು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಕ್ರಾಂತಿಗೊಳಿಸಿದರು. ಇಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಹಿಮ ಹಿಮಪಾತದ ಪ್ರಕಾರಗಳು

ಹಿಮಪಾತ

ಹಿಮಪಾತವು ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಲಿಯಬಹುದಾದ ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಇಳಿಜಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಭೂಕುಸಿತಗಳು. ಒಳಗೆ ಬಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ರಾಕಿ ಪರ್ವತಗಳು

ರಾಕಿ ಪರ್ವತಗಳು

ರಾಕಿ ಪರ್ವತಗಳು ಯುನೆಸ್ಕೋ ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆಯ ತಾಣವೆಂದು ಘೋಷಿಸಿದ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಯಾಗಿದೆ. ಅದರ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ವೇಷಿಸಿ.

ಹಿಮಾಲಯದ ಎತ್ತರದ ಶಿಖರಗಳು

ಹಿಮಾಲಯ

ಹಿಮಾಲಯನ್ ಶ್ರೇಣಿಯು ಎವರೆಸ್ಟ್ ಶಿಖರದಂತಹ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಪರ್ವತಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ನೀವು ಅವಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವಿರಾ?

ಅಪ್ಪಲಾಚಿಯನ್ನರನ್ನು ದಾಟಿದೆ

ಅಪ್ಪಲಾಚಿಯನ್ ಪರ್ವತಗಳು

ಅಪ್ಪಲಾಚಿಯನ್ ಪರ್ವತಗಳು ಪ್ರಾಣಿ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯ ಸಮೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ನಿಜವಾದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸ್ಮಾರಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಸುಂದರವಾದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವಿರಾ?

ಕ್ವಾಟರ್ನರಿ ಅವಧಿ

ಕ್ವಾಟರ್ನರಿ ಅವಧಿಯು ಭೂಮಿಯ ಇತಿಹಾಸದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ, ಈ ಅವಧಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.

ಜಾನ್ ಡಾಲ್ಟನ್

ಜಾನ್ ಡಾಲ್ಟನ್ ಜೀವನಚರಿತ್ರೆ

ಜಾನ್ ಡಾಲ್ಟನ್ ಭೌತವಿಜ್ಞಾನಿ-ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಲವು ಹೊಂದಿದ್ದ ಅವರು ವಿಜ್ಞಾನ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಅವರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.

ಪರಮಾಣು ಗಡಿಯಾರದೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ನಿಯಂತ್ರಕ

ಪರಮಾಣು ಗಡಿಯಾರ

ಪರಮಾಣು ಗಡಿಯಾರವು ಮನುಷ್ಯನು ರಚಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರವಾಗಿದೆ. ಇದು ವಿಜ್ಞಾನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯುವಿರಿ.

ಖನಿಜಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು

ಖನಿಜಗಳ ವಿಧಗಳು

ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಇರುವ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಖನಿಜಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಿ.

ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯ ಅಪಾಯ

ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯನ್ನು ಸ್ಫೋಟಿಸುತ್ತಿದೆ

ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳುವ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಅದು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಯಾವ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳು ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?

ಹಿಮಯುಗ

ಹಿಮಯುಗ

ಹಿಮಯುಗವು ಕ್ರಿಟೇಶಿಯಸ್‌ನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದು ಅವಧಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ 35% ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜಾತಿಗಳು ನಿರ್ನಾಮವಾದವು. ಹುಡುಕು!

ಮೆಸೊಜೊಯಿಕ್

ಮೆಸೊಜೊಯಿಕ್ ಯುಗ: ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವೂ

ಮೆಸೊಜೊಯಿಕ್ ಯುಗವು ಡೈನೋಸಾರ್‌ಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಸರೀಸೃಪಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ನೀವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವಿರಾ? ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ!

ವಿದ್ಯಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು

ಫಿನಾಲಜಿ

ಫಿನಾಲಜಿ ಜೀವಿಗಳ ಜೀವನ ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಉತ್ಪಾದಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಜೀವಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ನೀವು ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವಿರಾ?

ಕ್ರಯೋಸ್ಫಿಯರ್

ಕ್ರಯೋಸ್ಫಿಯರ್

ಕ್ರಯೋಸ್ಫಿಯರ್ ಎಂದರೆ ಭೂಮಿಯ ಹಿಮ ಅಥವಾ ಹಿಮದಿಂದ ಆವೃತವಾದ ಪ್ರದೇಶ. ಇದು ಗ್ರಹದ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವಿರಾ?

ಪ್ರಿಕ್ಯಾಂಬ್ರಿಯನ್ ಅಯಾನ್

ಪ್ರಿಕ್ಯಾಂಬ್ರಿಯನ್ ಇಯಾನ್: ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವೂ

ಪ್ರಿಕಾಂಬ್ರಿಯನ್ ಅಯಾನ್ ನಮ್ಮ ಗ್ರಹದ ಇತಿಹಾಸದ ಆರಂಭವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಜೀವನದ ರಚನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವಿರಾ?

ಹಿಮನದಿ ಮತ್ತು ಹಿಮಯುಗ

ಹಿಮಪಾತ ಮತ್ತು ಹಿಮಯುಗ

ಹಿಮಪಾತವು ಗ್ರಹವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಧ್ರುವೀಯ ಕ್ಯಾಪ್ಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಿಮಯುಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ.

ವಸಂತ ಅಲೆಗಳು

ವಸಂತ ಅಲೆಗಳು

ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಉಬ್ಬರವಿಳಿತಗಳು ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳಾಗಿವೆ. ಅವು ಯಾವಾಗ ನಡೆಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವು ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ?

ಕಿಲಾವಿಯಾ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ

ಕಿಲಾವಿಯಾ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವೂ

ಕಿಲಾವಿಯಾ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಲಿಯಬಹುದು. ಅದು ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಂಡಿತು, ಅದು ಯಾವ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಯಾವ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಸಮಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೆಗಳು

ಹವಾಮಾನ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಓದುವುದು ಮತ್ತು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು

ಹವಾಮಾನ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಲು ಕಲಿಯಿರಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಮೇಲಿನ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆ ಕುತೂಹಲವಿದೆಯೇ?

ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ವೆಜೆನರ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಸಿದ್ಧಾಂತ

ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ವೆಜೆನರ್ ಯಾರು?

1912 ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಭೂಮಿಯನ್ನು ನೋಡುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿದ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ವೆಜೆನರ್ ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಿ. ನೀವು ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯಲು ಬಯಸುವಿರಾ?

ಶಿಲಾ ಪ್ರಕಾರಗಳು

ಶಿಲಾ ಪ್ರಕಾರಗಳು, ರಚನೆ ಮತ್ತು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು

ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಬಂಡೆಗಳು, ಅವುಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ರಚನೆಯ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯಲು ಬಯಸುವಿರಾ?

ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ದೋಷಗಳು

ಯಾವುದು ದೋಷಗಳನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಅವು ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ

ಪರಿವರ್ತಕ ವೈಫಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ರಚನೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಭೂಮಿಯ ಸ್ಥಳಾಕೃತಿಯ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ?

ನೀರೊಳಗಿನ ರೇಖೆಗಳು

ಓಷಿಯಾನಿಕ್ ರಿಡ್ಜ್: ಮೂಲ, ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್

ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಾಗರ ಪರ್ವತದ ಮೂಲ, ಮುಖ್ಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಚಲನಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕಲಿಯುವಿರಿ. ನೀವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವಿರಾ?

ಹಿಮದಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ ಹಿಮನದಿ

ಏನು, ಅದು ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಿಮನದಿಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು

ಹಿಮನದಿ ಜೀವಂತ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ರಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಈ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅನ್ವೇಷಿಸಿ.

ಬೀಳುವ ನೀರಿನ ಹನಿಗಳು

ನೀರಿನ ಹನಿಗಳು ಏಕೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವು ಯಾವ ಆಕಾರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು?

ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ನೀರಿನ ಹನಿಗಳು ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕ್ಷಣವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಅವು ಯಾವ ಆಕಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುತ್ತವೆ. ನೀವು ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವಿರಾ?

ಸಾಗರಗಳಲ್ಲಿ ell ದಿಕೊಳ್ಳಿ

ಉಬ್ಬುವುದು, ಅಲೆಯ ಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ದೈತ್ಯ ಅಲೆಗಳು

ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲೆಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು, ಒಂದು ತರಂಗದ ಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ದೈತ್ಯ ಅಲೆಗಳು ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುತ್ತೇವೆ. ನೀವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಲಿಯಲು ಬಯಸುವಿರಾ?

ವಸಂತ ವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯು

ವಸಂತ equ ತುವಿನ ವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯು ವರ್ಷದ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷ ಸಮಯವಾಗಿದೆ, ಹಗಲು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಒಂದೇ ಸಮಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಾಗ. ಅದು ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ!

ವಸಂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದ ತಂಗಾಳಿ

ಸಮುದ್ರದ ತಂಗಾಳಿ

ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಮುದ್ರದ ತಂಗಾಳಿ ಏನು, ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ನೀವು ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವಿರಾ?

ಅಲೆಗಳು

ಅವು ಯಾವುವು, ಅವು ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರಗಳು

ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಯಾವ ಅಲೆಗಳು, ಅವುಗಳ ರಚನೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುವ ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಕಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವಿರಾ?

ಆಲಿಕಲ್ಲು

ಆಲಿಕಲ್ಲು ವಿರೋಧಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರಗಾಲದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದೇ?

ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಲಿಕಲ್ಲು ವಿರೋಧಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಲೊಕಾಂಟಾ ಲಗೂನ್‌ನ ಅವಕ್ಷೇಪಗಳ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳ ಸಂಭವನೀಯ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ನೀವು ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವಿರಾ?

ಓ z ೋನ್

ಗ್ರಹದ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಓ z ೋನ್ ಪದರವು ಬಲಗೊಳ್ಳಲು ವಿಫಲವಾಗಿದೆ

ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಜೀವನದ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಗುರಾಣಿ, ಓ z ೋನ್ ಪದರವು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಇದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಮಾಲಿನ್ಯವು ಹೆಚ್ಚು ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಲು ನಮೂದಿಸಿ.

ಸೆಂಟಿನೆಲ್ ಸಾಲ್ಟಲೈಟ್ 5 ಪಿ ಯ ಚಿತ್ರಗಳು

ಎಚ್‌ಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯದ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರಗಳು

ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಸೆಂಟಿನೆಲ್ 5-ಪಿ ಉಪಗ್ರಹ ಮತ್ತು ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯದ ಎಚ್ಡಿ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ನೀವು ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವಿರಾ?

ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳು

ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವೂ

ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳ ಸ್ಫೋಟಗಳ ಪ್ರಕಾರಗಳು, ಅವು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವಿರಿ. ನೀವು ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವಿರಾ?

ಖಗೋಳ ವರ್ಷ 2018

2018 ರ ಖಗೋಳ ಘಟನೆಗಳ ಸಾರಾಂಶ

ಈ ಪೋಸ್ಟ್ 2018 ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ವಿಭಿನ್ನ ಖಗೋಳ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅವು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ನೀವು ಬಯಸುವಿರಾ?

ಸ್ಯಾನ್ ಮೌರಿಸಿಯೋ ಸರೋವರ

ಹಸಿರು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ

ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಗುಂಪು ಹಸಿರು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನಗಳು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ಹಿಮಭರಿತ ಬೋರಿಯಲ್ ಕಾಡುಗಳು

ಹಿಮ ಕರಗುವುದು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಭಾಗಶಃ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ

ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಬೋರಿಯಲ್ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ CO2 ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹಿಮ ಕರಗುವಿಕೆಯು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಅಧ್ಯಯನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ನೀವು ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವಿರಾ?

ಯುಫೌಸಿಯಾ ಸೂಪರ್ಬಾ, ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಕ್ರಿಲ್

ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಕ್ರಿಲ್, ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ವಿರುದ್ಧದ ಸಣ್ಣ ಮಿತ್ರ

ಹೊಸ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಕ್ರಿಲ್, ಕೆಲವೇ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಕಠಿಣಚರ್ಮಿ, ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ CO2 ಅನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ. ಒಳಗೆ ಬಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ತೀವ್ರ ಬರ

ಇತ್ತೀಚಿನ ಶತಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಒಣ ಬೇಸಿಗೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನವು ದೃ ms ಪಡಿಸುತ್ತದೆ

ಇತ್ತೀಚಿನ ಶತಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಒಣ ಬೇಸಿಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸುವ ಅಧ್ಯಯನದ ಕುರಿತು ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಈ ಅಧ್ಯಯನದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವಿರಾ?

ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಕರಗ

1998 ರಿಂದ 2012 ರವರೆಗೆ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ, ಅಧ್ಯಯನವು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ

ಹೊಸ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, 1998-2012ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆ ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ದುರ್ಬಲವಾಗಿದೆ.

ಉತ್ತರದ ಬೆಳಕುಗಳು

ಉತ್ತರದ ದೀಪಗಳು ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ?

ನಾರ್ದರ್ನ್ ಲೈಟ್ಸ್ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವು ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಏಕೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ವೇಷಿಸಿ.

ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸಾಗರದ ನೋಟ

ಸಮುದ್ರದ ಬಣ್ಣ ಏಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ?

ಸಮುದ್ರವು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಏಕೆ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಹಿಂಜರಿಯಬೇಡಿ. ;)

ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರುಗಳು

ವೀಡಿಯೊ: ಗೂಗಲ್ ಅರ್ಥ್ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯದ ಡೇಟಾವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ

ನಗರಗಳು ಎಷ್ಟು ಕಲುಷಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಈಗ ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಅರ್ಥ್‌ಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ನಮೂದಿಸಿ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಎಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಮಳೆ ಮೋಡಗಳು

ಹೆಚ್ಚಿದ CO2 ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಾದ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಅನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ

ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯು ದ್ವಿಗುಣಗೊಂಡರೆ, ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಸೂನ್ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನವೊಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಏಕೆ ಎಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ.

ಕಾಡಿನ ಮಣ್ಣು

ಮರದ ಮಣ್ಣು ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ

26 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗವು ಅರಣ್ಯ ಮಣ್ಣಿನ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ನೀವು ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವಿರಾ?

ಅನೇಕ ವಿಧದ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ

ಮಳೆ

ಮೋಡಗಳು ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮಳೆ ಹೇಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ, ಅದರ ಕಾರಣಗಳು ಮತ್ತು ಇರುವ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ