ಪೈರೋಕ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೋಡಗಳು

ಪೈರೋಕ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೋಡಗಳು

ಪೈರೋಕ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೋಡಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲು ಅನೇಕ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ: ಬೆಂಕಿಯ ಮೋಡಗಳು, ಪೈರೋಕ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹರಿವುಗಳು, ಪೈರೋಕ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸಾಂದ್ರತೆಯ ಹರಿವುಗಳು, ಇತ್ಯಾದಿ.

ಪ್ರಚಾರ
ಆರ್ಕಸ್ ಮೋಡ

ಆರ್ಕಸ್ ಮೋಡ

ಮೋಡಗಳ ಅದ್ಭುತ ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗಂಭೀರ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಆರ್ಕಸ್ ಮೋಡವು ಒಂದು...

ಮೋಡದ ತೂಕ ಎಷ್ಟು

ಮೋಡದ ತೂಕ ಎಷ್ಟು

ಬಹುಶಃ ಕೆಲವು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೋಡದ ತೂಕ ಎಷ್ಟು ಎಂದು ನೀವು ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಿ. ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ, ಅವಲಂಬಿಸಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಮೋಡಗಳಿವೆ ...

ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮೋಡಗಳು

ರಾತ್ರಿಯ ಮೋಡಗಳು

ಅವುಗಳ ಆಕಾರ ಮತ್ತು ರಚನೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಮೋಡಗಳಿವೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಶಾಚರಿ ಮೋಡಗಳು. ದಿ...

ಸಸ್ತನಿ ಮೋಡಗಳು

ಮಮ್ಮಟಸ್ ಮೋಡಗಳು

ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ, ಹವಾಮಾನಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹವಾಮಾನ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಮೋಡಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ...

ಮೋಡ

ಮೋಡ

ಮೋಡವು ಪ್ರತಿದಿನ ಹೆಚ್ಚು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ವಾತಾವರಣದ ಅಸ್ಥಿರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ...

ಮೇಘ ರಚನೆ

ಮೇಘ ಪ್ರಕಾರಗಳು

ಆಕಾಶವನ್ನು ನೋಡುವುದು ಮತ್ತು ಮೋಡಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದು ತುಂಬಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮೋಡಗಳು ಕೇವಲ ಮಳೆಯ ಸೂಚಕವಲ್ಲ ಮತ್ತು...