ಪ್ಯಾನ್ಸ್‌ಪರ್ಮಿಯಾ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಜೀವನದ ಮೂಲ ಯಾವುದು?

ಪ್ಯಾನ್ಸ್ಪರ್ಮಿಯಾ ಸಿದ್ಧಾಂತ

ಜೀವನದ ಮೂಲ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಎಂದಿಗೂ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ? ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ, ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ಶತಕೋಟಿ ನಿವಾಸಿಗಳ ಬಾಯಿ ಮಾತಿನಿಂದ ನಡೆಯುವ ಅನೇಕ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿವೆ. ಮನುಷ್ಯನ ಮೂಲದ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಿದ್ಧಾಂತವೆಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ಸ್ಪೆರ್ಮಿಯಾ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಅವಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಮನುಷ್ಯನು ಈ ಗ್ರಹಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಮೂಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಸಿದ್ಧಾಂತವಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ, ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗದಿಂದ ಬರಬಹುದು.

ವಿಕಾಸದ ನಂತರ ಹೋಮೋ ಕುಲದ ಇತರ ಪ್ರಭೇದಗಳ ನಂತರ ಮಾನವ ಜನಾಂಗವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗದಿಂದ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸಬಹುದೇ? ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ಯಾನ್ಸ್ಪೆರ್ಮಿಯಾ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ.

ಪ್ಯಾನ್ಸ್‌ಪರ್ಮಿಯಾ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ?

ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾನ್ಸ್ಪರ್ಮಿಯಾ

ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತದೆ (ಅಥವಾ ಅನೇಕ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳುವಂತೆ ಅನಂತ). ಮತ್ತು ನಾವು ಬರಬಹುದಾದ ಹಲವು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಂತೆ, ಅದು ಏನಾದರೂ ಆಗಿದೆ 100% ನಷ್ಟು ನಿಶ್ಚಿತತೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಪ್ಯಾನ್ಸ್‌ಪರ್ಮಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಇತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಜೀವಿಯಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಧೂಮಕೇತುಗಳು ಅಥವಾ ಉಲ್ಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಜೀನ್‌ಗಳು ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಗ್ರಹದ ಹೊರಗೆ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಖಗೋಳವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ, ಮಾನವರು ನಮ್ಮ ಗ್ರಹದ ಹೊರಗೆ ಏನೆಂದು ತಿಳಿಯಲು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಪ್ರವಾಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ, ಮಂಗಳ ಅಥವಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಗ್ರಹಗಳಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಸೌರ ಮಂಡಲ ಮೀರಿ ort ರ್ಟ್ ಮೇಘ. ಬಹುಶಃ ಇವೆಲ್ಲವೂ "ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ" ಅಗತ್ಯದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ಮತ್ತು ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಬಹುದಾದ ಜೀವಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾನವ ಜೀವನವು ಭೂಮಿಯನ್ನು ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಹದ ವಾಸಯೋಗ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಉಲ್ಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಧೂಮಕೇತುಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಿಂದ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಒಮ್ಮೆ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದಾಗ, ವಿಕಾಸವು ಇಂದು ನಾವು ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿತು.

ಪ್ಯಾನ್ಸ್‌ಪರ್ಮಿಯಾದ ವಿಧಗಳು

ಕೆಲವು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಜೀವದ ಮೂಲವೆಂದು ಕೆಲವು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ಯಾನ್‌ಸ್ಪರ್ಮಿಯಾಗಳಿವೆ. ಇದನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಿತ ಪ್ಯಾನ್ಸ್‌ಪರ್ಮಿಯಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಿದ್ದೇವೆ.

ನೈಸರ್ಗಿಕ

ಪ್ಯಾನ್ಸ್‌ಪರ್ಮಿಯಾ

ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ರೂಪುಗೊಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಗಳು ಯಾದೃಚ್ and ಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವೆಂದು ಅವರು ವಾದಿಸುವದು ಇದು. ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ, ಜೀವಂತ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಬಂಡೆಗಳೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅರ್ಥ್ ಸೌರಮಂಡಲದ "ವಾಸಯೋಗ್ಯ ವಲಯ" ದಲ್ಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪರಿಸರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಇದು ನೀರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾದ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಸಹ, ವಾತಾವರಣದ ಪದರಗಳು ಅವು ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಹಾನಿಕಾರಕ ವಿಕಿರಣದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಜೀವವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.

ನಿರ್ದೇಶನ

ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು

ಈ ರೀತಿಯ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಹೆಚ್ಚು ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಮತ್ತು ಪಿತೂರಿ ಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು. ಪಿತೂರಿಯು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ತುಂಬಿದೆ. ಇದು ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಕಾಸ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಜೀವನದೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕಾರಣವಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಉಲ್ಕಾಶಿಲೆ ಅಥವಾ ಧೂಮಕೇತು ಮಾನವನ ಜೀವನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ, ನಿರ್ದೇಶಿತ ಪ್ಯಾನ್ಸ್‌ಪರ್ಮಿಯಾ ಎಂದರೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಜೀವವನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಬಲವಂತಪಡಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅದು ಯಾದೃಚ್ process ಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವ ಜನರು ಮತ್ತು ಇತರ ದೂರದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಇತರ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವದನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ನಮ್ಮ ಗ್ರಹವು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸುವ ಜನರಿಗೆ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಉಲ್ಕಾಶಿಲೆ ಪ್ರಭಾವ

ಗ್ರಹದ ಮೇಲಿನ ಜೀವನದ ಮೂಲವು ನಿರ್ದೇಶಿತವಾದದ್ದು ಎಂದು ಯೋಚಿಸುವುದು ಹುಚ್ಚುತನದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಯಾವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ? ಅಂದರೆ, ಇತರ ದೂರದ ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಜೀವನವಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟು ದೂರ ವಾಸಿಸಲು ನಿಖರವಾಗಿ ಏಕೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆ? ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಏಕೈಕ ವಾಸಯೋಗ್ಯ ಗ್ರಹವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಅದನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು?

ಈ ರೀತಿಯ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿವೆ. ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಮೂಲವೆಂದರೆ, ಎಷ್ಟು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರೂ, ನಾವು ಅದನ್ನು 100% ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ "ಅದನ್ನು ಹೇಳಲು ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ." ಸಾವಿನ ನಂತರ ಏನೆಂದು ನಿಮಗೆ ಎಂದಿಗೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ರಿವೈಂಡ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಮಯದ ಮೂಲದಿಂದ ಅಲ್ಲಿರುವ ಮೊದಲ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಯಬಹುದು.

ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ನಿಜವೆಂದು ಭಾವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಬದುಕುಳಿಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ಜೀವಿಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವ. ಅಂದರೆ, ಅವು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳಾಗಿವೆ, ಅವು ವಾಸಿಸಲು ಗುರುತ್ವ ಅಥವಾ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಸ್ತುಗಳು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ ಮಾನವರಿಗೆ "ಬೀಜ" ವನ್ನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇತರ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹರಡಲು ವಾಯೇಜರ್ ಮಿಷನ್ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದವರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಲು.

ವಿರೋಧಿಗಳು ಮತ್ತು ರಕ್ಷಕರು

ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕಾಗಿ ರಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ವಿರೋಧಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೆಯದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಉಲ್ಕಾಶಿಲೆ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಜೀವಂತ ಜೀವಿಗಳು ಬದುಕುಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವವರು. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ವಾತಾವರಣದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರುವಾಗ, ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿನ ತೀವ್ರ ಬದಲಾವಣೆ ಎಂದರೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಯಾವುದೇ ಜೀವಿಗಳು ಅದನ್ನು ಬದುಕಲಾರವು.

ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ವಾಸಿಸಲು ನೀವು ಭೂಮಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತಹ ಆಯಾಮಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಅದು ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.

ಅದು ಏನೇ ಇರಲಿ, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಜೀವನದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಅನೇಕ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾನ್ಸ್‌ಪರ್ಮಿಯಾ ಮತ್ತೊಂದು. ಮತ್ತು ನೀವು, ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?


ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬಿಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಈಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಪ್ರಕಟವಾದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜಾಗ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ *

*

*

  1. ಡೇಟಾಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ: ಮಿಗುಯೆಲ್ ಏಂಜೆಲ್ ಗಟಾನ್
  2. ಡೇಟಾದ ಉದ್ದೇಶ: ನಿಯಂತ್ರಣ SPAM, ಕಾಮೆಂಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆ.
  3. ಕಾನೂನುಬದ್ಧತೆ: ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ
  4. ಡೇಟಾದ ಸಂವಹನ: ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂವಹನ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
  5. ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆ: ಆಕ್ಸೆಂಟಸ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳು (ಇಯು) ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಡೇಟಾಬೇಸ್
  6. ಹಕ್ಕುಗಳು: ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಮರುಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಳಿಸಬಹುದು.