ಪೆಟ್ರೋಜೆನೆಸಿಸ್

ಪೆಟ್ರೋಜೆನೆಸಿಸ್

ಇಂದು ನಾವು ಭೂವಿಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ಶಾಖೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದೇವೆ, ಅದು ಬಂಡೆಗಳ ಅಧ್ಯಯನ, ಮೂಲ, ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಭೂಮಿಯ ಹೊರಪದರದ ವಿತರಣೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದೆ. ಭೂವಿಜ್ಞಾನದ ಈ ಶಾಖೆಯನ್ನು ಪೆಟ್ರೋಲಜಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲಜಿ ಎಂಬ ಪದವು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪೆಟ್ರೊದಿಂದ ಕಲ್ಲು ಎಂದರೆ ಏನು ಮತ್ತು ಲೋಗೊಗಳಿಂದ ಅಧ್ಯಯನ ಎಂದರೆ ಏನು. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶದ ಶಿಲಾ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಲಿಥಾಲಜಿಯೊಂದಿಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿವೆ. ಪೆಟ್ರೋಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಜೆನೆಸಿಸ್. ಇದು ಬಂಡೆಗಳ ಮೂಲದ ಬಗ್ಗೆ.

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೆಟ್ರೋಜೆನೆಸಿಸ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು, ಮೂಲ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ.

ಮುಖ್ಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು

ಪೆಟ್ರೋಲಜಿ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನಗಳು

ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಬಂಡೆಯ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಪೆಟ್ರೋಲಜಿಯನ್ನು ಹಲವಾರು ವಿಶೇಷ ಪ್ರದೇಶಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅಧ್ಯಯನಗಳ ವಿಭಾಗದ ಎರಡು ಶಾಖೆಗಳಿವೆ ಸೆಡಿಮೆಂಟರಿ ಬಂಡೆಗಳ ಪೆಟ್ರೋಲಜಿ ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿಶಿಲೆಗಳ ಪೆಟ್ರೋಲಜಿ ಮತ್ತು ಮೆಟಮಾರ್ಫಿಕ್. ಮೊದಲನೆಯದನ್ನು ಹೊರಜಗತ್ತಿನ ಪೆಟ್ರೋಲಜಿ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯದನ್ನು ಅಂತರ್ವರ್ಧಕ ಪೆಟ್ರೋಲಜಿ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಂಡೆಗಳ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುವ ಇತರ ಶಾಖೆಗಳೂ ಇವೆ. ಬಂಡೆಗಳ ವಿವರಣೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಮೂಲವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಪೆಟ್ರೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪೆಟ್ರೋಗ್ರಫಿ ಸಹ ಇದೆ.

ಪೆಟ್ರೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಬಂಡೆಗಳ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಬಂಡೆಗಳ ಜೈವಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಇತರ ಅನ್ವಯಿಕ ಪೆಟ್ರೋಲಜಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಬಂಡೆಗಳ ಜೈವಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಾನವರಿಗೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಹೊರತೆಗೆಯುವಿಕೆ ಮುಂತಾದ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾದ ಅನೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಆದ್ದರಿಂದ, ವಿಜ್ಞಾನದ ಈ ಶಾಖೆಯು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಬಂಡೆಯು ಎಲ್ಲಾ ಮಾನವ ಭೌತಿಕ ರಚನೆಗಳ ಮೂಲಭೂತ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಠೇವಣಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಬಂಡೆಗಳ ರಚನೆ, ಮೂಲ ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಕಟ್ಟಡಗಳು, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು. ಸಂಭವನೀಯ ಕುಸಿತ, ಪ್ರವಾಹ, ವಿಪತ್ತುಗಳು, ಭೂಕುಸಿತಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ನಿರ್ಮಾಣದ ತಳದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಬಂಡೆಗಳ ಪ್ರಕಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು. ಮಾನವ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬಂಡೆಗಳು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ.

ಪೆಟ್ರೋಲಜಿ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಮೂಲ

ಪೆಟ್ರೋಲಜಿ

ಬಂಡೆಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ಅಂಶವಾಗಿದ್ದು ಅದು ಇತಿಹಾಸಪೂರ್ವ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ. ಮೊದಲ ಮಾನವ ಸಾಧನಗಳು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟವು ಮತ್ತು ಇಡೀ ಯುಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಇದನ್ನು ಶಿಲಾಯುಗ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಂಡೆಗಳ ಬಳಕೆ ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವ ಕೊಡುಗೆಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚೀನಾ, ಗ್ರೀಸ್ ಮತ್ತು ಅರಬ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಜಗತ್ತು ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್‌ನ ಬರಹಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಉಪಯುಕ್ತತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇತಿಹಾಸಪೂರ್ವ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಮಾನವರು ಈಗಾಗಲೇ ಭೂಮಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರೂ, ವಿಜ್ಞಾನವಾಗಿ ಪೆಟ್ರೋಲಜಿಯ ಮೂಲವು ಭೂವಿಜ್ಞಾನದ ಮೂಲದೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ಭೂವಿಜ್ಞಾನವು ತಾಯಿಯ ವಿಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು XNUMX ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅದರ ಎಲ್ಲಾ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಕ್ರೋ ated ೀಕರಿಸಲಾಯಿತು. ಬಂಡೆಗಳ ಮೂಲದ ನಡುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ರೋಲಜಿ. ಈ ವಿವಾದದಿಂದ, ನೆಪ್ಚೂನಿಸ್ಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ಲುಟೋನಿಸ್ಟ್‌ಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಎರಡು ಶಿಬಿರಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದವು.

ಶಿಲೆಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ವಾದಿಸುವವರು ನೆಪ್ಚೂನಿಸ್ಟ್‌ಗಳು ಇಡೀ ಗ್ರಹವನ್ನು ಆವರಿಸಿದ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಾಗರದಿಂದ ಕೆಸರುಗಳ ಕೆಸರು ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳ ಸ್ಫಟಿಕೀಕರಣ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಅವರನ್ನು ನೆಪ್ಚೂನಿಸ್ಟ್‌ಗಳ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ನೆಪ್ಚೂನ್‌ನ ಸಾಗರಗಳ ರೋಮನ್ ದೇವರನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ಲುಟೋನಿಸ್ಟ್‌ಗಳಿವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ನಮ್ಮ ಗ್ರಹದ ಆಳವಾದ ಪದರಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಲಾಪಾಕದಿಂದ ಶಿಲೆಗಳ ಮೂಲವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ಲುಟೋನಿಸ್ಟ್‌ಗಳ ಹೆಸರು ಭೂಗತ ಪ್ಲುಟೊದ ರೋಮನ್ ದೇವರಿಂದ ಬಂದಿದೆ.

ಅತ್ಯಂತ ಆಧುನಿಕ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು ಎರಡೂ ಸ್ಥಾನಗಳು ವಾಸ್ತವದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ನೆಪ್ಚೂನಿಸ್ಟ್‌ಗಳು ಹೊಂದಿದ್ದ ಅಂತಃಪ್ರಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸೆಡಿಮೆಂಟರಿ ಬಂಡೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ, ಪ್ಲುಟೋನಿಕ್ ಅಗ್ನಿಶಿಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೆಟಮಾರ್ಫಿಕ್ ಶಿಲೆಗಳು ಪ್ಲುಟೋನಿಸ್ಟ್‌ಗಳ ವಾದಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಮೂಲವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.

ಪೆಟ್ರೋಲಜಿ ಅಧ್ಯಯನಗಳು

ಪೆಟ್ರೋಲಜಿಯ ಮೂಲ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಸ್ಥಾನಗಳು ಏನೆಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದ ನಂತರ, ಅಧ್ಯಯನದ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಏನೆಂದು ನಾವು ನೋಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಬಂಡೆಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೂಲ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ರಚನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲ, ಅದನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು, ಅವು ರೂಪುಗೊಂಡ ಲಿಥೋಸ್ಫಿಯರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ವಯಸ್ಸು ಸೇರಿವೆ. ಬಂಡೆಗಳ ಘಟಕಗಳು ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೂ ಇದೆ. ಭೂಮಿಯ ಹೊರಪದರದಲ್ಲಿ ಬಂಡೆಗಳ ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಎಂಬುದು ಅಧ್ಯಯನದ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷೇತ್ರವಲ್ಲ.

ಪೆಟ್ರೋಲಜಿಯಲ್ಲಿ, ಭೂಮ್ಯತೀತ ಬಂಡೆಗಳ ಪೆಟ್ರೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವೆಲ್ಲವೂ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಿಂದ ಬಂದ ಬಂಡೆಗಳು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಉಲ್ಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರಿಂದ ಬರುವ ಬಂಡೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಪೆಟ್ರೋಜೆನೆಸಿಸ್ ವಿಧಗಳು

ಅಂತರ್ವರ್ಧಕ ಪೆಟ್ರೋಜೆನೆಸಿಸ್

ನಾವು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಈ ವಿಜ್ಞಾನದ ಹಲವಾರು ಶಾಖೆಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು 3 ಪೆಟ್ರೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅದು ಬಂಡೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ: ಸೆಡಿಮೆಂಟರಿ, ಅಗ್ನಿ ಮತ್ತು ಮೆಟಮಾರ್ಫಿಕ್ ಬಂಡೆಗಳು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಧದ ಬಂಡೆಯ ಮೂಲದ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಪೆಟ್ರೋಲಜಿಯ ಎರಡು ಶಾಖೆಗಳಿವೆ:

  • ಹೊರಗಿನವರು: ಭೂಮಿಯ ಹೊರಪದರದ ಆಳವಿಲ್ಲದ ಪದರಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವ ಎಲ್ಲ ಬಂಡೆಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಸೆಡಿಮೆಂಟರಿ ಬಂಡೆಗಳ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಇದು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಮಳೆ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯಂತಹ ಭೌಗೋಳಿಕ ಏಜೆಂಟ್‌ಗಳಿಂದ ಠೇವಣಿ ಮತ್ತು ಸಾಗಣೆಯ ನಂತರ ಕೆಸರುಗಳ ಸಂಕೋಚನದಿಂದ ಈ ರೀತಿಯ ಬಂಡೆಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ಕೆಸರುಗಳು ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಇದು ಸರೋವರಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಗರಗಳಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಸತತ ಪದರಗಳು ಪುಡಿಮಾಡುತ್ತಿವೆ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೆಸರುಗಳನ್ನು ಸಂಕುಚಿತಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.
  • ಅಂತರ್ವರ್ಧಕ: ಕ್ರಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ನಿಲುವಂಗಿಯ ಆಳವಾದ ಪದರಗಳಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಬಂಡೆಗಳ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಮತ್ತು ಪ್ಲುಟೋನಿಕ್ ಅಗ್ನಿಶಿಲೆಗಳು, ಮೆಟಮಾರ್ಫಿಕ್ ಬಂಡೆಗಳು ಇವೆ. ಅಗ್ನಿಶಿಲೆಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅವು ಬಿರುಕುಗಳು ಮತ್ತು ತಂಪಾದ ಮೂಲಕ ಆಂತರಿಕ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ಏರಿ ಬಂಡೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ. ಅವು ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಸ್ಫೋಟಗಳ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಬಂದರೆ ಅವು ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಬಂಡೆಗಳು. ಅವು ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದರೆ ಅವು ಪ್ಲುಟೋನಿಕ್ ಬಂಡೆಗಳು. ಮೆಟಮಾರ್ಫಿಕ್ ಬಂಡೆಗಳು ಅಗ್ನಿ ಅಥವಾ ಸೆಡಿಮೆಂಟರಿ ಬಂಡೆಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿವೆ, ಅವುಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ತಾಪಮಾನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತವೆ. ಅವು ಎರಡೂ ಬಗೆಯ ಬಂಡೆಗಳಾಗಿದ್ದು ಅವು ಬಹಳ ಆಳದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಅದರ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಈ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಪೆಟ್ರೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಕಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ.


ಲೇಖನದ ವಿಷಯವು ನಮ್ಮ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಸಂಪಾದಕೀಯ ನೀತಿ. ದೋಷವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ.

ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲು ಮೊದಲಿಗರಾಗಿರಿ

ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬಿಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಈಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಪ್ರಕಟವಾದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜಾಗ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ *

*

*

  1. ಡೇಟಾಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ: ಮಿಗುಯೆಲ್ ಏಂಜೆಲ್ ಗಟಾನ್
  2. ಡೇಟಾದ ಉದ್ದೇಶ: ನಿಯಂತ್ರಣ SPAM, ಕಾಮೆಂಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆ.
  3. ಕಾನೂನುಬದ್ಧತೆ: ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ
  4. ಡೇಟಾದ ಸಂವಹನ: ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂವಹನ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
  5. ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆ: ಆಕ್ಸೆಂಟಸ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳು (ಇಯು) ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಡೇಟಾಬೇಸ್
  6. ಹಕ್ಕುಗಳು: ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಮರುಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಳಿಸಬಹುದು.