ಡೆಂಡ್ರಾಲಜಿ

ಡೆಂಡ್ರಾಲಜಿ

ನಮ್ಮ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ವರ್ತಮಾನ ಮತ್ತು ಭೂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು to ಹಿಸಲು ವಿಜ್ಞಾನವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಮರಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ವಿಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ಶಾಖೆ ಡೆಂಡ್ರಾಲಜಿ. ಮರಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ, ಉಂಗುರಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಶಾಖೆ ಇದು.

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೆಂಡ್ರಾಲಜಿ, ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ.

ಡೆಂಡ್ರಾಲಜಿ ಎಂದರೇನು

ಮರಗಳ ಅಧ್ಯಯನ

ನಾವು ಗ್ರೀಕ್ ಮೂಲದ "ಡೆಂಡ್ರಾನ್" ಮತ್ತು "ಲೋಗೊಸ್" ಪದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಅಂದರೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮರ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನ. ಈ ಪದವನ್ನು 1668 ರಲ್ಲಿ ಡೆಂಡ್ರಾಲಜಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಉಲಿಸ್ ಅಲ್ಡ್ರೋವಾಂಡಿ (ಬೊಲೊಗ್ನಾದ ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್‌ನ ಇಟಾಲಿಯನ್ ನ್ಯಾಚುಲಿಸ್ಟ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ) ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮರ ಬೆಳೆದಂತೆ ಅದು ಹೊಸ ಉಂಗುರಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಉಂಗುರಗಳನ್ನು ವರ್ಷಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ವಯಸ್ಸು, ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಾವು ಮರದ ಉಂಗುರಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರೆ, ಹಿಂದೆ ಏನಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಡೆಂಡ್ರಾಲಜಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಮರದ ಉಂಗುರಗಳ ಮೂಲಕ ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬಹುದು. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಭೂಪ್ರದೇಶದ ಭೂವಿಜ್ಞಾನವು ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಬಾಹ್ಯ ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಏಜೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ನೀರು ಮತ್ತು ಗಾಳಿ, ಮಳೆ, ಇತ್ಯಾದಿ. ಅವು ಭೂದೃಶ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ವಿಭಿನ್ನ ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಏಜೆಂಟ್ಗಳಾಗಿವೆ. ಬಂಡೆಗಳಂತಹ ಭೌಗೋಳಿಕ ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ರಚನೆಗಳು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಮರಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಉಂಗುರಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಹಿಂದೆ ಏನಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಮರದ ಉಂಗುರಗಳ ಮೂಲಕ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದು ಡೆಂಡ್ರೊಲಜಿಯ ಒಂದು ಶಾಖೆಯಾಗಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಡೆಂಡ್ರೊಜಿಯೊಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ, ನಗರ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಥವಾ ನೈಸರ್ಗಿಕ ನಿರ್ವಹಣಾ ಅಧ್ಯಯನಗಳಿಗೆ ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖವಾದ ದತ್ತಾಂಶವಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಮಾನವ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಇರುವ ಭೂಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಅದರ ವಿಕಾಸವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವಶ್ಯಕ ಎಂದು ನಾವು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನಗರ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಿಗೆ, ಅದು ನಿರ್ಮಿಸಲಿರುವ ಸ್ಥಳದ ವಿಕಾಸವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿ ಜಾತಿಗಳಲ್ಲೂ ಅದೇ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಗುಂಪನ್ನು ಪರಿಸರ ಪ್ರಭಾವದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪರಿಸರ ಪ್ರಭಾವದ ಅಧ್ಯಯನಗಳಲ್ಲಿ ಡೆಂಡ್ರಾಲಜಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಥಾನವಿದೆ.

ಹವಾಮಾನಕ್ಕೆ ಡೆಂಡ್ರಾಲಜಿ ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಉಂಗುರಗಳು

ಭೂಪ್ರದೇಶದ ಭೂವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮರಗಳ ರಚನೆಯ ಉಂಗುರಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಹವಾಮಾನದ ಮೇಲೂ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಮರದ ಉಂಗುರಗಳನ್ನು ಎಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಅವರ ವಯಸ್ಸನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ, ಸತ್ಯವೆಂದರೆ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮರವು ಉಳಿದವುಗಳಿಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಜಾತಿಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಮರಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಉಂಗುರಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಈ ಉಂಗುರಗಳ ರಚನೆಯು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮರವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹವಾಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಚಳಿಗಾಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಕ್ ಉಂಗುರಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದು ದಟ್ಟವಾದ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಂದ್ರವಾದ ಮರವಾಗಿದ್ದು, ಮರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಚಳಿಗಾಲ ಮತ್ತು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಗಳು ಕಠಿಣ ಪರಿಸರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಬದುಕಬೇಕು. ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವರ್ಷದ ಎರಡು asons ತುಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ಪರಿಸರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ತೀವ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವರು ರಕ್ಷಣಾ ರೂಪಾಂತರಗಳ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಪ್ಪವಾದ ಮರವಾಗಿದ್ದು ಅದು ಗಾ er ವಾದ ಉಂಗುರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಗುರವಾದ ಉಂಗುರಗಳು ಕಡಿಮೆ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮರದಿಂದ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮರದೊಂದಿಗೆ ಗಾ er ವಾದ ಉಂಗುರಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಉಂಗುರಗಳು ಅಗಲವಾಗಿವೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಮರವು ಉತ್ತಮ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಸ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಉಂಗುರಗಳನ್ನು ಮುಂದೆ ಅಗಲಗೊಳಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.

ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬಾ ಕಿರಿದಾದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉಂಗುರಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಇದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬರಗಾಲದ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು. ನೀರಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಮರ ಬೆಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಉಂಗುರವು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಿರಿದಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದೆಡೆ, ಉಂಗುರವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಅಂಶವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಇತರ ವಿಶಾಲವಾದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉಂಗುರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಬೆಳೆಯದೆ ಮತ್ತು ಕಿರಿದಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಮರವು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಿರಿದಾದ ಅಥವಾ ಅಗಲವಾದ ಉಂಗುರಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ತುಂಬಾ ವಿಶಾಲವಾದ ಗಾ dark ವಾದ ಉಂಗುರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅವು ಉದ್ದ ಮತ್ತು ತೀವ್ರವಾದ ಚಳಿಗಾಲವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಸ್ಪಷ್ಟ ಉಂಗುರಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಅಗಲಕ್ಕೂ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಬೇಸಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಉದ್ದವಾಗಿದೆಯೆ ಮತ್ತು ಅವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ನಾವು ತಿಳಿಯಬಹುದು.

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಮರದ ಉಂಗುರಗಳು

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲಗಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮರದ ಉಂಗುರಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಬಯೋಇಂಡಿಕೇಟರ್ಗಳ ಮೂಲಕವೂ ಇದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ಹವಾಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಮರಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಡೆಂಡ್ರಾಲಜಿ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಡೆಂಡ್ರೋಕ್ಲಿಮಾಟಾಲಜಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.

ಇಂದಿನ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಅಧ್ಯಯನವು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕು. ವರ್ತಮಾನದ ಅಧ್ಯಯನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಏನೆಂದು ನಾವು ಯೋಜಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಗ್ರಹದ ಇತಿಹಾಸದುದ್ದಕ್ಕೂ ಹವಾಮಾನವು ಹೊಂದಿರುವ ವಿಭಿನ್ನ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಈ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಡೆಂಡ್ರಾಲಜಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮರದ ಉಂಗುರಗಳು ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಮರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ವಿಕಸನ.

ಈ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಡೆಂಡ್ರಾಲಜಿ, ಅದರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಅದು ನಮಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ.


ಲೇಖನದ ವಿಷಯವು ನಮ್ಮ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಸಂಪಾದಕೀಯ ನೀತಿ. ದೋಷವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ.

ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲು ಮೊದಲಿಗರಾಗಿರಿ

ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬಿಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಈಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಪ್ರಕಟವಾದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜಾಗ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ *

*

*

  1. ಡೇಟಾಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ: ಮಿಗುಯೆಲ್ ಏಂಜೆಲ್ ಗಟಾನ್
  2. ಡೇಟಾದ ಉದ್ದೇಶ: ನಿಯಂತ್ರಣ SPAM, ಕಾಮೆಂಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆ.
  3. ಕಾನೂನುಬದ್ಧತೆ: ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ
  4. ಡೇಟಾದ ಸಂವಹನ: ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂವಹನ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
  5. ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆ: ಆಕ್ಸೆಂಟಸ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳು (ಇಯು) ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಡೇಟಾಬೇಸ್
  6. ಹಕ್ಕುಗಳು: ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಮರುಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಳಿಸಬಹುದು.