ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಲಿಲ್

ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಲಿಲ್

ಭೂವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನಂಬಲಾಗದ ಸಾಹಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ಮಹಾನ್ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ, ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಹದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಲಿಲ್. ಅವರು ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿ, ಅವರು ಆಧುನಿಕ ಭೂವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸಿದ್ದರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಗ್ರಹವು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ದೊಡ್ಡ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಏಕರೂಪತೆ ಮತ್ತು ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕ್ರಮೇಣವಾದದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರು.

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಲೈಲ್ ಅವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದೇವೆ, ಅವರ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭೂವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಮುಂದುವರೆಸಲು ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದರು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಲೈಲ್ ಅವರ ಆರಂಭ

ವಿಜ್ಞಾನಿ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಲೈಲ್

ಇದು ನವೆಂಬರ್ 14, 1797 ರಂದು ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ನ ಕಿನ್ನಾರ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ. ಅವರು ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರು, ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಭೂವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ನೀವು ನೋಡುವಂತೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ನೀವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ, ಆದರೆ ನೀವು ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ. ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಭೂವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ತನ್ನನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ, ಅವರು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿದ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರು 1833 ರಲ್ಲಿ ಭೂವಿಜ್ಞಾನದ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಇದು ಹಲವಾರು ಸಂಪುಟಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು.

ಇತರ ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲೈಲ್ ರಚನೆಯಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅವರ ಪ್ರಬಂಧವು ಏಕರೂಪದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಭೂಮಿಯು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರು, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂದು ತಿಳಿದಿರುವಂತಹ ಭೌಗೋಳಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಏಜೆಂಟ್. ಇದು ಭೂಕಂಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳು, ಪ್ರವಾಹ, ನಿರಂತರ ಸವೆತ, ಇತ್ಯಾದಿ.

ಈ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಸಿದ್ಧಾಂತವಿತ್ತು ದುರಂತದ ಭೂಮಿಯ ರಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ. ಈ ಕಲ್ಪನೆಯು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ದೊಡ್ಡ ದುರಂತಗಳ ಸರಣಿಯಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿತು, ಆದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಾ ಭೂಮಿಯ ಚಲನಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಿತು.

ಅವು ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಾಗಿದ್ದವು ಮತ್ತು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಡೆಯುವ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುವುದು ಇನ್ನೂ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಹೇಳಿ ಜಿಯೋರ್ಡಾನೊ ಬ್ರೂನೋ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಜಿಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ ಹಲವಾರು ಭಾಗಗಳು ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತವೆ.

ವಾಸ್ತವಿಕತೆ, ಏಕರೂಪತೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಸಮತೋಲನ

ಭೂವಿಜ್ಞಾನದ ತತ್ವಗಳು

ಪ್ರಬಂಧದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಭೂವಿಜ್ಞಾನದ ತತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ವಾಸ್ತವಿಕತೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಯಿತು. ಇದು ಲೈಲ್ ಅವರ ವಿವರಣೆಯಾಗಿದೆ ಇಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಭೌಗೋಳಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಹಿಂದಿನ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು. ಅಂದರೆ, ಗಾಳಿ ಸವೆತದಂತಹ ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಏಜೆಂಟ್‌ಗಳು ಸಾಗಣೆ ಕೆಸರುಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ, ಸಮಯ ಮತ್ತು ನಿಧಾನಗತಿಯ ಕ್ರಿಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಎಲ್ಲಾ ಭೌಗೋಳಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಏಕರೂಪವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ವಿಪತ್ತು ಸಂಭವಿಸುವ ಕೆಲವು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇದನ್ನು ಏಕರೂಪತೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ದುರಂತ ಘಟನೆಗಳು ಭೂಕಂಪಗಳು ಮತ್ತು ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳನ್ನು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದವು ಮತ್ತು ಭೂಪ್ರದೇಶದ ಭೂವಿಜ್ಞಾನದ ಮೇಲೆ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದವು.

ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಭೂಮಿಯ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ ವಸ್ತುವನ್ನು ರಚಿಸಿ ನಾಶಪಡಿಸುವ ಸ್ಥಿರ ಚಕ್ರ. ಇದನ್ನು ಡೈನಾಮಿಕ್ ಸಮತೋಲನ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಡೈನಾಮಿಕ್ ಸಮತೋಲನದ ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಸಾವಯವ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ, ಸವೆತ ಮತ್ತು ಸೆಡಿಮೆಂಟೇಶನ್, ಎಲ್ಲಾ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಮತ್ತು ಭೂಕಂಪನ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಭೌಗೋಳಿಕ ಮಾರ್ಫೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು. ಇದು ರಚಿಸಿದ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಸುದೀರ್ಘ ಪ್ರವಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕೆಲವು ಭೌಗೋಳಿಕ ಅವಲೋಕನಗಳಿಂದ ಬಂದವು.

ಜೀವನದ ಮೂಲ ಮತ್ತು ಸ್ಫೂರ್ತಿ

ಲೈಲ್ ಅವರ ಏಕರೂಪತೆ

ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಲೈಲ್ ನಮ್ಮ ಗ್ರಹದ ಜೀವನದ ಮೂಲದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು. ಅಳಿವು ಮತ್ತು ಜಾತಿಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಯ ದೀರ್ಘ ಮತ್ತು ಅನುಕ್ರಮ ಅವಧಿಗಳಿವೆ ಎಂದು ಅವರು med ಹಿಸಿದರು. ಈ ಪ್ರಭೇದಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ವಿನಾಶವು ಖಂಡಗಳು ಅನುಭವಿಸಿದ ಚಲನೆಯಿಂದಾಗಿ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದ್ದು ಅದು ಜಾತಿಯ ಉಳಿವಿಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು. ಜಾತಿಗಳು ಇತರ ಜಾತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಹವಾಮಾನ ಸ್ಥಿರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ವಲಸೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಂಶದಿಂದ ಇದು ಸಂಭವಿಸಿತು. ಈ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಸತ್ತಾಗ, ಅವುಗಳನ್ನು ಇತಿಹಾಸದಿಂದ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವ ಪರಿಸರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ರೂಪಾಂತರಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಉದ್ಭವಿಸಿದ ಇತರರಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಯಿತು.

ಈ ಪೋಸ್ಟ್ಯುಲೇಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಲೈಲ್ ಅವರ ಕೆಲಸವು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. ಇದು ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಾರ್ವಿನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿತು.

ಕರಕುಶಲತೆಯಲ್ಲಿ ಲೈಲ್ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪೋಸ್ಟ್ಯುಲೇಟ್‌ಗಳು ಜೇಮ್ಸ್ ಹಟ್ಟನ್ ಎಂಬ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಕಾರಣ. ಅವರು ಭೂಮಿಯ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಬಗ್ಗೆ ಭೂಮಿಯ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿದರು, ಇದರಲ್ಲಿ ಹಟ್ಟನ್ ಗ್ರಹದ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಅದು ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತಿರುವ ಚಲನಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ದುರಂತವು ಭೂಮಿಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಬೈಬಲ್ನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸ್ಟ್ರಾಟೋಗ್ರಾಫಿಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಲೈಲ್ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯ ವಿವಿಧ ಪದರಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಪಶ್ಚಿಮ ಯುರೋಪಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಸಾಗರ ಸ್ತರಗಳ ಕೆಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ತರಗಳನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಿಸಿದ ಮೊದಲ ಲೇಖಕರಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಬ್ಬರು. ಈ ಸ್ತರಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರು ಚಿಪ್ಪುಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೃದ್ವಂಗಿಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನವನ್ನು ವಿಭಜಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಶಿಲಾ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಮೂರು ಯುಗಗಳಲ್ಲಿ: ಈಯಸೀನ್, ಮಯೋಸೀನ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಿಯೊಸೀನ್.

ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಲೈಲ್ ಅವರ ಗೌರವಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಗಳು

ಲೈಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಗ್ರಾಫಿ

1827 ರಲ್ಲಿ ಅವರು ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಬಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾದಾಗ ಅವರು ಭೂವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು. ಅವರು ರಾಯಲ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರು, ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬಹುದು. ಭೂಮಿಯು ನಿಧಾನಗತಿಯ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ದುರಂತದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಹಠಾತ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದಲ್ಲ ಎಂದು ಜೇಮ್ಸ್ ಹಟ್ಟನ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದರೂ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿದವರು ಲಿಯೆಲ್.

ಅವರ ಜೀವನದ ಕೊನೆಯ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಟಿಗ್ರಾಫಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗುವಂತಹ ಕೃತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು. ಇದು ಸುಮಾರು ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು 1863 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೂರನೆಯ ಕೃತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಾಚೀನತೆ. ಅವರನ್ನು ಸರ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅವರ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಹಲವಾರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಅವರು ಫೆಬ್ರವರಿ 22, 1875 ರಂದು ನಿಧನರಾದರು.

ಆಧುನಿಕ ಭೂವಿಜ್ಞಾನದ ಸ್ಥಾಪಕ ಪಿತಾಮಹರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ.


ಲೇಖನದ ವಿಷಯವು ನಮ್ಮ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಸಂಪಾದಕೀಯ ನೀತಿ. ದೋಷವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ.

ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲು ಮೊದಲಿಗರಾಗಿರಿ

ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬಿಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಈಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಪ್ರಕಟವಾದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜಾಗ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ *

*

*

  1. ಡೇಟಾಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ: ಮಿಗುಯೆಲ್ ಏಂಜೆಲ್ ಗಟಾನ್
  2. ಡೇಟಾದ ಉದ್ದೇಶ: ನಿಯಂತ್ರಣ SPAM, ಕಾಮೆಂಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆ.
  3. ಕಾನೂನುಬದ್ಧತೆ: ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ
  4. ಡೇಟಾದ ಸಂವಹನ: ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂವಹನ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
  5. ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆ: ಆಕ್ಸೆಂಟಸ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳು (ಇಯು) ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಡೇಟಾಬೇಸ್
  6. ಹಕ್ಕುಗಳು: ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಮರುಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಳಿಸಬಹುದು.