ಡಬಲ್ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು

ಎರಡು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು

ಶತಕೋಟಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿವೆ ಎಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಾದ್ಯಂತ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲವು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಎರಡು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು. ಮೊದಲನೆಯದನ್ನು 1617 ರಲ್ಲಿ ಬೆನೆಡೆಟ್ಟೊ ಕ್ಯಾಸ್ಟೆಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದನು. ಅವನು ಶಿಷ್ಯನಾಗಿದ್ದನು ಗೆಲಿಲಿಯೋ ಮತ್ತು ಈ ರೀತಿಯ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದನು, ಅವರು ದೂರದರ್ಶಕವನ್ನು ನಕ್ಷತ್ರಗಳತ್ತ ತೋರಿಸಿದರು ಗ್ರೇಟ್ ಕರಡಿ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ ಆದರೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಒಂದಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಅಲ್ಕೋರ್ ಮತ್ತು ಮಿಜಾರ್ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್‌ಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ.

ಮುಖ್ಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು

ಡಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಫೋಟೋ

ನಾವು ಆಕಾಶವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ, ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳು, ನೀಹಾರಿಕೆಗಳು, ಗೆಲಕ್ಸಿಗಳು, ಸಮೂಹಗಳು ಮತ್ತು ಡಬಲ್ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿವೆ. ಮಿಜಾರ್ ಅನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದಾಗ ಬೆನೆಡೆಟ್ಟೊ ಕ್ಯಾಸ್ಟೆಲ್ಲಿ ಅವರ ಆಶ್ಚರ್ಯಕ್ಕೆ, ಅವರು ಪಾಲುದಾರನನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ನೋಡಿದರು. ಈ ಪಾಲುದಾರನಿಗೆ ಇದು ಪತ್ತೆಯಾದ ಮೊದಲ ಬೈನರಿ ನಕ್ಷತ್ರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವಳ ನಂತರ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಡಬಲ್ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ.

ಡಬಲ್ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಭೌತಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಮುಖ್ಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ನೋಡೋಣ. ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಡಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಡಬಲ್ಸ್ ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಡಬಲ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತವೆ ಆದರೆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಪರಿಣಾಮಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ಈ ಎರಡು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಒಂದಾಗಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಭೌತಿಕ ಡಬಲ್ಸ್ ಎನ್ನುವುದು ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಅವು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿವೆ ಮತ್ತು ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಸುತ್ತ ಪರಿಭ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ.

ವೀಕ್ಷಕನಿಗೆ, ಯಾವ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಒಂದಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗುರುತಿಸುವುದು ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದು ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಡಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್

ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು

ಡಬಲ್ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಿಸುವ ಮುಖ್ಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ನೋಡೋಣ. ಅವುಗಳನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲು ವಿಧಾನವು ಅವುಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಬಳಸಿದ ವಿಧಾನದ ಪ್ರಕಾರ. ಅವು ಯಾವುವು ಎಂದು ನೋಡೋಣ:

  • ದೃಶ್ಯಗಳು: ದೃಷ್ಟಿಗೋಚರವಾಗಿ ಅಥವಾ .ಾಯಾಗ್ರಹಣದಲ್ಲಿ ದೃಗ್ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದಂತಹವುಗಳಾಗಿವೆ.
  • ಆಸ್ಟ್ರೋಮೆಟ್ರಿಕ್: ಈ ರೀತಿಯ ಡಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್‌ನಲ್ಲಿ, ಕೇವಲ ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಾಣಬಹುದು, ಆದರೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಚಲನೆಯಿಂದ ಅದು ಒಡನಾಡಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ.
  • ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್: ಈ ರೀತಿಯ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಬೆಳಕಿನ ವರ್ಣಪಟಲವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ.
  • ಎಕ್ಲಿಪ್ಸಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಫೋಟೊಮೆಟ್ರಿಕ್: ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಬಹುದಾದರೆ ಅವು ಪತ್ತೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಅಂಶವು ಪಾಲುದಾರನ ಮುಂದೆ ಹಾದುಹೋದಾಗ ಈ ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ.

ಡಬಲ್ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣವು ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಕೋನೀಯ ವಿಭಜನೆಯನ್ನು ಚಾಪ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಎರಡು ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಪ್ರತಿ ನಕ್ಷತ್ರವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣವು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪರಿಮಾಣದ ಸಂಖ್ಯೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ, ನಕ್ಷತ್ರವು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆಯು ವಾತಾವರಣದ ಸ್ಥಿರತೆಯಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆಯಬಾರದು. ಹಾಗೂ ಇದು ವೀಕ್ಷಣಾ ತಂಡದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ನಾವು ಇರುವ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಸ್ಥಿರಗಳು ದೂರದರ್ಶಕವು ಹೊಂದಬಹುದಾದ ಗರಿಷ್ಠ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಅನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತವೆ. ಡಬಲ್ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆಯು ದೂರದರ್ಶಕಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದರ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನೂ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.

ಕೆಲವು ಡಬಲ್ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು

ಬಣ್ಣ, ಹೊಳಪು ಅಥವಾ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಕೆಲವು ಡಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಿರುವ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹವ್ಯಾಸಿಗಳು ನೋಡಬಹುದು. ಈ ಅಮೂಲ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ನೀವು ಪರಿಣತರಾಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಉತ್ತಮವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ.

ಅಲ್ಬಿರಿಯೊ

ಖಗೋಳವಿಜ್ಞಾನದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಡಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಅಂಶವು ಕಿತ್ತಳೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಬಣ್ಣ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹಂಸದ ಎರಡನೇ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ನಕ್ಷತ್ರವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. ಈ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಲ್ಬಿರಿಯೊವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗಯಾ ಉಪಗ್ರಹವು ಬೈನರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದೆ, ಬದಲಿಗೆ ಇದು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಜೋಡಿ. ಅವರು ದೃಷ್ಟಿಗೋಚರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ತೋರುತ್ತಿದೆ ಆದರೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅವು ಇಲ್ಲ.

ಮಿಜಾರ್

ಈ ಮೊದಲು ನಾವು ಮಿಜಾರ್ ಅನ್ನು ಬಿಗ್ ಡಿಪ್ಪರ್‌ನ ಒಂದು ಅಂಶವೆಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಉತ್ತಮ ದೃಷ್ಟಿ ಹೊಂದಿರುವ ವೀಕ್ಷಕನು ಈ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದ ಬಾಲದಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದು ಡಬಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಂದು ನೋಡುತ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಕೋರ್ ಮತ್ತು ಮಿಜಾರ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚಲಿಸುವ ಎರಡು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು. ಇದು ಬೈನರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅದು ಕೇವಲ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಜೋಡಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಖಚಿತವಾಗಿ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.

ಈ ಎರಡು ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯು ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಬರಿಗಣ್ಣಿನಿಂದ ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಅಂತರದ ಅಳತೆಗಳು  ಈ ಎರಡು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಪರಸ್ಪರ 3 ಬೆಳಕಿನ ವರ್ಷಗಳ ದೂರದಲ್ಲಿವೆ. ಈ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಯೋಚಿಸಲು ಈ ಅಂತರವು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಅಳತೆಯಲ್ಲಿನ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯು ತುಂಬಾ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿದೆ, ಅದು ನಾವು ಯೋಚಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹತ್ತಿರವಾಗಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಮಿಜಾರ್ ಗಮನಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸುಲಭವಾದ ಡಬಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜ್ಞಾನವಿರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.

ಕೆಲವು ಬೈನರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು

ಪೋಲಾರಿಸ್

ಗ್ರೇಟ್ ಪೋಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿದೆ. ಪೋಲಾರಿಸ್ ಎ ಮತ್ತು ಪೋಲಾರಿಸ್ ಬಿ ಬೈನರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದು ಅದು ಯಾವುದೇ ದೂರದರ್ಶಕದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲು ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ಪೋಲಾರಿಸ್ ಎಬಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಅದೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ನಕ್ಷತ್ರವೂ ಇದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದನ್ನು 2006 ರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಯಿತು ಹಬಲ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್.

ಬೀವರ್

ಇದು ಜೆಮಿನಿ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು. ಇದು ಆರು ಪಟ್ಟು ನಕ್ಷತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮರೆಮಾಡುತ್ತದೆ, ಅವರ ಎರಡು ಮುಖ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಎ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಬಿ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.

ಅಲ್ಮಾಚ್

ಇದು ಆಂಡ್ರೊಮಿಡಾ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದ ಮೂರನೇ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ನಕ್ಷತ್ರ. ಇದು ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾದದ್ದು. ನೀವು ದೂರದರ್ಶಕವನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಡಬಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಅಂಶವು ಹಳದಿ ಮತ್ತು ಕಿತ್ತಳೆ ನಡುವೆ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಹವರ್ತಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಲ್ಬಿರಿಯೊಗೆ ಹೋಲುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಅವು ಪರಸ್ಪರ ಹೆಚ್ಚು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿವೆ.

ಈ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಡಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ.


ಲೇಖನದ ವಿಷಯವು ನಮ್ಮ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಸಂಪಾದಕೀಯ ನೀತಿ. ದೋಷವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ.

ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲು ಮೊದಲಿಗರಾಗಿರಿ

ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬಿಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಈಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಪ್ರಕಟವಾದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜಾಗ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ *

*

*

  1. ಡೇಟಾಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ: ಮಿಗುಯೆಲ್ ಏಂಜೆಲ್ ಗಟಾನ್
  2. ಡೇಟಾದ ಉದ್ದೇಶ: ನಿಯಂತ್ರಣ SPAM, ಕಾಮೆಂಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆ.
  3. ಕಾನೂನುಬದ್ಧತೆ: ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ
  4. ಡೇಟಾದ ಸಂವಹನ: ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂವಹನ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
  5. ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆ: ಆಕ್ಸೆಂಟಸ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳು (ಇಯು) ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಡೇಟಾಬೇಸ್
  6. ಹಕ್ಕುಗಳು: ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಮರುಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಳಿಸಬಹುದು.