លោក Sergio Gallego

ខ្ញុំជាអ្នកនិពន្ធឯករាជ្យម្នាក់និងពិតជាងប់ងល់នឹងពិភពនៃការចំអិនម្ហូបនិងសិល្បៈទី ៧ ។ ខ្ញុំស្រឡាញ់តន្ត្រីសរសេរនិងរីករាយពេលទំនេរជាមួយស្នេហាពីររបស់ខ្ញុំគឺប្រពន្ធនិងកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំ។

Sergio Gallego បានសរសេរអត្ថបទចំនួន ៥៣ មាត្រាចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ ២០១៥