លោក Luis Martinez

ខ្ញុំតែងតែចាប់អារម្មណ៍នឹងធម្មជាតិ និងបាតុភូតឧតុនិយមដែលកើតឡើងនៅក្នុងនោះ។ ដោយសារតែពួកគេគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ដូចជាភាពស្រស់ស្អាតរបស់ពួកគេហើយពួកគេធ្វើឱ្យយើងមើលឃើញថាយើងពឹងផ្អែកលើភាពរឹងមាំរបស់ពួកគេ។ ពួកគេ​បង្ហាញ​យើង​ថា​យើង​ជា​ផ្នែក​មួយ​នៃ​កម្លាំង​ទាំងមូល។ ដោយហេតុផលនេះ ខ្ញុំចូលចិត្តសរសេរ និងធ្វើឱ្យគេស្គាល់អ្វីៗទាំងអស់ដែលទាក់ទងនឹងពិភពលោកនេះ។