ម៉ូនីកា sanchez

ឧតុនិយមគឺជាប្រធានបទគួរឱ្យរំភើបដែលអ្នកអាចរៀនបានច្រើនអំពីវានិងរបៀបដែលវាជះឥទ្ធិពលដល់ជីវិតរបស់អ្នក។ ហើយខ្ញុំមិនត្រឹមតែសំដៅទៅលើសម្លៀកបំពាក់ដែលអ្នកនឹងស្លៀកនៅថ្ងៃនេះប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែចំពោះផលវិបាកជាសកលដែលវាមានក្នុងរយៈពេលខ្លីនិងវែងដោយមានរូបថតនិងការពន្យល់ដែលនឹងធ្វើឱ្យអ្នករីករាយ។

ម៉ូនីកា Sanchez បានសរសេរអត្ថបទចំនួន ៤៧៣ ចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ ២០១៥