ដា​នី​យ៉ែ​ល

និស្សិតវិស្វកម្មនិងរូបវិទ្យាបច្ចុប្បន្នខ្ញុំធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយដែលអនុវត្តការត្រួតពិនិត្យគុណភាពសម្រាប់ឧបករណ៍បច្ចេកទេស។ អ្នកគាំទ្រផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តតាំងពីខ្ញុំនៅក្មេងខ្ញុំចាត់ទុកបរិយាកាសជាអច្ឆរិយៈធម្មជាតិជាមួយនឹងភាពស្វាហាប់មិនគួរឱ្យជឿនិងនៅក្នុងការវិវត្តថេរ។ លើសពីនេះទៀតការសិក្សានិងការយល់ដឹងរបស់វាអាចរកបានសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នា។

ដានីយ៉ែលបានសរសេរអត្ថបទចំនួន ២ ចាប់តាំងពីខែតុលាឆ្នាំ ២០១១