ផ្នែក

គេហទំព័រសម្រាប់អ្នកចូលចិត្តឧតុនិយមនិងបាតុភូតរូបវិទ្យា។ យើងនិយាយអំពីពពកអាកាសធាតុហេតុអ្វីបាតុភូតឧតុនិយមខុសគ្នាកើតឡើងឧបករណ៍សម្រាប់វាស់ពួកវាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដែលបានបង្កើតវិទ្យាសាស្ត្រនេះ។

ប៉ុន្តែយើងក៏និយាយផងដែរអំពីផែនដីការកកើតរបស់វាអំពីភ្នំភ្លើងថ្មនិងភូគព្ភសាស្ត្រនិងអំពីផ្កាយភពនិងតារាសាស្ត្រ។

ការរីករាយពិតប្រាកដ