ពពកឥន្ទធនូ

Irisations: តើពួកគេជាអ្វី?

ក្នុង​វិស័យ​ឧតុនិយម អ៊ីដ្រូសសេន​ត្រូវ​បាន​បង្ក​ឡើង​ដោយ​បាតុភូត​មួយ​ដែល​គេ​ស្គាល់​ថា​ជា​អាយរីសសេន។ ផ្កាអ័រគីដេគឺជាបំណះ…

publicidad
ផ្ទាំងទឹកកក Pyrenees

ទឹកកកនិយម

Glacialism ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាស៊េរីនៃបាតុភូតដែលទាក់ទងនឹងផ្ទាំងទឹកកក។ សម្រាប់ផ្នែករបស់ពួកគេ ផ្ទាំងទឹកកកគឺជាម៉ាស់…