រូបភាពនៃប្រហោងខ្មៅនៅក្នុងកាឡាក់ស៊ីរបស់យើង។

រូបភាពនៃប្រហោងខ្មៅនៅក្នុងកាឡាក់ស៊ីរបស់យើង។

កាលពីបីឆ្នាំមុន សហគមន៍វិទ្យាសាស្ត្រនៃ Event Horizon Telescope (EHT) បានធ្វើឱ្យពិភពលោកភ្ញាក់ផ្អើលជាមួយនឹងរូបថតដំបូងរបស់…

publicidad
ហេតុផលដែលយើងតែងតែឃើញផ្នែកម្ខាងនៃព្រះច័ន្ទ

ហេតុ​អ្វី​បាន​ជា​យើង​តែង​តែ​ឃើញ​ផ្នែក​ម្ខាង​នៃ​ព្រះ​ច័ន្ទ?

យើងទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថា ព្រះច័ន្ទតែងតែបង្ហាញមុខយើងដូចគ្នា ពោលគឺមកពីផែនដីយើងមិនអាច…