ដំណាក់កាលនៃសូរ្យគ្រាស

តើអ្វីទៅជាសូរ្យគ្រាសតាមច័ន្ទគតិ

បាតុភូតមួយដែលធ្វើឱ្យប្រជាជនភ្ញាក់ផ្អើលបំផុតគឺសូរ្យគ្រាសនៃព្រះអាទិត្យ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយមនុស្សជាច្រើនមិន ...

publicidad