ទឹកជំនន់

ទឹកជំនន់នៅអ៊ីតាលី ខែឧសភា ឆ្នាំ 2023

ភ្លៀងធ្លាក់ដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃថ្មីៗនេះ បានបង្កជាទឹកជំនន់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលី ដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមក…

លក្ខណៈនៃ bose Einstein condensate

Bose-Einstein condensate

សារធាតុអាចត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងរដ្ឋសរុបផ្សេងៗគ្នា ក្នុងចំណោមនោះយើងរកឃើញសារធាតុរឹង ឧស្ម័ន និងអង្គធាតុរាវ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ មាន...