ប្រភពទឹក និងដីសើម

តើអ្វីជាប្រភពទឹក។

ប្រភពទឹកខ្លះត្រូវបានចាត់ទុកថាពិសិដ្ឋនៅក្នុងវប្បធម៌បុរាណមួយចំនួន។ តាមពិតមានប្រភពទឹកនៅទូទាំងពិភពលោក។ ប្រភពទឹកទាំងនេះមាន…

តើកោះ Canary ត្រូវបានបង្កើតឡើងយ៉ាងដូចម្តេច

របៀបដែលកោះកាណារីត្រូវបានបង្កើតឡើង

ប្រជុំកោះ Canary គឺជាប្រជុំកោះមួយនៅក្នុងមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិក។ ពួកគេស្ថិតនៅភាគពាយ័ព្យនៃទ្វីបអាហ្រ្វិក និងមាន…