តំបន់ដីសើម

តំបន់ដីសើម

ក្នុងចំណោមប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីធម្មជាតិដែលមានសារៈសំខាន់ខាងអេកូឡូស៊ីនិងការថែរក្សាជីវចម្រុះគឺតំបន់ដីសើម។ គោលដៅប្រចាំឆ្នាំ…