પ્રચાર
કોપ્પેન આબોહવા વર્ગીકરણ વિભાગ

કોપેન આબોહવા વર્ગીકરણ

ચોક્કસ ચલો અને પરિમાણો અનુસાર ગ્રહની આબોહવાની જુદી જુદી રીતે વર્ગીકૃત કરી શકાય છે. તમારે વર્ગીકૃત કરવામાં સમર્થ થવાની જરૂર છે ...

આબોહવા

હવામાન કેવું છે

એવા ઘણા લોકો છે જે સામાન્ય વાતાવરણ અને હવામાનશાસ્ત્રને મૂંઝવણમાં મૂકતા હોય છે. જ્યારે આપણે જે વાતાવરણનો ઉલ્લેખ કરીએ છીએ તેનો ઉલ્લેખ કરીએ ત્યારે ...

હવામાનશાસ્ત્ર

ચોક્કસ તમે ક્યારેય હવામાનશાસ્ત્ર સાથે હવામાનશાસ્ત્રને મૂંઝવણમાં મૂક્યો છે. આબોહવા એવી વસ્તુ છે જે દરેકને ચિંતા કરે છે કારણ કે ...

ભેજવાળી સબટ્રોપિકલ વાતાવરણ

ભેજવાળી સબટ્રોપિકલ વાતાવરણ અથવા ચીની આબોહવા

પહેલાની પોસ્ટ્સમાં અમે વિવિધ પ્રકારના આબોહવાની સમીક્ષા કરી રહ્યા હતા અને વધુ ઉદ્ભવતા તેને સમજાવવાની જરૂરિયાત ...

કેટેગરી હાઇલાઇટ્સ