بخش ها

وب سایتی برای دوستداران هواشناسی و پدیده های جسمی. ما درباره ابرها ، هوا ، چرایی پدیده های مختلف هواشناسی ، ابزارهای اندازه گیری آنها ، دانشمندانی که این علم را ساخته اند ، صحبت می کنیم.

اما ما همچنین در مورد زمین ، شکل گیری آن ، در مورد آتشفشان ها ، سنگ ها ، و زمین شناسی و در مورد ستاره ها ، سیارات و نجوم صحبت می کنیم.

یک لذت واقعی