Claudi casals

من در حومه شهر بزرگ شدم ، و از همه چیزهایی که اطرافم را فراگرفتند ، یک همزیستی ذاتی را بین تجربه و آن ارتباط با طبیعت ایجاد کردم. هرچه سال ها می گذرد ، نمی توانم مجذوب آن ارتباطی شوم که همه ما در درون خود به دنیای طبیعی حمل می کنیم.