لوئیس مارتینز

من همیشه شیفته طبیعت و پدیده های هواشناسی که در آن رخ می دهد بوده ام. زیرا آنها به اندازه زیبایی خود چشمگیر هستند و باعث می شوند ما ببینیم که به قدرت آنها وابسته هستیم. آنها به ما نشان می دهند که ما بخشی از یک کل قدرتمندتر هستیم. به همین دلیل، من از نوشتن و دانستن همه چیز مربوط به این دنیا لذت می برم.