Popeth y mae angen i chi ei wybod am eira

Eira yn cwympo

Eira yw'r hyn a elwir yn ddŵr wedi'i rewi sydd wedi gwaddodi. Nid yw'n ddim mwy na dŵr mewn cyflwr solet sy'n cwympo'n uniongyrchol o'r cymylau. Mae plu eira yn cynnwys crisialau iâ sydd, wrth iddyn nhw ddisgyn i wyneb y ddaear, yn gorchuddio popeth gyda blanced wen hardd.

Os ydych chi eisiau gwybod sut mae eira'n cael ei ffurfio, pam ei bod hi'n bwrw eira, y mathau o eira sy'n bodoli a'u cylch, daliwch ati i ddarllen 🙂

Cyffredinolrwydd

Ffurfiant eira

Wrth i'r eira ddisgyn yn ei adnabod fel nevada. Mae'r ffenomen hon yn aml mewn llawer o ranbarthau y mae eu prif nodweddion mewn tymheredd isel (fel arfer yn ystod tymor y gaeaf). Pan fydd cwympiadau eira yn doreithiog, maent yn tueddu i niweidio isadeileddau dinasoedd ac ymyrryd ar weithgareddau dyddiol a diwydiannol ar sawl achlysur.

Strwythur y naddion mae'n ffractal. Mae ffractalau yn siapiau geometrig sy'n cael eu hailadrodd ar wahanol raddfeydd, gan gynhyrchu effaith weledol chwilfrydig iawn.

Mae gan lawer o ddinasoedd eira fel eu prif atyniad i dwristiaid (er enghraifft, Sierra Nevada). Diolch i'r eira trwm yn y lleoedd hyn, gallwch ymarfer gwahanol chwaraeon fel sgïo neu eirafyrddio. Yn ogystal, mae'r eira'n cynnig tirweddau breuddwydiol, sy'n gallu denu llawer o dwristiaid a chynhyrchu elw mawr.

Sut mae'n cael ei ffurfio?

Sut mae eira'n ffurfio

Rydym wedi siarad am sut mae eira yn atyniad cryf i dwristiaid a'i fod yn gadael tirweddau hardd yn ei sgil. Ond sut mae'r naddion hyn yn ffurfio?

Mae eira yn crisialau bach o ddŵr wedi'i rewi sy'n cael eu ffurfio yn rhan uchaf y troposffer trwy amsugno defnynnau dŵr. Pan fydd y defnynnau dŵr hyn yn gwrthdaro, maent yn ymuno â'i gilydd i ffurfio plu eira. Pan fydd gan y ffloch bwysau sy'n fwy na gwrthiant aer, mae'n cwympo.

Er mwyn i hyn ddigwydd, mae'n rhaid i'r tymereddau ffurfio pluen eira fod yn is na sero. Mae'r broses ffurfio yr un fath ag gydag eira neu genllysg. Dim ond y gwahaniaeth rhyngddynt yw'r tymheredd ffurfio.

Pan fydd eira yn cwympo ar y ddaear, mae'n cronni ac yn cronni. Cyn belled â bod y tymheredd amgylchynol yn aros yn is na sero gradd, bydd yn parhau ac yn parhau i gael ei storio. Os bydd y tymheredd yn codi, bydd y naddion yn dechrau toddi. Y tymheredd y mae plu eira yn ffurfio fel arfer yw -5 ° C.. Gellir ei ffurfio gydag ychydig o dymheredd uwch, ond mae'n amlach o -5 ° C.

Yn gyffredinol, mae pobl yn cysylltu eira ag oerfel eithafol, pan mai'r gwir yw bod y rhan fwyaf o gwymp eira yn digwydd pan fydd gan y ddaear dymheredd o 9 ° C neu fwy. Mae hyn oherwydd nad yw ffactor pwysig iawn yn cael ei ystyried: lleithder amgylchynol. Lleithder yw'r ffactor cyflyru ar gyfer bodolaeth eira mewn man. Os yw'r hinsawdd yn sych iawn, ni fydd cwymp eira hyd yn oed os yw'r tymereddau'n isel iawn. Enghraifft o hyn yw Cymoedd Sych Antarctica, lle mae rhew, ond byth eira.

Mae yna adegau pan fydd yr eira'n sychu. Mae'n ymwneud â'r eiliadau hynny lle mae'r naddion, a ffurfiwyd gyda lleithder yr amgylchedd, yn pasio trwy fàs o aer sych sy'n eu troi'n fath o bowdr nad yw'n glynu yn unman ac sy'n ddelfrydol ar gyfer y chwaraeon eira hynny.

Mae gan yr eira cronedig ar ôl cwymp eira wahanol agweddau yn dibynnu ar sut mae'r gweithredoedd meteorolegol yn datblygu. Os oes gwyntoedd cryfion, eira'n toddi, ac ati.

Siapiau pluen eira

geometreg grisial iâ

Mae'r naddion fel arfer yn mesur ychydig mwy nag un centimetr, er bod y meintiau a'r cyfansoddiadau yn dibynnu ar y math o eira a thymheredd yr aer.

Mae sawl ffurf ar grisialau iâ: carchardai, platiau hecsagonol neu'r sêr cyfarwydd. Mae hyn yn gwneud pob pluen eira yn unigryw, er bod gan bob un ohonynt chwe ochr. Po isaf yw'r tymheredd, y symlaf yw'r bluen eira a'r lleiaf o ran maint.

Mathau o eira

Mae yna wahanol fathau o eira yn dibynnu ar y ffordd y mae'n cwympo neu'n cael ei gynhyrchu a'r ffordd y mae'n cael ei storio.

Rhew

Ffurfiwyd rhew ar blanhigion

Mae'n fath o eira hynny yn ffurfio'n uniongyrchol ar lawr gwlad. Pan fo'r tymheredd yn is na sero a lleithder uchel, mae'r dŵr ar wyneb y ddaear yn rhewi ac yn achosi rhew. Mae'r dŵr hwn yn cronni'n bennaf ar yr wynebau lle mae'r gwynt yn chwythu ac yn gallu cludo'r dŵr i'r planhigion a'r creigiau sydd ar wyneb y ddaear.

Gall naddion plu mawr neu groeniadau solet ffurfio.

Rhew rhewllyd

Rhew wedi'i rewi yn y cae

Y gwahaniaeth rhwng y rhew hwn a'r un blaenorol yw bod yr eira hwn yn arwain at siapiau crisialog pendant megis llafnau cleddyfau, sgroliau a chalices. Mae ei broses ffurfio yn wahanol i rew confensiynol. Fe'i ffurfir trwy broses o arucheliad.

Eira powdr

Eira powdr

Y math hwn o eira yw'r mwyaf cyffredin y gwyddys amdano byddwch yn blewog ac yn ysgafn. Dyma'r un sydd wedi colli cydlyniant oherwydd y gwahaniaethau mewn tymheredd rhwng pennau a chanolfannau'r grisial. Mae'r eira hwn yn caniatáu gleidio da ar y sgïo.

Eira graenog

eira graenog

Mae'r eira hwn yn cael ei ffurfio gan y cylch parhaus o ddadmer ac ail-rewi a ddioddefir gan ardaloedd lle mae'r tymheredd yn isel ond lle mae haul. Mae gan yr eira grisialau trwchus a chrwn.

Eira coll

eira wedi pydru

Mae'r eira hwn yn fwy cyffredin yn y gwanwyn. Mae ganddo haenau meddal a llaith nad oes ganddyn nhw lawer o wrthwynebiad. Gall achosi eirlithriadau eira gwlyb neu eirlithriadau plât. Mae i'w gael fel arfer mewn ardaloedd lle mae'r dyodiad yn is.

Eira wedi'i falu

eira wedi'i falu

Mae'r math hwn yn cael ei ffurfio pan fydd dŵr toddi wyneb yn ail-edrych ac yn ffurfio haen gadarn. Yr amodau sy'n arwain at ffurfio'r eira hwn yw'r aer cynnes, cyddwysiad arwynebol y dŵr, mynychder yr haul a'r glaw.

Fel rheol mae'r haen sy'n ffurfio yn deneuach ac yn torri pan fydd y sgïo neu'r esgidiau mawr yn pasio drosti. Fodd bynnag, mae yna sefyllfaoedd lle mae haen drwchus, gramenog pan fydd hi'n bwrw glaw ac mae'r dŵr yn llifo trwy'r eira ac yn rhewi. Mae'r clafr hwn yn llawer mwy peryglus oherwydd pa mor llithrig ydyw. Mae'r math hwn o eira yn amlach mewn ardaloedd ac ar adegau o law.

Platiau gwynt

eira gyda phlatiau gwynt

Mae'r gwynt yn rhoi effaith heneiddio, torri, cywasgu a chydgrynhoi holl haenau arwynebol yr eira. Mae cydgrynhoi yn gweithio orau pan ddaw'r gwynt â mwy o wres. Er nad yw'r gwres hwnnw a ddygir gan y gwynt yn ddigon i doddi'r eira, mae'n gallu ei galedu trwy drawsnewid. Gellir torri'r platiau gwynt hyn sy'n cael eu ffurfio os yw'r haenau isaf yn wan. Dyma pryd mae eirlithriad yn ffurfio.

finspiegel

finspiegel

Rhoddir yr enw hwn i'r haen denau honno o rew tryloyw a geir ar lawer o arwynebau eira. Mae'r iâ hwn yn cynhyrchu adlewyrchiad pan fydd yr haul yn tywynnu. Mae'r haen hon yn cael ei ffurfio pan fydd yr haul yn toddi'r eira wyneb ac yna'n ail-solidoli. Mae'r haen denau hon o rew yn creu tŷ gwydr bach yn yr ystyr ei fod yn achosi i'r haenau isaf doddi.

Verglas

eira verglás

Mae'n haen denau o rew tryloyw sy'n cael ei gynhyrchu pan fydd dŵr yn rhewi ar ben craig. Mae'r rhew sy'n ffurfio yn llithrig iawn ac yn gwneud esgyniad yn beryglus iawn.

Bylchau ymasiad

toddi bylchau yn yr eira

Maent yn geudodau sy'n ffurfio oherwydd bod eira'n toddi mewn rhai ardaloedd ac yn gallu cyrraedd dyfnder amrywiol iawn. Ar ymylon pob twll, mae'r moleciwlau dŵr yn anweddu ac yng nghanol y twll, mae'r dŵr yn cael ei ddal. Mae hyn yn ffurfio haen hylif sydd, yn ei dro, yn achosi i fwy o eira doddi.

Penitentes

penitents eira

Mae'r ffurfiannau hyn yn digwydd pan ddaw'r gwagleoedd ymasiad yn fawr iawn. Y penydwyr yw'r pileri sy'n cael eu ffurfio o groesffordd sawl ceudod. Mae colofnau'n cael eu ffurfio sy'n cymryd ymddangosiad penydiwr. Maent i'w cael mewn ardaloedd mawr sydd ag uchderau uchel a lledredau isel. Mae'r penydwyr yn cyrraedd mwy o ddatblygiad yn yr Andes a'r Himalaya, lle gallant fesur mwy nag un metr, sy'n ei gwneud hi'n anodd cerdded. Mae'r colofnau'n tueddu i bwyso tuag at yr haul ganol dydd.

Sianeli draenio

sianeli dadrewi a draenio

Mae'n cael ei ffurfio pan fydd y tymor dadmer yn dechrau. Mae rhwydweithiau draenio yn cael eu ffurfio a achosir gan ddŵr ffo dŵr. Nid yw gwir lif y dŵr yn digwydd ar yr wyneb, ond o fewn y flanced o eira. Mae'r dŵr yn llithro y tu mewn i'r llen iâ ac yn gorffen yn y rhwydweithiau draenio.

Gall sianeli draenio achosi eirlithriadau a gwneud sgïo yn anodd.

Twyni

twyni eira

Mae'r twyni yn cael eu ffurfio trwy weithred y gwynt ar yr wyneb eira. Mae'r eira sych ar ffurfiau erydol gyda thonnau bach ac afreoleidd-dra.

Corneli

Cornis eira

Maent yn groniadau o eira ar y cribau sy'n risg arbennig, gan eu bod yn hongian gan ffurfio màs ansefydlog y gellir ei ddatgysylltu gan dreigl pobl neu achosion naturiol (gwynt cryf, er enghraifft). Mae'n gallu ffurfio eirlithriadau, er bod ei berygl yn bresennol dim ond trwy gwympo ar ei ben ei hun.

Gyda'r wybodaeth hon, mae'n siŵr y byddwch chi'n gallu adnabod yr eira yn llawer mwy trylwyr a chydnabod y math o eira sydd yna ar y foment honno'r tro nesaf y byddwch chi'n mynd i le eira.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.